Afrapportering af tilskud

Ansøgere, der modtager tilsagn om tilskud, skal aflægge en rapport om de aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til Radio- og tv-nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud.

Ansøger skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i den ovennævnte rapport samt resultatet heraf, indtil Radio- og tv-nævnet har godkendt rapporten.

Alle modtagere af tilskud fra Radio- og tv-nævnet skal uanset organisationsform og tilskudsbeløbets størrelse føre regnskab med henblik på godkendelse af Radio- og tv-nævnet.

Ansøgere, som modtager tilskud til uddannelsesaktiviteter, skal 6 måneder efter aktivitetens afslutning aflægge et regnskab for de gennemførte aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til.

Regnskaberne indsendes elektronisk af tilskudsmodtagerne via elektronisk skema på kulturstyrelsens hjemmeside og underskrives med NemID.

Krav til regnskabet

 • Regnskabet er underskrevet af foreningens samlede bestyrelse.
 • Regnskabet omfatter hele foreningens virksomhed.
 • Regnskabet er som minimum revideret af en foreningsvalgt revisor.
 • Tilskud fra anden side skal specificeres i regnskabet.
 • Til de enkelte regnskabsposter kan knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold.
 • Modregning i regnskabet (nettopostering) må kun finde sted, hvis modregningen medvirker til at øge regnskabets informationsværdi. Modregnede poster skal oplyses i noter til regnskabsposterne.
 • Regnskabet skal indeholde oplysning om den anvendte regnskabspraksis.
 • Regnskabet skal være underskrevet af den fysiske person, der er ansvarlig for aktiviteterne, eller, hvis en organisation eller anden juridisk person er ansvarlig for initiativet, hele organisationens eller den juridiske persons kompetente ledelse eller de(n) tegningsberettigede i henhold til organisationens eller den juridiske persons vedtægter.
 • Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for Radio- og tv-nævnets tilskud er opfyldt.
 • Ansøgere skal opbevare regnskabsbilagene i tre år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsende dem til Radio- og tv-nævnet.

Revision af tilskud over 200.000

Revision af en ansøgers regnskab, hvor tilskuddet udgør mere end 200.000 kr. årligt, skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller efter en revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse eller efter lov om regioner m.v

Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Revisionens omfang afhænger af ansøgers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte tilsagn om tilskud.

Ved revisionen skal revisor efterprøve følgende:

 • Om betingelserne for tilskud til aktiviteterne er opfyldt,
 • Om tilskuddet er anvendt til formålet,
 • Om ansøger har udvist sparsommelighed og taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet, og
 • Om de oplysninger, som ansøger har meddelt Radio- og tv-nævnet om gennemførelse og resultat af aktiviteterne, er dokumenterede.

Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Ansøger skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen af det ydede tilskud, herunder mål og opnåede resultater. Ansøger skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give ansøger samt Radio- og tv-nævnet meddelelse herom.

Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktiviteternes gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

Det reviderede regnskab skal forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Genpart af revisionsberetningen skal indsendes af ansøger til Radio- og tv-nævnet sammen med det påtegnede projektregnskab.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Ansøger skal, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist hvis:

 • Tilskuddet overstiger de faktiske udgifter i tilskudsperioden
 • Der ikke indsendes et regnskab
 • Fristen for indsendelse af dokumentation ikke overholdes
 • Tilskuddet ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne herfor

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed

Skema til afrapportering

Regnskaberne indsendes elektronisk af tilskudsmodtagerne via elektronisk skema og underskrives med NemID. Skemaet vil ligge her på siden når det bliver tilgængeligt.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)