Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder: Erfaringsudveksling og vidensdeling

I foråret inviterer Slots- og Kulturstyrelsen til fire webinarer om kultur i udsatte boligområder. Webinarerne gennemføres i samarbejde med projektaktører fra projekter, der har modtaget støtte fra Puljen til kultur i udsatte boligområder. 

Formålet med webinarene er at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling om projekterne med særlig fokus på metodeudvikling. Endvidere vil læring og erfaringer i forbindelse med covid19 blive italesat. Hvert webinar består af tre korte oplæg fra henholdsvis et boligsocialt perspektiv, et kunstnerisk / kulturelt perspektiv samt et medborgerperspektiv. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og præsentere relevante problemstillinger via chatten.

Målgruppen for webinarene er projektdeltagere fra igangværende projekter, potentielle ansøgere til puljen, interesserede kunst- og kulturaktører og boligsociale aktører. Slots- og Kulturstyrelsen inviterer alle interesserede til at deltage.

Tilmelding til webinaret sker i bunden af denne side.

Beskrivelse af de fire webinarer

Webinar 1: ”Kysset” – mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt miks af borgere

 

NB. Ny dato: 18. marts 2021, kl. 14.30-16.00

Det almene boligområde Taastrupgaard står over for en radikal forandringsproces, hvor massive fysiske omdannelser skal resultere i social forandring. I den strategiske udviklingsplan for området er visionen at bruge kulturen som løftestang til at udvikle et nyt bykvartér i Taastrup kaldet for ”Kulturkvarteret”. Kulturkvarteret omfatter både Taastrupgaard og et kommende boligområde med private boliger ”Selsmosekvarteret”, der vil grænse op til Taastrupgaaard.

Kulturprojektet finder sted i området ”Kysset”, som er grænsezonen mellem Taastrupgaard og Selsmosekvarteret. I Kysset skal Taastrupgaard interagere med nye boformer og beboere, så området bliver ét sammenhængende kvarter. I dag er ”Kysset” et sted med utryghed pga. ungegrupperinger og samtidig også det sted, der rummer flest interessegrupper med parallelle og adskilte aktiviteter. ”Kysset” er altså et sted med både indbyggede konflikter og mange sociale ressourcer, hvilket gør det oplagt at arbejde med som udgangspunkt for kulturelt medborgerskab.

Over en periode på tre år gennemføres tre kunstneriske interventioner med områdets mange forskellige borgere og fællesskaber. Det er målet at hvert interventionsforløb udmunder i et fælles produkt, som deltagerne kan videreføre selv eller med støtte fra den boligsociale helhedsplan. Kunstinterventionerne er samtidig udgangspunkt for et forskningsprojekt, der omhandler udvikling af socialt bæredygtige bymodeller. Forskerne vil via interventionerne udvikle nye former for fysiske og organisatoriske prototyper baseret på borgernes viden, og på de ønsker de har for områdets udvikling.

Forventningen er, at beboernes deltagelse i interventionerne, de fælles samtaler og konkrete produkter og prototyper bidrager til at udvikle en levedygtig, demokratisk og aktiv lokal kultur. Ambitionen er således at give initiativet og ejerskabet tilbage til lokale beboere, så Kulturkvarterets identitet defineres af de mennesker, der bor i og bruger området.

Webinar 2: Vi fællesskaber vores by

NB. Ny Dato: 25. marts 2021, kl. 14.30-16.00.

Vi Fællesskaber Vores By er et treårigt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, som udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af alder, sociale og kulturelle skel i og omkring Gellerup og Toveshøj.

Gellerup og Toveshøj undergår i disse år store arkitektoniske og byrumsmæssige forandringer, hvor boligblokke og institutioner nedgives og nye skal opbygges, og hvor beboere fraflyttes og nye skal komme til.   ’Vi Fællesskaber Vores By’ er forankret i Galleri Andromeda 8220 i Gellerup. Hos Galleri Andromeda 8220, arbejder med kulturarrangementer, der engagerer lokale beboere fra Gellerup-Toveshøj området, og samtidig tiltrækker besøgende fra andre dele af regionen.

Det er en kompleks proces og en omstilling, der fylder meget i bevidstheden hos beboerne i Gellerup og Toveshøj, men det er også en proces, som har fået national bevågenhed. Galleri Andromeda 8220, tager afsæt i den proces med et positivt fokus på medborgerskab, sameksistens og byudvikling gennem sammenhængende kultur- og undervisningsaktiviteter, der engagerer på tværs af forskelle, og som samtidig åbner Gellerup og Toveshøj for resten af landet. 

Læringsforløb og workshops med fokus på arkitektur og byudvikling træner ikke kun evnen til at tænke og udtrykke sig rumligt og æstetisk. Et sådant fokus styrker i lige så høj grad evnen til at identificere forskellige behov og målgrupper; til at afgrænse og analysere problemstillinger, til at samarbejde, undersøge, og til at vurdere fordele og udfordringer ved forskellige løsningsmuligheder.

Projektforløbet involverer workshops og undervisningsforløb for de lokale folkeskolers elever i udskolingen. Projektet resulterer årligt i udstillinger, der formidles i samarbejde med etablerede udstillingsaktører – som Aarhus Architecture Festival (AAFx), Copenhagen Architecture Festival (CAFx) og på Dansk Arkitektur Center (DAC). Dermed får projektet en stor geografisk spredning med udgangspunkt i Gellerup og Toveshøj.

Webinar 3: Kulturskolen i Vollsmose

Dato: 4. marts 2021 kl. 14.30-16.00.

Ambitionen med ”Kulturskolen i Vollsmose” er at vække interesse hos børn og øge deres engagement i at udfolde sig kunstnerisk og deltage aktivt i kulturelle fællesskaber i lokalområdet.

Projektet bygger på erfaringer fra pilotprojektet Ghet2gether og er et kulturelt eksperimentarium, der undersøger didaktiske og kunstneriske metoder for en målgruppe, der ikke i udgangspunktet deltager i kulturtilbud. Det er børnenes egen fortælling og kreativitet, der skal være drivkraft og smitte af på de kunstneriske og kulturelle praksisser samt give en oplevelse af, at deres kunstneriske stemme har ret. Børnene bliver inddraget gennem dialog, demokratiske og dannende processer, som tager afsæt i at kunne udtrykke sig gennem musisk udfoldelse.

Undervisningen varetages af kunstnerisk uddannede medarbejdere og tilrettelægges i tæt samarbejde med pædagogiske medarbejdere fra daginstitutionerne og SFO. For at gøre det nemt og trygt følges børnene fra deres daglige skolegang og SFO af kendte voksne til værkstedsaktiviteten. Undervisningen foregår i en ramme, hvor det sociale og det faglige går op i en højere enhed.

Der tilbydes fra foråret 2021 én årlig projektuge i hver af de fire daginstitutioner. Derudover er der et tilbud om at deltage i fire kulturværksteder (musik, dans, drama og billedkunst) på den lokale folkeskole ugentligt umiddelbart efter skoletid i ca. 4. mdr. pr. halvår. Målgruppen for aktiviteterne er børnehavebørn i alderen 3-6 år og skolebørn fra 0.-6. klasse.

Bag projektet står områdets to skoler og fire daginstitutioner samt Odense Musikskole som projektkoordinator og kunstnerisk tovholder i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense samt et teater i Odense.

De boligsociale aktører (de to skoler og daginstitutionerne) sikrer den lokale forankring og bidrager med uundværligt kendskab og netværk til boligområdets beboere. Det er en afgørende præmis, at den lokale viden skal bringes i spil og være med til at sikre et tilpasset, relevant og på sigt bæredygtigt kulturtilbud i området.

Webinar 4: Her hvor vi bor- børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbings Grønne Hjørne 

Dato: 11. marts 2021, kl. 14.30 -16.00.

Projektet finder sted på Østerbro i Nykøbing Falster og formålet er, at lokalområdets børn og unge får en aktiv og medskabende rolle i udviklingen af deres eget lokalområde. I løbet af den 3-årige projektperiode involveres børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, kunstneriske udtryk og events i det offentlige rum.

Bydelen Østerbro er smukt beliggende i den østligste del af Nykøbing F. tæt på skov og vand. Bydelens beboere er sammensat af mange forskellige grupper, og midt på Østerbro ligger Lindholm, hvor tre almennyttige boligselskaber tilsammen har 700 lejligheder med ca. 1550 beboere. Lindholm er udpeget som udsat boligområde på regeringens ghettoliste.

Projektparterne Culthus og Guldborgsund Bibliotekerne vil stå for biblioteks- og billedkunstfaglige aktiviteter lokalt med henblik på at skabe bæredygtige relationer og faste kulturtilbud. Professionelle kunstnere knyttes til projekter gennem længere perioder og vil på forskellig vis engagere børn og unge i kunstneriske og kreative fællesskaber samt i udformningen af permanente kunstværker. Projektpartner METROPOLIS bidrager med udvikling af konkrete aktiviteter, metodeudvikling og videndeling, ligesom flere aktiviteter vil være målrettet unge fra den lokale ungdomsklub.  

HER HVOR VI BOR bidrager til kommunens samlede og tværfagligt organiserede udviklingsindsats på Østerbro, der skal binde bydelen sammen og skabe sammenhæng til resten af Nykøbing. Udviklingen sker i et tæt samspil med områdets beboere, foreninger, centrale institutioner mv. HER HVOR VI BOR foregår parallelt med etableringen af den nye fælles skole Østerbroskolen samt anlægsprojektet Friheden med et budget på 10 millioner, der skal skabe et nyt, grønt og fælles byrum lige ved skolen. Projektet vil derfor have et særligt fokus på at engagere børn og unge i udviklingen af det konkrete byrum samt kulturelle aktiviteter knyttet hertil.

Praktisk information 

Ønsker du at deltage i et eller flere webinarer, bedes du udfylde nedenstående tilmeldingsblanket.

Deadline for tilmelding til webinarerne er torsdag den 28. januar.

Opdateret 02. marts 2021

Puljeopslag: Kunst og kultur i udsatte boligområder 2021
Læs mere om puljen her.