Tilbagebetalingskrav

Det er Radio- og tv-nævnet, der yder tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt vilkårene for programtilladelse og tilskud ikke overholdes. Tilskuddet ydes årligt efter en ansøgningsrunde blandt tilladelseshaverne.

Tilskudsmodtager skal, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har været forelagt Radio- og tv-nævnet, altid tilbagebetale et tilskud helt eller delvist hvis:

• Tilskuddet overstiger de faktiske driftsudgifter i tilskudsåret
• Der ikke indsendes erklæring om anvendelse af driftstilskud
• Fristen for indsendelse af dokumentation ikke overholdes
• Tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betingelserne for tilskuddet
• Stationen har haft reklameindtægter eller har bragt skjult reklame

Hvis en radiostation i tilskudsåret har sendt færre tilskudsberettigede timer end der er givet tilskud til, skal det for meget udbetalte tilskud ligeledes tilbagebetales.

Repræsentativitetsprincip

Såfremt nævnet har konstateret grove overtrædelser af program- og tilskudsvilkår i de uger, som der er ført tilsyn med, kan tilsynet udvides til at omfatte i alt fire uger fordelt henover det pågældende kalenderår. Alle overtrædelser i disse fire uger bliver betragtet som repræsentative for stationens programvirksomhed og danner grundlag for nævnets skønsmæssige opgørelse af tilbagebetalingskravet.

Opdateret 12. februar 2019