Høring over public service-redegørelser 2015

Radio- og tv-nævnet har i 2016 gennemført en høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service redegørelser for 2015

Baggrund for høringen

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter m.fl. kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres forinden nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagendernes redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår endvidere, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Nævnets præcisering

Radio- og tv-nævnet skal understrege, at høringen ikke omfatter emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelser.

Høringsfrist

Høringssvar skulle være Radio- og tv-nævnet i hænde senest:
onsdag den 1. juni 2016 kl. 12.00.

Proces efter høringen

Samtlige høringssvar er efter fristen for afgivelse af høringssvar blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nævnet udarbejder et høringsnotat med en sammenfatning af, hvilke emner eller områder høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse.

Indkomne høringsvar til den gennemførte høring

Høringsmateriale:

DR's public service-redegørelse for 2015

TV 2/Danmark A/S' public service-redegørelse for 2015

Opdateret 06. maj 2019