Procesevaluering 2021

Slots- og Kulturstyrelsens har gennemført en procesevaluering af udmøntningen af puljen til kunst og kultur i udsatte boligområder 2019-2022.

Procesevalueringen består af en rapport samt syv kortfilm udført af produktionsselskabet BLIK. Kortfilmene præsenterer de projekter, der modtog støtte ved puljens uddeling i 2019 og 2020 og fokuserer på praksis, læring og metoder. Filmene er bygget op i overensstemmelse med puljens målsætninger og indbefatter derfor et beboer- og deltagerperspektiv, et boligsocialt perspektiv samt et kunst- og kulturperspektiv for et mere fuldstændigt indblik i projekterne. Du kan se kortfilmene længere nede på denne side.

Med procesevalueringen har det været et mål at skabe større viden om, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen gennem fokus på processer – frem for produkter og slutevalueringer – på en ny måde kan være med til at fremme et politisk besluttet formål. I dette tilfælde, hvordan kunst- og kulturaktiviteter kan danne ramme om demokratiske fællesskaber i udsatte boligområder, der anerkender beboernes medborgerskab og stemme i samfundet.


Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København N. Det primære formål med ‘Usynlige stier’ er at eksponere beboerne for kunst via radikal og kontinuerlig samskabelse for at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Projektet anvender kunst som omdrejningspunkt for møder mellem grupper, der ikke ellers har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse mangler.

 

Gellerup højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Projektet tager afsæt i en gentænkning af forsamlingshuskonceptet i en samtidig, situeret og stedsbestemt kontekst. Der er etableret en gruppe af unge fra forskellige netværk i Gellerup og Aarhus, som organiserer analoge og digitale projekter og events, der udforsker forsamlingshustraditionen samt visioner og dannelsesidealer for etablering af en ny højskole.

 


KulturKarrusel

Projektet finder sted i Finlandsparken og Nørremarken i Vejle. Projektet skal fremme, at børn og unge – særligt piger – indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. Projektet introducerer deltagerne til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, design, teater og film. Projektet skal munde ud i en bæredygtig Kulturforening drevet af lokale unge piger.


Kulturskolen i Vollsmose

Projektet finder sted i Vollsmose i Odense. Med kunstneriske aktiviteter som udgangspunkt, er projektets formål at etablere forudsætninger og selvtillid hos børn i området, så de kan deltage i samfundslivet på lige fod med børn fra andre områder af Odense. Projektets fokus er børnenes egenfortælling og kreativitet, der er drivkraft og influerer de kunstneriske og kulturelle praksisser. Projektet bygger på tesen om værdien af børnenes kunstneriske stemmer og dermed friheden i at kunne udtrykke sig gennem kreativ udfoldelse. Det er derudover hensigten, at konkrete kulturprodukter skal sætte blivende spor i lokalsamfundet samt give børnene og deres familier ejerskab til projektet.


Kysset – mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt mix af borgere

Projektet finder sted i boligområdet Taastrupgaard i Taastrup. Kysset er grænsezonen mellem Taastrupgaard og det private boligområde Selsmosekvarteret. I dag er Kysset det kvarter med størst utryghed på grund af ungegrupper. Samtidig har området flest interessegrupper med parallelle og adskilte aktiviteter. Kysset er med andre ord et sted med indbyggede konflikter og sociale ressourcer. Områdets fysiske rammer er udgangspunkt for projektet, der sigter mod at transformere et område, som er præget af spænding og konflikt til et kulturkvarter. I Kysset skal boligområdet interagere med nye boformer og beboere, så området bliver et sammenhængende kvarter.


Her hvor vi bor

Projektet finder sted i boligområdet Lindholm og bydelen Østerbro i Nykøbing Falster. Med særligt fokus på at involvere områdets børn og unge aktivt i kulturtilbud og konkret byudvikling, udviker projektet viden om, hvordan kunst og kultur kan tænkes ind i et tværfagligt og kommunalt arbejde i et lokalområde, som er udsat. Projektet arbejder med kunstneriske udtryk i det offentlige rum, såvel som etableringen af en børne- og ungekulturfestival. Konkret arbejder projektet med etableringen af “Nykøbings Grønne Hjørne”, som initieres gennem diverse anlægsprojekter og anskuer naturen som en kunstnerisk og rekreativ ressource, hvor børn og unge involveres i at skabe fysiske aftryk i lokalområdet.


Vi fællesskaber vores by

Projektet finder sted i bydelen Gellerup i den vestlige del af Aarhus. ‘Vi fællesskaber vores by’ er et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne i Gellerup og Torvehøj i Aarhus. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører. ‘Vi fællesskaber vores by’ er en platform, der sætter fokus på lokale unges ideer til konkrete arkitektur- og urbanismeprojekter i Gellerup. ‘Vi fællesskaber vores by’ udvikler sammen med lokale unge og lokale kultur-, erhvervs- og uddannelsesaktører forslag til permanente eller midlertidige interventioner i Gellerups offentlige rum. Forslagene udstilles som modeller og debatteres lokalt hos Galleri Andromeda 8220 samt under Aarhus Architecture Festival og Copenhagen Architecture Festival.

Opdateret 18. januar 2022