Projekt renovering af voldgravsmurerne ved Frederiksborg Slot

I 2015 er turen kommet til anden fase af renoveringen af voldgravsmurene, som er strækningen mellem Slotsherrens hus og Kancellibygningen og den sidste rest øst for Kancellibygningen.
Slottet set fra Fangetårnet. På hver side af broen ses balustraderne, der nu bliver istandsat. Maleri af Heinrich Hansen, 1849. Kunstneren har her givet sit bud på, hvordan Neptunfontænen oprindeligt så ud. Det Nationalhistoriske Museum På Frederiksborg.

Nuværende Istandsættelse

Istandsættelsen af voldgravsmurene syd for slotte gennemføres på samme måde, som vest for slottet. Processen er kompliceret på grund af mange installationer i jorden, som først skal omlægges for at kunne komme til ballastmurværket under terræn.

Ved siden af istandsættelsen gennemføres der en entreprise, med nyhugning af de sandstenselementer til balustraden, som er så nedbrudte at de skal udskiftes med nye.

Idet Balustrene syd for slottet er mangekantede frem for de runde vest for slottet, er processen også her mere kompliceret.

Voldgravsmurenes istandsættelse gennemføres stort set efter samme princip, som det blev gjort under tidligere istandsættelser. Dog indskydes der denne gang lange rustfri jordankre til fiksering af ballastmurværket. Dette er en metode, som ikke var kendt under tidligere istandsættelser.

Arbejdet på voldgravsmuren omfatter

  • Sandstensbalustraden skilles forsigtigt ad, nedtages, og lægges i depot.
  • Også granitkvadre i bygningernes nordgavle, som sidder dårligt bliver håndteret.
  • Der graves op bag voldgravsmuren for at blotlægge og reparere det bagvedliggende ballastmurværk.
  • Der opbygges et arbejdsdæk over udgravningen så tungt materiel kan køre helt frem til kanten.
  • Der etableres en dæmning i vandet med ”bigbags” og der opstilles stillads i voldgraven.
  • Granitkampestenene opmåles, nummereres, nedtages og lægges i depot.
  • Der indskydes kraftige jordankre bag ballastmurværket for at modvirke jordtrykket på voldmuren.
  • Ved reparation af murværket og genopmuring af granitkampestenene sikres disse med rustfri ankre mellem hver sten og mellem hver sten og murværket.
  • Udgravningen til fyldes igen, og belægningen reetableres.
  • Til sidst genopstilles balustraden til dels med nye sandstenselementer.

Også de 2 Kejsersøjler med Alexander den Store og Julius Cæsar, som blev nedtaget under istandsættelsen af slotsbroen i 2011, bliver genopstillet under denne byggesag.

Slots- og Kulturstyrelsen sørger for at restaureringen gennemføres så skånsomt som muligt, og der sikres under hele forløbet fortsat adgang til museet og kirken.

Vestre Port vil være lukket en tid mens der arbejdes mellem Slotsherrens hus og Slotsbroen, og adgangen til Barokhaven og til Parkeringspladsen ved Annaborg er i denne periode forlagt til Slotsherrens Søndre port. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet 2016 / 2017.

Forhistorie

Voldgravsmurene syd og vest for hovedslottet blev anlagt efter Christian IV opførelse af slottet i begyndelsen af 1600 tallet. I forbindelse med opførelsen af Audienshuset indgik kongen en kontrakt med murermester Jørgen Friborg i 1613 om ”at han skal opbygge denne gang, som går fra slottet tværs over graven, og det porthus, som skal være ved enden af denne gang, samt ommure gravene omkring slottet med hugne sten og fuldfærdige alt, hvad der er begyndt på, såvidt murerarbejdet angår. For dette arbejde vil kongen give ham 800 rdl. Endvidere skal han have 130 rdl. for at afbryde porten og muren mellem det nye hus og urtehaven” (Kilde: Kancelliets brevbøger 1613)

Etableringen af voldgravsmuren med granitkvadre og sandstensbalustrade, samt det bagvedliggende balastmurværk blev således anlagt samtidigt med disse bygninger, for at danne ramme om voldgraven og Christian IV’s nyopførte Frederiksborg Slot.

Baggrund for Istandsættelsen

I forbindelse med istandsættelsen af slotsbroen i 2012 observerede Slots- og Kulturstyrelsen forskydninger af sandstensbalustraderne (sandstensrækværket). Endvidere kunne der ses udskridninger og deformationer af voldgravsmurene og enkelte kampesten i muren var faldet ud. På baggrund af dette gennemførtes en forundersøgelse af dels balustradernes og voldgravsmurenes stabilitet, dels kampestensbeklædningens forankring. Samtidig blev der gennemført arkivalske og geotekniske undersøgelser, samt stabilitetsberegninger m.v.

Det det blev klart, at balustradens og voldgravsmurenes stabilitet og bæreevne ikke var tilstrækkelig, blev det besluttet at gennemføre en hovedistandsættelse.

Tidligere istandsættelser

Voldgravsmurene har en alder på ca. 400 år, og det er ikke første gang at der gennemføres en hovedistandsættelse. I 1798 understregede Hofbygmester Peter Meyn nødvendigheden af en meget påtrængende istandsættelse af balustraderne omkring kanalen ved slottet. Det anbefaledes i forvejen at indkøbe Bremer sandsten til arbejdet.

Også i 1840 bliver der udført reparationsarbejde på Balustraden og på Voldgravsmuren, og i starten af 1900-tallet er der flere gange udført partielle reparationer på voldgravsmuren og navnligt på balustraden, hvor det flere gange har været nødvendigt at udføre partielle nyhugninger af sandstensdele.

Byggesagens Parter for fase II

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33954200
Arkitekt & Byggeledelse: Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 33 95 42 00
Ingeniør: Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører, tlf. 33 11 88 50
Hovedentreprenør: JKJ Brolægning A/S tlf. 40 25 27 06
Nyhugning af sandstenselementer til balustraden:
Arkitekt: Nebel og Olesen Arkitekter, tlf. 32 13 30 20
Stenhugger: Flemming Brian Nielsens Stenhuggeri A/S, tlf.  36 46 83 06

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)