Pulje til kompensation for Folkeuniversitetet. Afrapportering for kompensation over 500.000 kr.

Hvis I – på baggrund af regnskabsskemaet - afrapporterer for en kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab og beregnes endelig kompensation for tabt deltagerbetaling for den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler i forbindelse med Covid-19.

Regnskabsskemaet indsendes sammen med den elektroniske erklæring. I kan finde erklæringen til indsendelse i boksen til højre på denne side, hvor I bl.a. skal oplyse:

 • Organisationens navn
 • CVR-nummer
 • Produktionsnummer
 • Journalnummer (fremgår af tilsagnsbrevet)
 • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID

Når I har indsendt erklæringen, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den e-mailadresse, I har oplyst i blanketten. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Skema til udarbejdelse af regnskab

Regnskabet skal udarbejdes i det regnskabsskema, som I finder til højre på denne side. Her finder I også erklæringen til indsendelse.

Når I har udfyldt regnskabsskemaet, skal det:

 • udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på jeres computer og vedhæftes erklæringen eller
 • gemmes på jeres computer og underskrives med NemID fx via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Opgørelse over alle udgifter i den periode, der er søgt om kompensation for.
 • Opgørelse over alle indtægter i den periode, der er søgt om kompensation for.
 • Opgørelse over indtægter fra deltagerbetaling for kompensationsperioden i 2020 og for den tilsvarende periode i 2019
 • To underskrifter med dato: en fra den, der ifølge vedtægterne tegner organisationen økonomisk samt en fra en statsautoriseret eller en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskabsskemaet skal vedhæftes og indsendes med den elektroniske erklæring.

Vejledning til regnskabsaflæggelse

Udgifter er dokumenterebare udgifter, der knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i den søgte kompensationsperiode, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision med videre. Afskrivninger betragtes også som udgifter. Udgifter, der er afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud, medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle udgifter skal heller ikke medregnes.

Indtægter i kompensationsperioden er indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, kompensation fra hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 mv., indtægter fra deltagerbetaling til kurser efter genåbning af skolen samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljetilskud medregnes ikke. Ved særskilte offentlige puljetilskud forstås tilskud til tidsafgrænsede projekter. Finansielle indtægter skal heller ikke medregnes.

Den kompensationsgivende tabte deltagerbetaling udregnes på følgende vis:

Indtægter fra deltagerbetaling svarende til den ansøgte periode fra 2019 minus
indtægter fra samme periode i 2020.

Eksempel på opgørelse af tabt deltagerbetaling:

1.000.000 kr. i deltagerbetaling i perioden fra den 9. marts 2019 til den 8. juli 2019
minus 300.000 kr. fra deltagerbetaling fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020
= faktisk tabt deltagerbetaling på 700.000 kr. 

Efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige kompensationsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter. Efterreguleringen kan evt. betyde, at det tidligere udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i perioden, som ikke allerede er dækket andre indtægter eller kompensationer.

Det resterende beløb af den endeligt beregnede kompensation, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales til den NemKonto, der er knyttet til modtagerens CVR-nummer.

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt, eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Behold jeres bilag

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation i fem år fra udgangen af det år, hvor kompensationen er udbetalt. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Læs bekendtgørelsen

I skal aflægge regnskab efter reglerne i bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 fra Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020 samt bekendtgørelse nr. 994 af 25/6/2020

Indsend regnskabskema og elektronisk erklæring

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)