Afrapportering for tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Note: Der åbnes op for afrapportering for tilskud over 100.000 kr. primo 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i sin kontrol af tilskud i forbindelse med COVID-19 indhente oplysninger fra andre myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. 

Læs Slots- og Kulturstyrelsens persondatapolitik 

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk tro- og loveerklæring.

 • I erklæringen skal I oplyse modtaget tilskud, de faktiske afholdte omkostninger og de direkte indtægter til aktiviteten/aktiviteterne, samt publikumstal. Derudover skal I bekræfte, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.

 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.   
 • I forbindelse med afrapporteringen kan I afgive en afvigelsesforklaring, hvis antallet af publikummer var lavere end de forudsatte minimum 26. I skal ikke betale tilskuddet tilbage, hvis Slots- og Kulturstyrelsen godkender, at det lavere publikumstal ikke kan siges at være jeres egen skyld, eller hvis I ikke har haft grund til at forvente færre end 26 publikummer.
 • Når I har indsendt den elektroniske erklæring, vil I modtage en kvittering for indsendelsen på jeres e-mail adresse. I skal ikke foretage jer mere.

Blandt de modtagne erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen stikprøvekontrol. Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for styrelsen.

Indsend erklæringsblanket

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende et regnskab. 

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon, som kan findes her: (bliver tilgængelig primo 2021).

 • Regnskabet skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret.  Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.

 • Derudover, så skal I erklære jer på, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Afrapporteringen for tilskud på over 100.000 kr. åbner primo 2021. Regnskabsskabelonen og erklæringen vil blive tilgængeliggjort her.

Tilskud over 500.000 kr.

Hvis I har modtaget et tilskud på over 500.000 kr., skal I indsende et regnskab.

 • I jeres afrapportering skal I benytte den obligatoriske regnskabsskabelon, som kan findes her: (bliver tilgængelig primo 2021).

 • Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

 • Hvis jeres faktiske afholdte omkostninger har været lavere end de omkostninger, I budgetterede med på ansøgningstidspunktet, vil tilskuddet i forbindelse med afrapporteringen blive nedreguleret til 65 % af de faktiske afholdte omkostninger. Tildelte tilskud vil ikke blive opjusteret. Eventuelle overskud skal oplyses i erklæringen, og skal tilbagebetales.
 • Derudover, så skal I erklære jer på, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Afrapporteringen for tilskud på over 500.000 kr. åbner primo 2021. Regnskabsskabelonen og erklæringen vil blive tilgængeliggjort her.

Læs bekendtgørelserne

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelserne for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud, BEK nr. 1479 af 22. december 2014, dog gælder det for denne pulje, at der generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav om forvaltningsrevision jf. BEK § 10, stk. 2, nr. 4.

Opdateret 18. december 2020