Støttede projekter, efterår 2014

Projekter støttet med midler fra den strategiske udviklingspulje, efterår 2014

Puljen til løbende formål - Hastende erhvervelser

Industrimuseet Frederiks Værk – Knud Rasmussens Hus
Erhvervelse af Laurits Tuxen, Knud Rasmussen på vej med Søkongen, 1921.
Støttet med 80.000 kr.

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot
Erhvervelse af Jens Juel, Hertuginde Louise Augusta i tyrkisk dragt, u. å.
Støttet med 75.000 kr.

Nationalmuseet - Orlogsmuseet
Erhvervelse af et benskib fra 1811.
Støttet med 100.000 kr.

Puljen til løbende formål - Kompetencegivende efteruddannelse

BRANDTS
Kursusforløb i Creating Innovative Learning Programmes ved Victoria and Albert Museum i London.
Støttet med 41.700 kr.

KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg
Diplomuddannelse i Kunst- og kulturlederuddannelse ved Scenekunstens udviklingscenter og University College Sjælland.
Støttet med 83.000 kr.

Morslands Historiske Museum
Diplomuddannelse i ledelse ved VIA University College.
Støttet med 65.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Diplomuddannelse i Kunst- og kulturlederuddannelse ved Scenekunstens udviklingscenter og University College Sjælland.
Støttet med 50.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Master i Public Governance ved CBS.
Støttet med 120.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Executive Master i Corporate Communication ved Aarhus Universitet.
Støttet med 40.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Diplommodul i designbaseret procesfacilitering og læring ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Støttet med 30.000 kr.

Puljen til løbende formål - International erfaringsudveksling

Danmarks Tekniske Museum
Deltagelse i konference ved ICOM CECA i Alexandria.
Støttet med 9.764 kr.

Designmuseum Danmark
Deltagelse i Cieta-rådsmøde i Wien.
Støttet med 5.400 kr.

Faaborg Museum
Forskningsseminar på Lysebu i Oslo.
Støttet med 87.500 kr.

Kvindemuseet
Deltagelse i ICOM’s Executive Council møde i Milano.
Støttet med 8.100 kr.

Louisiana
Kunstneriske eksperimenter og kreativitet på kunstmuseerne.
Støttet med 110.000 kr.

Museum Midtjylland
Deltagelse i konference ved ICOM-CC i Melbourne.
Støttet med 25.588 kr.

Nationalmuseet
Deltagelse i konference ved ICOM-CC i Melbourne og ICOM-WOAM i Fremantle.
Støttet med 35.208 kr.

Nationalmuseet
Deltagelse i konference ved IUCN World Parks Congress og IPHC netværksmøde i Sydney.
Støttet med 31.900 kr.

Odense Bys Museer
XRF Boot Camp for Conservators ved The Getty Conservation Institute i Californien.
Støttet med 17.950 kr.

Odense Bys Museer
Deltagelse i konferencen Archaeologies of Media and Film i Bradford.
Støttet med 13.400 kr.

Ordrupgaard
Internationalt museumsmøde med Bizot-gruppen i New York.
Støttet med 15.700 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Deltagelse i konferencen Scientific Methods in Cultural Heritage Research i Newry.
Støttet med 13.120 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Udveksling af konserveringserfaring med Albertina Museet i Wien.
Støttet med 49.900 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Internationalt seminar om Google Glass og andre synsmaskiner.
Støttet med 75.000 kr. 

Trapholt
Deltagelse i konference ved NODEM.
Støttet med 18.356 kr.

Puljen til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren

Skagens Museum
”Kreativ læring i samvirke mellem skole, museum og samfund”
Projektet skal udvikle kreative læringsforløb i kultur- og naturlaboratorium mellem nordjyske museer og skoler. De kreative læringsforløb bliver udviklet ud fra en metodisk ramme for designdrevet innovation, som gennem en tværfaglig kombinerer kunst og teknologi i kreativ værdiskabelse. Gennem projektet etableres et nordjysk netværk af kunst- og kulturhistoriske museet, grundskoler og professionshøjskoler samt Ålborg universitet.
Støttet med 670.000 kr.

Kvindemuseet
”Seksualundervisning på museer”
Kvindemuseet og Naturhistorisk museum i Aarhus gentænker seksualundervisning, som er obligatorisk fra 1.-9. klasse. Læseplanen understreger at der skal være afstand til elever og læreres eget erfaringsgrundlag. Museerne vil udvikle rammer for samvær, refleksion, samtale og historisk perspektivering. Deres genstande kan skabe nødvendig distance, der giver nye muligheder og dermed bidrage til udvikling af unges seksuelle identitet.
Støttet med 300.000 kr.

Den gamle By – Danmarks Købstadsmuseum
”Inklusion – viden og oplevelser for alle”
Projektet undersøger og udvikler metoder i museers undervisning til brug for skoleklasser med inklusion af elever med særlige behov. Sammen med skoler og pædagogiske fagpersoner afprøves og evalueres forskellige didaktiske greb. Metoder og best practice forløb udvikles og beskrives indenfor kultur- og naturhistoriske emner, og videndeles med andre skoler og museer.
Støttet med 559.000 kr.

HEART – Herning Museum of Contemporary Art
“Museet I den åbne skole – lærende partnerskaber mellem museer og skoler I samarbejde med lokale kommuner”
Museet i den åbne skole er et samarbejde mellem 12 museer, 12 kommuner og 12 skoler om udvikling af modeller for brug af museet som læringsrum i forlængelse af folkeskolereformen. I 12 lokale projekter indgås partnerskab og udvikles læringsaktiviteter. Der udvikles viden og erfaring centralt via fælles læringsdage og opfølgning smat konsulenthjælp fra projektleder og nationalt netværk af Skoletjenester, samt følgeforskning fra nationalt Videnscenter for Historie- og kulturarvsformidling.
Støttet med 1.500.000 kr.

Frederiksbergmuseerne
”Læring, kunst og museer – netværk, kompetenceudvikling og læringsteorier”
Frederiksbergmuseerne, Ribe kunstmuseum og Sorø kunstmuseum samarbejder om udvikling af lokale partnerskaber med kulturskoler og folkeskoler med det formål at forankre skolereformens målsætning om understøttet læring. Projektet skal desuden sikre at kunstmuseernes kompetencer forankres i lokale skoleudviklingsprojekter. Projektet er baseret på national videndeling og kvalificering af partnerskabstanken, der skal resultere i en række brugerudviklede, æstetiske læringsforløb.
Støttet med 300.000 kr.

Nationalmuseet
”Nye veje – Lærende partnerskaber omkring den åbne skole”
Projektet bygger på at etablere lærende partnerskaber mellem kulturhistoriske museer og skoler med henblik på at udvikle nye bæredygtige samarbejdsformer som øger skolernes muligheder for at gøre brug af museer i undervisningsøjemed. Det er den nye skole reforms oplæg til at både kultur- og foreningsliv skal indgå i skolen med aktiviteter, der understøtter elevernes læring, som er udgangspunkt for projektet.
Støttet med 1.000.000 kr.

Puljen til samlingsvaretagelse

Svendborg Museum
Afslutning af samlingsgennemgang.
Støttet med 340.000 kr.

De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune
Bevaring og formidling gennem fokusering.
Støttet med 350.000 kr.

Museum Vestsjælland
Fra samlinger til samling.
Støttet med 500.000 kr.

M/S Museet for Søfart
gennemgang af det nye M/S Museet for Søfarts samlinger med henblik på fokusering af bevaringsindsatsen og målrette samlingerne og skabe overblik i relation til museets ansvarsområde og faglige profil.
Støttet med 408.000 kr.

Naturhistorisk Museum
Konvertering og sikring af digitale databaser på syv danske statsanerkendte naturhistoriske museer.
Støttet med 404.000 kr.

Puljen til erhvervelser

ARKEN – Museum of Modern Art
Erhvervelse af Olafur Eliasson, Din blinde passager, 2010.
Støttet med 300.000 kr.

Frederiksbergmuseerne – Storm P. Museet
Erhvervelse af privatsamling af Storm P. værker.
Støttet med 75.000 kr.

KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg
Erhvervelse af Kaarina Kaikkonen, The Queen of the Night, 2006.
Støttet med 100.000 kr.

Museet for Samtidskunst
Erhvervelse af Thierry Geoffroy (Colonel), Kassel Tent et al, 2012.
Støttet med 100.000 kr.

Museum Horsens - Horsens Kunstmuseum
Erhvervelse af Emil Westman Hertz, Prinsens Have, 2014.
Støttet med 200.000 kr.

Skagens Museum
Erhvervelse af Laurits Tuxen, Interiør med læsende ung pige. Yvonne Tuxen, u. å.
Støttet med 50.000 kr.

Sorø Kunstmuseum
Erhvervelse af Ursula Nistrup, Vaults of Secret Music, 2013, og Potential Unease, 2014.
Støttet med 60.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Erhvervelse af N.A. Abildgaard, Adrastos dræber sig selv ved Atys’ grav, 1774-77.
Støttet med 120.000 kr.

Puljen til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse

Sydvestjyske Museer, Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Vikingeskibsmuseet, Ringkøbing-Skjern Museum og Nationalmuseet
Vikingebuen – Fælles strategi for produktudvikling på danske vikingeattraktioner: Museerne samles i et forpligtende fællesskab for at udvikle tiltag, der løfter det samlede niveau inden for turisme og undervisning på vikingeområdet.
Støttet med 100.000 kr.

Organisationen DANSKE MUSEER (ODM)
Internationalt formidlingsseminar 2015: Der afholdes et seminar, der bidrager til at udvikle museernes formidling.
Støttet med 300.000 kr.

SMK (Statens Museum for Kunst)
Presentation. 60s and 70s art on view: Der afholdes et seminar med henblik på at sætte fokus på krydsfeltet mellem bevaring, forskning og formidling i museers arbejde med flygtige og temporale værker.
Støttet med 84.000 kr.

Svendborg Museum
Kassation til nyt liv: Der eksperimenteres med ny kassationsmetode, hvor museumsgenstande får et nyt liv uden for museet.
Støttet med 100.000 kr.

Moesgård Museum
Fortidsmindepleje – borgerinddragelse: Private lodsejere inddrages i højere grad i plejen af fredede fortidsminder på deres jord.
Støttet med 160.000 kr.

Museum Sønderjylland, Moesgård Museum og Odense Bys Museer
Mapinfo applikation: Der udvikles en museumspakke med Mapinfo, der fremmer dataudveksling mellem museerne.
Støttet med 184.575

Kunstkonserveringen
Kunstnerinterview: Danske samtidskunstnere interviewes, så viden om tilblivelsen af deres kunstværker bevares.
Støttet med 100.000 kr.

Puljen til styrkelse af forskerkompetencer

Horsens Museum
Tamdrup. Kongsgård og dåbskirke i lyset af detektorfund, møntskat og nye arkæologiske undersøgelser
Støttet med 175.200 kr.

Museum Lolland-Falster
Forvaltning i den grænseoverskridende Femernbæltregion
Støttet med 136.000 kr.

Viborg Museum
Bolig og bebyggelse – en analyse af struktur, geografi og socioøkonomiske aspekter af bebyggelsen i yngre jernalder og vikingetid og dennes udvikling i et langtidsperspektiv
Støttet med 107.000 kr.

Vesthimmerlands Museum
The stone heap graves at Vestrup
Støttet med 76.000 kr.

Vesthimmerlands Museum
Smedegaard - en byhøj ved Nors i Thy
Støttet med 100.000 kr.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Approaching landscape and settlement studies from an aerial perspective
Støttet med 102.000 kr.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)