Lokal-tv

Den gældende lokal-tv-ordning

Den nuværende lokal-tv-ordning blev implementeret i 2014 efter et politisk ønske om, at der fremover kun skulle udstedes tilladelser til samt gives støtte til programvirksomhed, som handler om lokale forhold, samt at lokal-tv skulle have et betydeligt kvalitativt løft. Tilskudsmidlerne blev  fordelt på færre lokal-tv-stationer, hvilket betød et større tilskud pr. tilladelseshaver, og der blev skabt incitament til, at flere stationer gik sammen.

Med hensyn til det lokale indhold blev det en forudsætning for tilladelse og tilskud til lokal-tv, at programmerne er produceret af tilladelseshaver, er optaget i tilladelsesområdet eller undtagelsesvist i de tilgrænsende tilladelsesområder, samt at mindst 80 pct. af programvirksomheden ”handler om lokale forhold”, som det er formuleret i den lokal-tv-bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. oktober 2017. Lokal-tv-stationerne kan dog i deres ansøgninger om programtilladelser have forpligtet sig til at udsende programmer med lokalt indhold i endnu større omfang.

For at sikre den lokale forankring blev der desuden indført krav om, at tilladelseshavers hovedformål skal være at drive ikkekommerciel lokal fjernsynsvirksomhed, samt at tilladelseshaver skal have hjemsted i det regionale sendeområde, hvor programvirksomheden udøves. Derudover blev der indført krav om, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i tilladelsesområdet.

Derudover er der krav om, at stationerne skal udsende to timers egenproduktion, som skal genudsendes fire gange i alt, således at den ugentlige minimumssendetid består af i alt 10 timer. Ydermere er der forbud mod udsendelse af reklamer. 

Særordningen

Endelig blev der afsat særlig sendetid og etableret en særlig støttepulje til foreninger, fonde m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse (særordningen).

Nyhedsbrev

Hvis du vil holde dig orienteret om eventuelle fremtidige udbud af programtilladelser mv., kan du tilmelde dig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev.

Sendetider

De ikkekommercielle lokal-tv-stationer sender i MUX 1 og har her dagligt rådighed over tidsrummet fra kl. 21 til kl. 17.

Timerne fra kl. 17-21 benyttes til tegnsprogstolkede udsendelser.

Ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 sendes med en tilladelse til at sende i én af de otte TV 2-regioner.

Læs mere

På siderne om ikkekommercielt tv i MUX 1 kan du læse mere om:

  • Tilladelser: skal du have en tilladelse, hvordan søger du og hvem har de nuværende tilladelser
  • Tilskud: hvem kan søge, hvordan søger du og aflægger regnskab, hvem har fået tilskud
  • Tilsyn og afgørelser: tilsyn og afgørelser fra Radio- og tv-nævnet
Opdateret 27. april 2020

Hvad er en MUX?

MUX er en forkortelse for Multipleks.

 

En MUX er en hel gruppe af digitale tv-kanaler, der bliver samlet og udsendt på samme tid som ét samlet signal.

 

Dette signal bliver så først ude i hjemmet hos den enkelte forbruger modtaget og dekodet af en digital modtageboks (der eventuelt kan være indbygget i selve tv-apparatet) og delt op på de mange forskellige tv-kanaler, der oprindelig var samlet i MUX'en, da den blev sendt ud.

 

Når man overhovedet "multiplekser" (statistisk multipleksing), skyldes det, at de kanaler, man sender ud samlet i MUX'en, bedre kan udnytte den plads, der er til rådighed – man kan derved bl.a. sende i bedre kvalitet.