Spørgsmål og svar

Nyborg Slot vil i de kommende år gennemgå en omfattende restaurering. Foto: Nicolai Godvin.

 

Svar på spørgsmål om myndighedshabilitet

Da Slots- og Kulturstyrelsen blev etableret i 2016 blev der fastlagt arbejdsgange, som opfylder de forvaltningsretlige krav i forhold til myndighedsinhabilitet.

Slots- og Kulturstyrelsen er opmærksom på, at der kan opstå habilitetsspørgsmål, når styrelsen er bygningsejer, men også er myndighed for at give tilladelser. Derfor er styrelsen organiseret i to adskilte søjler med hver sin vicedirektør, som varetager de to forskellige typer opgaver,  og der er indført særlige sagsgange, som sikrer, at der ikke opstår inhabilitet.

Den ene søjle varetager opgaver i forbindelse med de ejendomme, styrelsen ejer, administrerer og vedligeholder, mens den anden søjle varetager opgaver i forbindelse med tilladelser og dispensationer i forhold til fredede bygninger og fortidsminder.

På fortidsmindeområdet er der nedsat en arkæologisk arbejdsgruppe, som består af medlemmer fra de arkæologiske museer og universiteter i Danmark. Arbejdsgruppen forelægges sager af principiel karakter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen selv er ansøger om ændring af et fredet fortidsminde. Arbejdsgruppen giver en faglig udtalelse om denne type sager, hvorefter styrelsen træffer afgørelse. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af interesseorganisationer mv.

I sagen om Nyborg Slot har Det Særlige Bygningssyn været inddraget ad to omgange, lige som den arkæologiske arbejdsgruppe også har fået sagen forelagt.

Svar på spørgsmål om bygningsfredningsloven og museumsloven

Nyborg Slot-projektet berører to love som Slots- og Kulturstyrelsen administrerer: Bygningsfredningsloven og museumsloven (fortidsminder og arkæologi).

Bygningsfredningsloven, som regulerer de fredede bygninger i Danmark, har som formål at værne om de fredede bygninger samtidig med, at der lægges vægt på, at de fredede bygninger også kan få en hensigtsmæssig funktion.

Slots og Kulturstyrelsen skal give tilladelse til alle ændringer af fredede bygninger. Der gives løbende mange tilladelser til ændringer af fredede bygninger, såvel private som offentlige, hvor hensynet til bevaring afvejes i forhold til hensigtsmæssig brug af bygningen.

De bygninger, der er nedrevet i forbindelse med Nyborg Slot, var ikke fredede, men såkaldt bevaringsværdige. Der er flere eksempler på, at der er givet tilladelse til ganske store ændringer af privatejede fredede bygninger - eksempelvis i forbindelse med projektet i Carlsberg-byen.

Hvorvidt der gives tilladelse til at ændre en fredet bygning, afhænger ikke af, om den er statsligt eller privat ejet. Det er baseret på en konkret vurdering af den pågældende bygning, og det projekt der søges om.

Slots- og Kulturstyrelsen har ikke mindre restriktive krav til vedligehold, nedrivning eller væsentlige bygningsændringer, når det gælder statens fredede ejendomme, end hvis det var fredede bygninger ejet af private. 

Svar på spørgsmål om Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn rådgiver Kulturministeriet om de fredede bygninger, og sager af mere principiel karakter forelægges synet til udtalelse. Hvis bygningssynet er enig i Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af en konkret sag, kan styrelsen umiddelbart træffe beslutning om at give tilladelse. Hvis bygningssynet er uenig i styrelsens vurdering, og styrelsen alligevel ønsker at give tilladelse, vil Kulturministeriets departement skulle træffe den endelige afgørelse.

Formanden for Det Særlige Bygningssyn er ikke ansat i Slots- og Kulturstyrelsen. Formanden har som konsekvens af sin involvering i projektet ikke deltaget i Det Særlige Bygningssyns behandling af Nyborg Slot-projektet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)