Tilsyn

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen udfører på nævnets vegne selve tilsynsprocessen.

Tilsyn med radio og tv

Tilsyn med ikkekommerciel lokalradio og -tv vil typisk blive gennemført over for de stationer, som styrelsen modtager klager over eller på baggrund af andre henvendelser. Tilsynet vil typisk bestå af en kontrol af, om stationen sender i overensstemmelse med tilskuds- og programvilkårene.

Tilbageholdelse af tilskud

Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag, hvilket der normalvis gør sig gældende, når der føres tilsyn med en forening jf. § 33, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt. Kravene findes i bekendtgørelsen om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer med senere ændringer.

Det er stationens ansvar, at optagelse foretages samtidig med udsendelse af programmet og bliver opbevaret i minimum 6 måneder.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end 6 måneder at opbevare optagelserne.

Opdateret 23. august 2021