Høring over public service-redegørelser 2018

Radio- og tv-nævnets høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2018

Baggrund for høringen

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter med flere kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres før nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Radio- og tv-nævnets præcisering

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringsfrist

Fristen for indsendelse af høringssvar var: 
Mandag den 3. juni 2019 kl. 12.00.

Proces efter høringen

Samtlige høringssvar er efter fristen for afgivelse af høringssvar blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra indkomne høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og -tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Indkomne høringssvar til den gennemførte høring

Høringsmateriale:

DR's public service-redegørelse for 2018

TV 2/Danmark A/S' public service-redegørelse for 2018

Baggrundsmateriale

<link fileadmin user_upload dokumenter medier diverse bekendtgoerelse_om_aendring_af_bekendtgoerelse_om_forretningsorden_for_radio-_og_tv-naevnet.pdf _blank i nyt>Bekendtgørelse nr. 1076 af 9. september 2015 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet

Opdateret 09. juni 2020