Afrapportering - Regionale spillesteder

De regionale spillesteder skal følge Slots- og Kulturstyrelsens udfyldende krav til afrapportering, sådan som beskrevet nedenfor.

For at sikre en ensartet afrapportering fra alle regionale spillesteder skal spillestederne – uanset organisationsform – følge de krav til budget og regnskab, som er fastsat for selvejende institutioner, dog med mulighed for at søge om dispensation for krav, der åbenlyst ikke er hensigtsmæssige som følge af en anden organisationsform.

Budget

Spillestedet skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende kommune orienterer inden regnskabsårets begyndelse Slots- og Kulturstyrelsen samt eventuelle øvrige offentlige ydere af driftstilskud om godkendelsen. 

Budgettet og den kommunale godkendelse skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

Regnskab 

Spillestedet skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende kommune med henblik på godkendelse. Den tilsynsførende kommune orienterer senest 9 måneder efter regnskabsårets afslutning Slots- og Kulturstyrelsen samt eventuelle øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af regnskabsgodkendelsen.

Regnskabet og den kommunale godkendelse skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning (pdf).       

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport.

Evaluering

De regionale spillesteder blev i 2015 evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Resultatet af evalueringen er fremlagt i 19 individuelle evalueringsrapporter og en samlet evaluerings rapport, som beskriver og vurderer området i sin helhed.

Lovgivning

Driftstilskud

De regionale spillesteder er omfattet af bestemmelserne i: 

Driftstilskudsloven
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Driftstilskudsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Statens Kunstfond og Musikloven

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der træffer afgørelse om anvendelsen af de statslige midler til regionale spillesteder.

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed:
Lov nr. 458 af 08/05/2013

Bekendtgørelse af lov om musik:
Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14/01/2014

Finansloven og aktstykke om udlodningsmidler

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til regionale spillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven og fra Kulturministeriets musikhandlingsplan ”Talent Forpligter”, der finansieres via aktstykket om udlodningsmidler. På finansloven er der aktuelt (2016) bevilget et årligt beløb på 25,7 mio. kr., og i Musikhandlingsplanen er der i perioden 2015-2018 afsat 7 mio. kr. årligt, heraf 5 mio. kr. øremærket til talentudvikling.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)