Afgørelser om tilsyn med manglende ibrugtagning af programtilladelser fra lokalradioudbuddet i 2012 (Radio Limfjord, Mediehuset Herning Folkeblad A/S og SBS Discovery A/S

Resumé

Radio- og tv-nævnet udstedte den 2. november 2012 tilladelser til lokalradioprogramvirksomhed til Foreningen Radio Limfjord (CVR-nr. 11152589), Mediehuset Herning Folkeblad A/S (CVR-nr. 44662116) og SBS Discovery Radio A/S (CVR-nr. 14248293).

Af tilladelserne fremgik det, at tilladelseshavers programvirksomhed skulle indledes senest den 2. februar 2013, og at det var tilladelseshavers ansvar at erhverve sig en teknisk tilladelse fra Erhvervsstyrelsen rettidigt for at kunne overholde fristen for programstart.

Samtlige tilladelseshavere ansøgte Erhvervsstyrelsen om tekniske tilladelser til at sende på deres respektive frekvenser efter den 2. februar 2013, dvs. senere end de i programtilladelsen angivne startdatoer for programvirksomheden.  

Radio- og tv-nævnet fandt i alle tre tilfælde, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af tilladelsesvilkårene i den udstedte programtilladelse til frekvensen. Nævnet understregede, at den manglende ibrugtagning og manglende ansøgning om dispensation til at udskyde sendestarten var særdeles kritisabel. Sagerne gav nævnet anledning til at indføre en ny procedure ved fremtidige udbud af ledig sendetid, hvorefter nævnet ved overtrædelse af fristen for ibrugtagning af en udstedt programtilladelse umiddelbart vil inddrage tilladelsen midlertidigt eller permanent, medmindre tilladelseshaver har søgt og opnået dispensation til at udskyde påbegyndelsen af programvirksomheden.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Afgørelser om tilsyn med manglende ibrugtagning af programtilladelser fra lokalradioudbuddet i 2012

Radio Limfjord

Mediehuset Herning Folkeblad A/S

SBS Discovery A/S

11. juni 2014

Opdateret 01. februar 2019