Bladpuljens fordelingsudvalg

Bladpuljen

Distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Ansøgning til blade, som er udkommet i 2017.

Område:

Frister:

* Note: Fristen for ansøgning for tilskud 2018 er udløbet.

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere af blade og tidsskrifter, der udkommer på et ideelt grundlag, og som opfylder nedenstående kriterier:

 • Bladet udkommer med mindst to numre pr. kalenderår,at bladet distribueres i trykt form i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland,
 • Bladet distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger, organisationer mv., hvor der med medlemmer også menes donorer, faddere, bidragsydere og lignende, der kan sidestilles med medlemmer af foreninger og organisationer, og
 • Bladet distribueres via forsendelser - dvs. via postvæsen eller anden distribution, som udgiver betaler for, og hvor udgifter til distributionen kan dokumenteres.

Derudover skal hovedindholdet i bladet udgøres af ét af følgende emner:

 • Almennyttige eller almenvelgørende emner, fortrinsvis generel information om samfund og omverden, sociale forhold, sundhed og sygdom.
 • Humanitære organisationers virke.
 • Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag.
 • Idræt, fortrinsvis information om idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil.
 • Kunst og kultur, fortrinsvis information om billedkunst, litteratur, musik, teater og film, samt kulturformidling og -bevaring.
 • Miljø, fortrinsvis information om naturbevaring og -forbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og -opretning.
 • Religiøse emner, dvs. blade udgivet af trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, der er oprettet af et eller flere trossamfund eller kreds af trossamfundsmedlemmer. Ved et trossamfund forstås en organisation/forening, der er anerkendt eller godkendt som trossamfund i henhold til Justitsministeriets praksis.

Det er ikke tilstrækkeligt, at foreningens, sammenslutningens eller organisationens formål ligger inden for en af emnekategorierne ovenfor. Det er hovedindholdet i bladet, der skal ligge inden for et af emnerne.

Er du berettiget til at søge?

Selvom bladets hovedindhold falder inden for et af ovennævnte emner, kan der ikke ydes tilskud til udgiveren af et blad, hvis bladet ligger inden for følgende kategorier:

 • Statslig/regional/kommunal information, dvs. blade udgivet af statslige, regionale eller kommunale myndigheder, styrelser og institutioner eller i forbindelse med det arbejde, der udføres i eller af sådanne institutioner. Disse institutioner afgrænses i den sammenhæng således, at det drejer sig om institutioner, der indgår i den offentlige forvaltning, som egentlige statslige, regionale eller kommunale institutioner, eller institutioner, der kan sidestilles hermed, såsom private institutioner, foreninger m.v., hvis løbende drift udelukkende finansieres af offentlige midler.
 • Ugeblade og magasiner, dvs. blade af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål samt blade udgivet med henblik på markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser, med mindre der er tale om blade, der udsendes til indehavere af årskort, foreningsmedlemskort o.l. til kulturelle institutioner o.l.
 • Erhvervsfaglige blade, dvs. blade udgivet med henblik på en bestemt erhvervsfaggruppe, udøvere af et bestemt erhverv eller for at informere om et bestemt erhverv, samt blade, som retter sig mod en bestemt interessegruppe, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter, såsom grundejerforeninger og lejerforeninger. Blade, der udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv, uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter, kan dog modtage tilskud.
 • Fagforeningsblade, dvs. blade udgivet af fagforeninger og faglige sammenslutninger, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter. Blade, der udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv, uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter, kan dog modtage tilskud.
 • Hobbyblade, dvs. blade udgivet af foreninger, organisationer mv. med henblik på at præsentere eller informere om hobbyprægede aktiviteter, bortset fra egentlig idræt.
 • Videnskabelige blade, dvs. blade udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning.
 • Politiske blade, dvs. blade udgivet af politiske partier, sammenslutninger og foreninger, herunder disses lokalforeninger.

Hvad er formålet med ordningen?

Det er hensigten at støtte udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet.

Sådan vurderes din ansøgning

Et fordelingsudvalg, som kulturministeren har nedsat, afgør om et blad er berettiget til distributionstilskud efter ovennævnte kriterier.  Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningsskemaet virker igen. Grundet tidligere problemer med skemaet er ansøgningsfristen ændret til onsdag den 7. februar 2018 kl. 12.00


Du skal udfylde og indsende den ansøgningsblanket, som du finder til højre og nederst på siden her. Der er kun adgang til blanketten – og dermed mulighed for at ansøge – i måneden op til ansøgningsfristen. Hvis du gerne vil se en pdf udgave af skemaet inden du går i gang med ansøgningen kan du se en pdf udgave af skemaet nederst på siden. Pdf udgaven kan ikke udfyldes.

I højre side finder du også opgørelsesskema.

Til ansøgningsblanketten skal du vedhæfte en række bilag. Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Opgørelsesskema - kun hvis I fik et tilskud fra Bladpuljen i 2017, der var større end 100.000 kr. eller ikke fik tilskud i 2017. I skemaet skal du anføre antal numre, sidetal pr. nummer, antal udsendte eksemplarer, samt de samlede distributionsudgifter i 2017. Opgørelsesskemaet finder du til højre på siden her.
 • Revisorerklæring. Hvis jeres tilskud for 2017 var større end 500.000 kr. skal der indsendes en særskilt revisorerklæring. Revisionsinstruksen finder du til højre på siden her.
 • Bilag. Hvis jeres tilskud for 2017 var større end 100.000 kr. skal der indsendes bilag for de faktiske distributionsudgifter. I skal udelukkende indsende dokumentation for distributionsudgifter for det første og det sidste nummer udsendt i 2017.
 • Seneste nummer af jeres blad i pdf-format. Som en del af sagsbehandlingen kontrolleres det ansøgte blads indhold. Det seneste blad skal derfor vedhæftes ansøgningsblanketten i en PDF-udgave eller et andet læseligt format. Det er vigtigt, at filen ikke overstiger 15 MB.

Det er en god ide at have alle bilag klar inden du begynder at udfylde ansøgningsblanketten.

I Vejledning til ansøgning om distributionstilskud Bladpuljen 2018 kan du læse mere om, hvordan de forskellige betingelser skal forstås, og om hvordan du skal udfylde de enkelte felter i ansøgningsblanketten.

Økonomi

Tilskud fra Bladpuljen ydes for et kalenderår af gangen. Hele puljen fordeles mellem alle de tilskudsberettigede blade. Puljen er i 2018 på 20,2 mio. kr.

Tilskuddet beregnes efter et pointsystem på grundlag af ansøgningsskemaets oplysninger om bladets sidetal og antallet af distribuerede eksemplarer pr. år. Der ydes ikke tilskud til blade, som husstandsomdeles eller sendes gratis til større eller mindre målgrupper af modtagere, som ikke er abonnementer, betalende medlemmer af foreninger eller lignende.

Tilskuddet kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter til forsendelsen. Der henvises til bekendtgørelsens § 6, hvor reglerne for pointfordeling er beskrevet nærmere.

Tilskud for 2018 beregnes på grundlag af de faktiske oplysninger for antal numre, gennemsnitligt sidetal, antal abonnenter / medlemmer og distributionsudgifter for 2017. Der skal således ikke senere indsendes dokumentation.

For tilskudsmodtagere, der i 2017 har modtaget tilskud på mindre end 100.000 kr. vil 5% blive udtaget til stikprøvekontrol. Alle ansøgere skal derfor kunne dokumentere faktiske forhold.

Bundgrænse og titelloft

Der er i 2018 fastsat en titelbundgrænse for tildeling af tilskud på 5.000 kr. Er det udregnede tilskud til en given publikation mindre end 5.000 kr., udbetales tilskuddet ikke. Der er i 2018 tillige fastsat et titelloft på 750.000 kr. Er det udregnede tilskud til en given publikation højere end 750.000 kr. udbetales den del, der ligger over titelloftet ikke.

Hvornår får du svar?

Bladpuljens fordelingsudvalg træffer afgørelse på sit møde 12. marts 2018. Herefter skal mødereferatet godkendes og tilskuddene beregnes. Svar på ansøgning  og foreløbigt tilskud kan forventes i  slutningen af marts. Det endelige tilskud bliver beregnet efter behandling af eventuelle klager 15. maj 2018.

Tilskud fra Bladpuljen udbetales i maj / juni  i tilskudsåret. Tilskud udbetales til den NemKonto, der er tilknyttet til det CVR-nr., der er oplyst i ansøgningsblanketten.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Kvitteringen sendes til den mailadresse, du har oplyst i ansøgningen. I kvitteringsmailen er ansøgningen vedhæftet i pdf format. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem. Du skal huske at åbne filen og tjekke, om alle oplysninger er korrekte.

Lovgrundlag

Bladpuljen fordeles jf. Lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt Bekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Bladpuljens fordelingsudvalg, der træffer afgørelse om tilskud fra Bladpuljen.

Kontakt

Medier
33 73 33 28

Bladpuljen - Vejledninger og bilag til ansøgning for blade som er udkommet i 2017

Læs hvordan felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes og hvordan de forskellige betingelser skal forstås i Vejledning om ansøgning til Bladpuljen 2018.

Opgørelsesskemaet skal udfyldes for alle blade, der fik et tilskud fra Bladpuljen i 2017, der var større end 100.000 kr. blade som slet ikke fik tilskud i 2017 eller for blade som er udtaget til stikprøvekontrol.

Opgørelsesskemaet er et excel-ark,  hvori faktiske oplysninger om distributionsforhold angives. Vær opmærksom på, at det er de faktiske tal for 2017 som skal anvendes ved ansøgning til Bladpuljen 2018.

Der er fire forskellige opgørelsesskemaer:
 

revisionsinstruksen kan du læse om kravene til revision herunder revisorunderskrift / revisionserklæring.

Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)