Hvad er en fredet bygning?

I Danmark er der omkring 9.000 fredede bygninger, som er fredet under bygningsfredningsloven. Nyborg Slot er en fredet bygning og en del af et fortidsminde og er omfattet af både bygningsfredningsloven og museumloven.
Loftet på Kongefløjen er ikke originalt, men blev genopført i 1900-tallet. Foto: Kira Krøis Ursem.

Rundt omkring i Danmark findes der omkring 9.000 fredede bygninger, som er eksempler på landets fineste og fremmeste bygningskulturarv.

Bygningerne er håndgribelige vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet i Danmark, og derfor er de fredede bygninger af national interesse og vigtige for vores fælles kulturarv.

Som ejer af en fredet bygning er man forvalter af kulturarv, og man har derfor til opgave at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier til eftertiden.

Læs om forskellen på en fredet og en bevaringsværdig bygning

Status for myndighedsbehandlingen vedrørende Nyborg Slot

Nyborg Slot er fredet under bygningsfredningsloven. Samtidig er Nyborg Slot og slotsbanken et fredet fortidsminde, og hele slotsbanken med eksisterende bygninger, volde, grave og en del af glaciset (skråningen) er derfor også beskyttet af museumsloven som en del af Nyborg Bybefæstning.

De fredede bygninger på Nyborg Slot omfatter det resterende slotskompleks bestående af Kongefløjen og Østtårnet. Derudover er også Nyborg Volde fredet under bygningsfredningsloven, og fredningen af voldanlægget omfatter befæstningsanlægget med græsklædte og beplantede jordvolde, to porte og magasin samt Landporten og Jomfrutårnet.
 
Slottet og voldene er fredede. Det betyder, at der ikke må ske bygningsarbejder på Nyborg Slot og volde uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed "Fredede Bygninger" i Center for Kulturarv.
 
I forbindelse med det igangværende Nyborg Slot-projekt har bygningsfredningsmyndigheden på nuværende tidspunkt givet tilladelse til en række restaureringsarbejder på Kongefløjen og Vagttårnet og til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger efter bygningsfredningsloven (garnisonsbygningerne).

Bygningsfredningsmyndigheden er i dialog med bygherre og rådgiver for at kvalificere den næste fase af projektet, som vedrører opførslen af nye museumsbygninger (udstillingsfløjen) og koblingen mellem de nye og gamle bygninger. Tilpasningen af projektet sker for at sikre, at projektet bidrager til at understøtte Nyborg Slots bærende fredningsværdier.

Bygningsfredningsmyndigheden har endnu ikke truffet afgørelse i forhold til denne del af projektet, som stadig er under udarbejdelse (april 2018).

Hvad er Center for Kulturarv - bygningsfredningsmyndigheden?

Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed "Fredede Bygninger" i Center for Kulturarv udfører myndighedsarbejde i forbindelse med forvaltning af bygningsfredningsloven, herunder blandt andet behandling af byggesager, råd og vejledning til borgere samt fredningsarbejde i forbindelse med nyfredninger og andre fredningssager. Siden maj 2017 har Center for Kulturarv haft adresse i Nykøbing Falster.

Det er bygningsfredningsmyndigheden, der behandler ansøgninger om tilladelse til at udføre bygningsarbejder på de fredede bygninger og gennemfører fredningssager.

Ejere og brugere af de fredede bygninger er forpligtede til at holde de fredede bygninger i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag samt at opretholde bygningens fredningsværdier.

Når en bygning er fredet, skal der søges om tilladelse hos bygningsfredningsmyndigheden til alle ændringer - både udvendige og indvendige - der går ud over almindelig vedligeholdelse.

Læs mere om fredningsarbejdet

Bygningsfredningsloven

Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Ved lovens administration lægges der vægt på, at de bygninger, der værnes om, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensynstagen til bygningernes særlige karakter tjener til deres opretholdelse på længere sigt.

Det er Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed "Fredede Bygninger" i Center for Kulturarv, der administrerer bygningsfredningsloven.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger om tilladelse til at udføre bygningsarbejder på en fredet bygning indsendes via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og behandles inden for tre måneder, efter at projektet er fuldt oplyst.

Et fuldt oplyst projekt betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget alle de nødvendige bilag, tegninger, fotos og beskrivelser, der skal til for at vurdere om projektet kan udføres i overensstemmelse med bygningens bærende fredningsværdier.

Bygningsfredningsmyndigheden "Fredede Bygninger" i Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, har mulighed for at give afslag på en ansøgning om tilladelse til at udføre bygningsarbejder på en fredet bygning, hvis styrelsen vurderer, at projektet ikke bidrager til at understøtte bygningens fredningsværdier.

Langt de fleste byggeprojekter gennemgår en tilpasningsproces fra ansøgningen lander hos bygningsfredningsmyndigheden, til der foreligger en endelig byggetilladelse. Via en dialog mellem ansøger og myndigheden, tilpasses byggeprojektet, så det bidrager til at understøtte og styrke bygningens fredningsværdier. Det kan eksempelvis betyde en tilpasning af form, materialevalg, omfang og funktion.

Med den rigtige rådgivning og vejledning er det ofte muligt at tilpasse en ny funktion i en fredet bygning uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier.

En fredet bygning er ikke et museum, men det er vigtigt at fastholde eller styrke bygningens særlige kvaliteter og særpræg, når der skal ske ændringer.

Det er bygningsfredningsmyndighedens opgave at sørge for, at ændringerne bidrager til de fredede bygningers bærende fredningsværdier. Arbejder på fredede bygninger må ikke igangsættes før bygningsfredningsmyndigheden har meddelt tilladelse til ansøgningen.

Læs mere om ansøgningsproceduren

Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring.

Bygningssynet består af 12 medlemmer - et 13. medlem tiltræder efter sommerferien 2018.

Alle medlemmer af Det Særlige Bygningssyn er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område med undtagelse af formanden, der er direkte udpeget af kulturministeren.

Der skal blandt medlemmerne være repræsenteret alsidige faglige kompetencer inden for arkitektur og kulturhistorie.

Læs mere om Det Særlige Bygningssyn

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)