Støttede projekter 2020

Puljen havde ansøgningsfrist 17. april 2020. Slots- og Kulturstyrelsen modtog 15 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 19,8 millioner kr. I dialog med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at støtte fire projekter i 2020.

De tilgodesete projekter er udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyntagen til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning og diversitet i projekterne. I vurderingen af ansøgningerne har styrelsen og det rådgivende udvalg lagt vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, ”tyngde” og bæredygtighed sammen med niveauet af deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Følgende projekter har modtaget støtte:

Vi fællesskaber vores by (Aarhus)

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus.
”Vi fællesskaber vores by” er et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Aarhus. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører. Arkitektur og byudvikling handler om at forstå egne og andres behov, om tryghed og tilhørsforhold. Støttet med 632.600 kr.

”Kysset” – mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt mix af borgere

Projektet finder sted i Taastrupgaard i Høje Taastrup.
I dag er området et krydsfelt for spændinger og konflikter i Taastrupgaard — i morgen vil det være centrum for beboerdrevet udvikling af det kommende Kulturkvarter i Høje Taastrup. Projektet "Kysset" inddrager over tre år beboere og lokale kulturaktører i udvikling af byrummet "Kysset" via kunst, teater og arkitektur. Ambitionen er, at nye fælles erkendelser og konkrete kulturprodukter bidrager til at udvikle en levedygtig og demokratisk kultur med et aktivt, lokalt forankret kulturelt medborgerskab udsprunget af områdets ressourcer. Støttet med 2.347.500 kr.

Kulturskolen i Vollsmose – styrkelse af det kunstneriske og musiske miljø for børn i Vollsmose

Projektet finder sted i Vollsmose i Odense.
Projektet bygger på etablering af tværæstetiske kulturskoleaktiviteter for børn fra 3 til 12 år med undervisning ved højt kvalificerede professionelle kunstnere. Undervisningen vil finde sted i Kulturværksteder i Odense (musik, dans, drama og billedkunst), og der vil være fælles events for elever i 0.-3. og 4.-6. klasse tilknyttet primært folkeskolerne i Vollsmose. Undervisningen, som vil være gratis for børnene, finder sted umiddelbart efter skoletid i to årlige forløb á ca. fire mdr. i hvert ½ år og i 4 årlige projektuger med kulturskoleaktivitet for børn i fire børnehuse i Vollsmose. Støttet med 1.020.000 kr.

Her, hvor vi bor – børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbings Grønne Hjørne

Projektet finder sted i Lindholm på Nykøbing Falster.
Projektet involverer børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival samt kunstneriske udtryk i det offentlige rum i Nykøbing F. Det sker gennem projekter med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og i samarbejde med lokale institutioner som skole, ungdomsklub mv. Projektet udvikler viden om, hvordan kunst og kultur samt involvering af børn og unge kan tænkes ind i et tværfagligt og strategisk kommunalt arbejde i et lokalområde med et udsat boligområde. Støttet med 632.500 kr. 

Opdateret 05. maj 2021