Samarbejder med ambassader og kulturinstitutter

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med de danske ambassader og kulturinstitutter rundt omkring i verden.

Samarbejdsaftalen

Et centralt element i Slots- og Kulturstyrelsens internationale opgavevaretagelse er styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for styregruppen under samarbejdsaftalen og er operatør for de større indsatser og projekter, som initieres af styregruppen. En af de vigtigste redskaber hertil er samarbejdet med de danske ambassader og kulturinstitutter i udlandet.

Slots- og Kulturstyrelsens opgaver under samarbejdsaftalen

Slots- og Kulturstyrelsen har en udførende og koordinerende rolle i forhold til aftalens aktører. For eksempel har Slots- og Kulturstyrelsen en koordinerende funktion i forbindelse med kulturarbejde på de danske repræsentationer og kulturinstitutter i udlandet. Under samarbejdsaftalen skal Slots- og Kulturstyrelsen også løse følgende opgaver:

  • Forhandling af kulturaftaler og -programmer efter bemyndigelse fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, herunder opfølgning på og administration af indgåede aftaler.
  • Fordeling og administration af de rådighedsbeløb, der tildeles danske repræsentationer i udlandet til kulturelt arbejde.
  • Ansvarlig for kulturdelen af udgående statsbesøg, herunder varetagelse af opgaven i tæt samarbejde med den stedlige danske ambassade og lokale kulturinstitutioner.
  • Pleje af netværk med kulturaktører i udlandet, herunder være ansvarlig for besøgs- og researchprogrammer for udenlandske kuratorer, festivalledere, kulturredaktører m.fl.
  • Formidle information vedrørende dansk kulturudveksling med udlandet til danske og udenlandske medier.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens operative ansvarsområder på siderne Puljer til international kulturudveksling, Kulturseminar og Statsbesøg.

Opdateret 10. februar 2020

Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP) er et tværministerielt samarbejdsforum, som blev nedsat i 2010 i forlængelse af den daværende regeringens strategi for styrket internalisering af dansk kulturliv. IKP’s handlingsplan sigter på at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet og bidrage til udviklingen af dansk kunst og kultur.