Klatrebane i Søndermarken

Slots- og Kulturstyrelsen søger lejer til klatrebane i Søndermarken

Søndermarken er en historisk have, anlagt omkring år 1698 som en del af anlægget omkring Frederiksberg Slot. Haven er siden omlagt til romantisk landskabshave. I dag anvendes haven i høj grad til naturformidling og motion. Søndermarken er åben døgnet rundt.

Efter ansøgning om dispensation fra den gældende havefredning blev der i 2019 etableret en prøvestrækning af en klatrebane. Den gældende dispensation udløber 31. december 2022. Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har anmodet Fredningsnævnet om en ny dispensation, denne gang for 7 år, så der i alt er 10 års erfaringsindsamling ift. banens påvirkning af Søndermarken.

Under forudsætning af, at denne dispensation imødekommes, annonceres derfor efter en lejer til drift og vedligehold af prøvestrækning på klatrebane i Søndermarken, da aftalen med den nuværende lejer udløber. Såfremt der ikke opnås dispensation, bortfalder aftalen. Såfremt der gives dispensation, men på andre vilkår end de her skitserede, skal disse vilkår efterleves.

Klatrebanestrækningen, der findes på arealet i dag, er etableret og ejet af firmaet GoMonkey. Såfremt SLKS indgår aftale med anden lejer, kan der enten ske ét af to:

1: At ny lejer træffer privatretlig aftale om køb og overtagelse af den etablerede klatrebane direkte med GoMonkey

2: At ny lejer etablerer en ny klatrebane på de eksisterende ophæng, som er etableret i havens træer efter, at GoMonkey har fjernet den eksisterende bane. Det vil dog ikke være muligt at montere nye ophæng (gennemboringer) i havens træer.

Krav til klatrebanen:

Til den gældende dispensation for klatrebanen knytter der sig følgende begrænsninger, der er fastholdt i forbindelse med anmodning om ny dispensation, og som ansøger derfor skal være opmærksom på:

 • Der er tale om en forsøgsstrækning i en prøveperiode. Banens udstrækning kan ikke ændres i lejeperioden.
 • Arealet under klatrebanen må ikke afspærres. Havens øvrige gæster skal således have adgang til arealerne under banen.
 • Skure eller bygninger, der skal understøtte klatrebanen, eksempelvis med billetsalg eller opbevaring af udstyr, skal opføres i tilknytning til anden bebyggelse eller uden for haven – eller have mobil karakter.

Udlejningsvilkår:

I forbindelse med etablering og drift af klatrebanen stilles følgende krav:

 • Såfremt, der opsættes en ny bane, skal udformning og design af klatrebanen godkendes af SLKS.
 • Alle forhold vedrørende design, opsætning, drift og nedtagning varetages af lejer.
 • Ved etablering af en ny bane vil der være krav til, hvorledes materialer køres ind i haven, for at undgå skader på tilkørselsarealer.
 • Lejer har alt ansvar for sikkerhed omkring klatrebanen, både for dem, der anvender banen og for publikum. Banen kan alene anvendes under tilsyn.
 • Lejer skal fremlægge plan for minimering af slid, både omkring og under banen.
 • Lejer skal selv stå for opbevaring af materialer.
 • Lejer skal månedligt gennemføre eget tilsyn med de anvendte træer og dokumentere dette tilsyn.
 • Lejer skal halvårligt sørge for tilsyn med de berørte træer i området ved en uvildig arborist, og rapporten skal fremsendes til SLKS for godkendelse. Såfremt dette undlades betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen. SLKS kan stille krav om midlertidig lukning af banen og remontering, hvis der konstateres skader på træerne, ud over det forventelige.
 • Den årlige leje udgør 10% af al bruttoomsætning med en minimumsleje på kr. 60.000 årligt.
 • Minimumslejen reguleres årligt med nettoprisindeks.

Besigtigelse:

Der vil for interesserede være besigtigelse af arealet mandag d. 7. november 2022 kl. 9. Mødested er ved klatrebanen i Søndermarken, Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg. Tilmelding til besigtigelse: sh@remove-this.slks.dk.

Ansøgning:

Hvis du er interesseret i at stå for denne opgave, skal du sende en ansøgning til Slots- og kulturstyrelsen, udlejning@remove-this.slks.dk, emne: ”Klatrebane” inden d. 29. november 2022. Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af dig og dine kvalifikationer
 • En beskrivelse af, om du byder på drift af den eksisterende bane, eller om du skal etablere en ny bane på eksisterende forankringspunkter
 • En skitse med forslag til en klatrebane, der er tilpasset den historiske have, Søndermarken, og med tydelig angivelse af, hvordan banen monteres og fastgøres.
 • En beskrivelse af, hvilke tiltag der gennemføres for at sikre træerne mod skader, og hvilke tiltag, der gennemføres for at sikre arealerne under banen.
 • En beskrivelse af, hvorledes gæster på banen sikres under brug, og hvorledes publikum, der betragter banen sikres.
 • Derudover skal vedlægges en beskrivelse af den daglige drift og tilsyn af banen.
 • En beskrivelse af hvordan materialeopbevaring og ”billetsalg” skal foregå.

Kriterier for udvælgelse af lejer er følgende:

 • Lejers tidligere erfaring
 • Projektets udformning, såfremt ny bane skal opsættes
 • Lejers sikring af de levende træer, så træerne skades mindst muligt
 • At banens design og udformning kan godkendes af en uvildig arborist
 • SLKS vil efter gennemgang af ansøgerne indkalde 2-3 ansøgere til interview hvor ansøger endvidere skal redegøre for, hvorledes banen sikres uden for åbningstid, så ingen uforsætligt kan anvende banen, når der ikke er tilsyn.

Har du spørgsmål kan du kontakte Liv Oustrup, på telefonnr. 3395 4200 eller e-mail sh@remove-this.slks.dk.

Opdateret 27. oktober 2022