Kunst og kultur i udsatte boligområder

Der er afsat 20 millioner kroner til en pulje til kultur i udsatte boligområder. Der bliver uddelt 5 millioner kroner årligt i årene 2019 til 2022. Næste ansøgningsrunde, med frist 2. november 2021, er således den sidste.

Puljen til kultur i udsatte boligområder

Med udgangspunkt i kunst og kulturel deltagelse er det puljens formål at fremme deltagelse, engagement og inklusion i samfundet hos beboere i udsatte boligområder.

Puljen støtter projekter, der bygger på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber til at opbygge positive fællesskaber. Det er en forudsætning for støtte, at projekterne bygger på partnerskaber mellem boligsociale og kulturelle aktører, og at ansøgere har hjemme i et udsat boligområde.

Kunst og kultur i udsatte boligområder 2021

Slots- og Kulturstyrelsen modtog 11 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 19,8 millioner kroner. I dialog med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet, har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at støtte fire projekter i 2021. Puljen havde ansøgningsfrist den 12. februar 2021.

De tilgodesete projekter er udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyntagen til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning og diversitet i projekterne.

I vurderingen af ansøgningerne har styrelsen og det rådgivende udvalg lagt vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, ”tyngde” og bæredygtighed sammen med niveauet af deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Se sammensætningen af det rådgivende udvalg

Følgende projekter har modtaget støtte:

"Al Verdens Kunst"

Projektet finder sted i Gl. Jennumparken og Glarbjervejområder i Randers Nordby. Med baggrund i udvalgte FN Verdensmål søger projektet at bringe kunst og kulturaktiviteter ind i de to udsatte boligområder. "Al Verdens Kunst" arbejder med en bred vifte af udtryksformer inden for kunst og kultur.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem den boligsociale indsats, de lokale fritidshjem og Randers Bibliotek. Projektet udvikler nye metoder med kunst og kultur for at styrke medborgerskab hos både unge og voksne. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.193.000 kroner.

"Tekstil i Tingbjerg - aktivt medborgerskab gennem håndarbejde"

Projektet finder sted i Tingbjerg i Brønshøj. Projektet bruger tekstilkunst, kunsthåndværk, håndarbejde og livshistorier som indgang til et mere aktivt medborgerskab - primært for kvinder i Tingbjerg - og til en nysgerrig undersøgelse af nye samskabelsesformer.

Sammen med kunstnere og kunsthåndværker, værksteder, kulturinstitutioner og uddannelser, vil de involverede beboere skabe værker og nye måder at samarbejde på og herigennem etablere bæredygtige infrastrukturer og fællesskaber. Håndarbejde og mangfoldighed ses som ressourcer for medborgerskab. Projektet løber fra 2021-2025 og modtager til tilskud på 1.969.920 kroner.

"Identitetsskabende kunst - når unges fortælling skaber social innovation"

Projektet finder sted i Mjølnerparken i København. Gennem egne fortællinger skaber unge fra Mjølnerparken identitetsskabende kunst. Projektet vil gennem kunst og kultur skabe demokratisk dialog og engagement hos de unge. Projektet skal styrke sammenhold og fællesskabsfølelse og involvere unge aktivt i at tage ansvar for at skabe forandring i deres lokalområde.

Målet er at skabe kreative og innovative læringsprocesser, der fremmer den enkelte unges ressourcer og på denne måde udruster dem til livet - samt skaber tryghed og nye fællesskaber. Projektet køber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 524.206 kroner. (Projektet modtager delvist tilsagn til udvikling af sensorisk teater).

"Kulturfrontløber i Sønderborg - en vej til aktivt medborgerskab for unge i udsatte boligområder"

Projektet finder sted i Nørager/Søstjernevej-kvarteret i Sønderborg. Projektets formål er at uddanne unge kulturfrontløbere fra de to udsatte boligområder til at udføre kulturelle produktioner, der bygger bro til byens kulturliv. Projektet vil give de unge konkrete erfaringer med aktivt medborgerskab og deltagelse i kulturlivet, som de kan bringe videre i selvorganiserende fællesskaber.

Projektet fører lokale institutioner og aktører sammen i et nyt partnerskab på tværs af byens områder og sektorer. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.259.874 kroner. 

Se støttede projekter for 2020

Se støttede projekter for 2019

Opdateret 06. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen