Radio Mælkebøttens anmodning om dispensation fra ansøgningsfristen

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet behandlede Radio Radio Mælkebøttens ansøgning om driftstilskud i 2016 på sit møde i december 2015.

Da ansøgningen blev indsendt efter ansøgningsfristen, blev Radio Mælkebøtten meddelt afslag. Siden anmodede Radio Mælkebøtten om dispensation for ansøgningsfristen. Nævnet behandlede anmodningen om dispensation på dit møde i marts 2016. Nævnet fandt ikke, at der forelå væsentlige nye oplysninger i sagen, der kunne begrunde en ændring af nævnets afgørelse. Det blev præciseret, at det er nævnets faste praksis at afvise ansøgninger om tilskud, der er indkommet efter tidsfristens udløb, medmindre ansøger kan godtgøre, at fejlen skyldes tekniske omstændigheder, der kan tilskrives styrelsens ansvar.

Opdateret 01. februar 2019