Demokratipuljen

Demokratipuljen

Demokratipuljens overordnede formål er at styrke demokratiet og den demokratiske debat. Demokratipuljens omdrejningspunkt er dels 1) at højne valgdeltagelsen, særligt i forhold til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg, 2) dels at øge befolkningens bevidsthed om ”fake news” samt dis- og misinformation.

Målgruppen for Demokratipuljen er unge. For projekter rettet mod ”fake news” og dis- og misinformation er målgruppen unge i aldersgruppen 14 – 29 årige. For de projekter, der sigter mod øget valgdeltagelse, er målgruppen unge i aldersgruppen 18 – 29 årige.  

Tilskud ydes til projekter af oplysende og almennyttigt karakter, som understøtter formålet med puljen.

Projektets hovedindhold skal være medieindhold (i bred forstand, herunder indholdsproduktion og –distribution), der retter sig mod målgruppen. Projektets aktiviteter kan således være både tekstlige, audiovisuelle, auditive eller digitale, og udkomme i trykt form, på web, mobil, tablet, etc. Aktiviteterne kan være både landsdækkende og lokalt forankrede. 

Baggrund

Det følger af ”Tillægsaftale til Medieaftale 2015-2018 – fordeling af endeligt opgjort overskydende licensprovenu for aftaleperioden” at der afsættes midler til etablering af puljen. Puljens disponible beløb for ansøgning udgør 3,88 mio. kr. Det fremgår af aftaleteksten, at der af puljen ikke kan ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.

Fordeling af licensmidler er defineret i radio- og fjernsynslovens § 69 a, hvor det fremgår, at medielicensen fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til ”DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medie- og filmrelaterede formål”. Demokratipuljens udformning skal således, jf. afgrænsningen i radio- og fjernsynsloven, understøtte medie- og filmrelaterede formål.

Hvornår kan jeg søge tilskud?

Der åbnes for ansøgning den 24. marts 2021. Fristen for ansøgning var den 21. april 2021 kl. 12.00.

Her kan du ansøge om tilskud fra Demokratipuljen samt læse om kriterier for tilskud og krav til ansøgningen

Hvem er omfattet af ordningen?

Medievirksomheder, kommuner og regioner, gerne i partnerskab med civilsamfundets organisationer.

I relation til projekter, som ansøges af kommuner eller regioner er det afgørende, at den pågældende kommune eller region fremgår som ansøger til projektet og ikke en særskilt kommunal eller regional institution, herunder biblioteker, skoler og lignende.

Det er en forudsætning, at: 

  • medievirksomheder er CVR-registreret senest på ansøgningstidspunktet, samt
  • mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet anmeldt Pressenævnet 

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud ydes til medie- og filmrelaterede projekter af oplysende og almennyttig karakter, som understøtter formålet med puljen.

Derudover kan projektets aktiviteter antage mange forskellige former og være både tekstlige, audiovisuelle, auditive eller digitale og udkomme i trykt form, på web, mobil, tablet, etc.

Det er ydermere en betingelse for tilskud, at materialer mv. tilgængeliggøres offentligt efter projektafslutning, således at alle som ønsker det, kan tilgå og anvende materialerne m.m. efterfølgende.

Under projektforløbet skal Slots- og Kulturstyrelsen have adgang til materiale m.m.

Puljeprojekterne skal være afsluttet senest den 16. november 2021, hvor kommunal- og regionsrådsvalget afholdes. Afrapportering for disse projekter skal ske derefter. 

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

Der kan af puljen ikke ydes tilskud til projekter som sigter mod enten at 1) have til formål at fremme valgkampagner for kommunal- og regionsrådspolitikere samt borgmestre, 2) have karakter af reklame for ansøger , eller 3) aktiviteter, som er en del af en allerede etableret kursusvirksomhed, et undervisningsforløb e.l.  

 Det er en betingelse, at

  • tilskud fra ordningen er øremærket projektet og projektets aktiviteter
  • ansøger ikke tager betaling eller anden form for modydelse for et evt. produkt, som følger af projektet og projektets aktiviteter
  • der i projektet ikke budgetteres med et overskud
  • projektet og projektets aktiviteter ikke, direkte eller indirekte, tjener til at understøtte kommercielle interesser hos ansøger.

Lovgrundlag

Puljen har hjemmel i aktstykke 155 af 4. februar 2021.

Reglerne om regnskab og revision i forbindelse med afrapportering er fastsat i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelsen nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Opdateret 09. november 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen