Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

OBS: Puljen er endnu ikke aktiv for indeværende år (2018)

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et afgrænset projekt til fremme af folkeoplysning kan søge denne pulje. 

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder og institutioner og lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark inden for nærmere definerede indsatsområder (se nedenfor). 

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af

nedenstående indsatsområder:

  • Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet: Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.  
  • Folkeoplysning og integration: Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at bruge folkeoplysningens styrker fx det forpligtende fællesskab til at integrere nye borgere på i det danske samfund og fremme deres demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Der vil herudover blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
  • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse i forhold til projektets størrelse.
  • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og fx. rækker ud over selve projektet.
  • At projektet har en vis lokal forankring.
  • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den elektroniske ansøgningsblanket, der findes til højre på denne skal anvendes. Følgende bilag skal være vedhæftet:

Der ydes tilskud til projekter med en fast start- og slutdato. Der ydes ikke tilskud til løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter). Der ydes heller ikke tilskud til aktiviteter, som allerede er sat i gang eller gennemført på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal projektet være afviklet inden for et år fra tilsagnet er givet. 

Vær opmærksom på, at der skal anvendes NemID i forbindelse med den elektroniske ansøgningsblanket. Hvis du søger på vegne af en forening eller en organisation, er det deres NemID, der skal anvendes.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 1,960 mio. kr. til puljen.
Der ydes enkelttilskud til projekter på mellem 15.000 kr. og 200.000 kr. For at komme i betragtning skal projektet have en egenfinansiering eller/og finansiering fra anden side på min. 30 %.
Der ydes ikke tilskud til dækning af egne lønudgifter, men det kan f.eks. indgå i egenfinansieringen.
Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter støttes ikke. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på ansøgningen ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn. 

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) sker i medfør af lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 82 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget den 24. maj 2017. 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.
Tilskuddet er forudbetalt og vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af bevillingsbrevet. Tilskuddet overføres til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR nummer, der er angivet i ansøgningen.
Såfremt projektet ikke gennemføres, skal det hurtigst muligt meddeles Slots- og Kulturstyrelsen og midlerne tilbageføres.

Projektet skal være afsluttet senest et år fra bevillingsbrevet modtages, (med mindre andet er aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen).
Fristen for at aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilligede tilskud er 3 måneder efter projektets afslutning.
Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her.
Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og revideres.
Regnskabet skal ledsages af en kort faglig beretning om det gennemførte projekt, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.
Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet, der træffer afgørelse, og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen, herunder udsender tilsagns- og afslagsbreve.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)