Styrelse fastholder fredning af Vikingeskibshal i Roskilde

Slots- og Kulturstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at ophæve fredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde. I sin afgørelse giver styrelsen mulighed for at fremtidssikre og udvikle bygningen samtidig med, at vikingeskibene fortsat sikres.

Vikingeskibshallen og Skuldelev-vikingeskibene med udsigt til Roskilde Fjord. Foto: SLKS.

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde fredningen af Vikingeskibshallen i Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Styrelsen understreger i sin afgørelse, at Vikingeskibsmuseet godt vil kunne restaureres og samtidig få mulighed for at gennemføre en væsentlig udvidelse af den fredede Vikingeskibshal i forbindelse med en udvikling og fremtidssikring af museet, hvor de fem uvurderlige Skuldelev-vikingeskibe fortsat sikres.  

Slots- og Kulturstyrelsens enhedschef Merete Lind Mikkelsen siger:

”Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at Vikingeskibshallen ikke er i så dårlig stand, som man kunne have frygtet. Derfor kan vi som bygningsfredningsmyndighed ikke ophæve fredningen af bygningen. Det er vigtigt at understrege, at der er rigtig meget, man kan gøre i forhold til at forbedre og udbygge den fredede bygning, så den bliver mere tidsvarende, får bedre adgangsforhold og nye udstillingsmuligheder.”

Slots- og Kulturstyrelsen følger med sin afgørelse indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn, som er styrelsens rådgiver i spørgsmål om bygningsfredning og bygningsbevaring. Det Særlige Bygningssyn slog i sin vurdering fast, at bygningssynet ønsker at fastholde en fredning af Vikingeskibshallen med henvisning til, at der er tale om ”et sublimt værk”, hvis kvaliteter fortsat findes og kan bevares i bygningsværket.

Bygningssynet har desuden beskrevet, at det godt kan lade sig gøre at bevare fredningsværdierne ved en restaurering og en udvidelse, hvor man kan imødekomme museets ønsker og behov for udvikling og fremtidig drift samtidig med, at man først og fremmest værner om de uvurderlige vikingeskibe og det centrale udstillingsrum i Vikingeskibshallen.

Det er samlet set Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at de nødvendige bygningsarbejder ved en restaurering er af et omfang, der lader sig gennemføre indenfor proportionale økonomiske rammer samtidig med, at bygningens bærende fredningsværdier bevares. 

Styrelsen er indstillet på en fortsat god og konstruktiv dialog med Vikingeskibsmuseet om, hvordan bygningen kan ændres, så den tilgodeser de behov, der måtte være, såfremt restaureringen sker med respekt for Vikingeskibshallens nuværende arkitektoniske og bærende fredningsværdier.

Læs Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse (pdf)

Læs udtalelsen fra Det Særlige Bygningssyn

Fakta om de tekniske undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen har gennem de tekniske undersøgelser konstateret, at vikingeskibene og Vikingeskibshallen kan sikres mod vandindtrængning fra Roskilde Fjord ved at restaurere bygningens nordlige facade, der vender mod fjorden.

Teknologisk Institut har, som grundlag for drøftelserne mellem Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv og Vikingeskibsmuseet, udarbejdet to tekniske undersøgelser, der gør rede for Vikingeskibshallens funderingstilstand, herunder tætheden af den membran, der beskytter vikingeskibene i Vikingeskibshallen mod indtrængning af vand fra fjorden.

Den første tekniske undersøgelse af Vikingeskibshallen konkluderer, at ”selve fundamentet som skibene står på vurderes at være stabilt. Der er ikke konstateret forhold som tyder på skadelige sætninger eller større mobilitet end normalt. Revner i dækkene mv. vurderes alle at kunne tilskrives mekanismer som ikke er relateret til sætninger af bygningen”. Dermed er der ikke grund til at tro, at bygningen er ustabil. Der er i stedet tale om et behov for mindre understøtninger af museets indvendige betondæk.

Den anden undersøgelse fra Teknologisk Institut gik på, om Vikingeskibshallen var utæt, og om vikingeskibene var i fare. Undersøgelsen konkluderer, at det indtrængende vand i bygningen ikke skyldes utætheder i den membran, der beskytter bygningen, men at der ved høj vandstand kan løbe fjordvand ind over membranens niveau eller gennem utætte gennemføringer. Det problem kan håndteres ved en restaurering af bygningens nordfacade.

Teknologisk Instituts ”Undersøgelse af bygningens fundering og deformationer  i dæk og gulvkonstruktion” Del 1

Teknologisk Instituts ”Undersøgelse af bygningens fundering og deformationer  i dæk og gulvkonstruktion” Del 2

Læs Teknologisk Instituts ”Undersøgelse af forhold vedr. vandindtrængning”

Tidslinje for sagen

Vikingeskibsmuseet i Roskilde ansøgte i september 2016 Slots- og Kulturstyrelsen om at få affredet Vikingeskibshallen, hvorefter spørgsmålet om en affredning blev forelagt Det Særlige Bygningssyn i november 2016. Bygningssynet gik imod en affredning, men anbefalede en dialog der skulle fastlægge udvidelsesmulighederne for museet.

Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv har fra vinteren 2016 til 2017 været i løbende dialog med Vikingeskibsmuseet for at drøfte rammerne for den fredede bygnings fremtid.    

Styrelsens afgørelse kan påklages til kulturministeren inden for fire uger.

Se en tidslinje for sagen (pdf)

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95   

Siden er sidst opdateret: 20.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)