Orkestre, bands, kor og ensembler

Statens Kunstfond giver i henhold til Musikloven tilskud til professionelle ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed.

Der kan gives flerårige bevillinger til professionelle ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed under forudsætning af, at der indgås en rammeaftale. Hvis der ikke er indgået en rammeaftale, skal der søges om tilskud en gang årligt. Denne side henvender sig udelukkende professionelle ensembler, orkestre, bands og kor, som har indgået en flerårig rammeaftale.

Formål mv.

Professionelle ensembler, orkestre, bands og kors formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond (før 1. januar 2014 Statens Kunstråd). Der henvises desuden til ensemblernes egne hjemmesider.

Afrapportering

Budget og årsrapport indsendes i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen.

Budget

Budget indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge:

  • (A) Budgetindledning, som opsummerer institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i relation til gældende rammeaftale, opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt udtrykker institutionens forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. Indledningen påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) samt dato for godkendelsen.
  • (B) Driftsbudget i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal.
  • (C) Driftsbudgetnoter efter behov.

Årsrapport

Årsrapport indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i følgende rækkefølge:

  • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (word), udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
  • (B) Revideret årsregnskab og ledelsesberetning, underskrevet af institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
  • (C) Revisionsprotokollat underskrevet af revisor samt institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder).

Udarbejdelse af ledelsesberetning

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen. Vejledning til udarbejdelse af budget, årsrapport og ledelsesberetning kan findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning og i dette eksempel beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Hent excel-skabelonen her.

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder de frister, som er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)