Klager over højskoleophold

Du kan ikke klage til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en konkret afgørelse, som en højskole har truffet.

Styrelsen er ikke klageinstans i forhold til konkrete afgørelser, som en højskole måtte træffe. En højskole er en fri skole, og det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet.

Legalitetstilsyn

Styrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vil sige, at der føres tilsyn med, at en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven. Det drejer sig primært om tilsyn med at lovens krav til undervisningen og samværet på skolerne bliver overholdt, og betingelserne for tilskud. F.eks. er der ikke fra centralt hold fastsat regler om bortvisning af elever.

Tilsynssager

Styrelsen kan indlede en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse, oplysning eller lignende, der vedrører skolens overholdelse af reglerne i Lov om folkehøjskoler. Ved et tilsyn kan styrelsen udstede påbud til en skole, der kan indebære tilbagebetaling af modtaget statstilskud eller betingelser for ændringer i måden, skolen forvaltes på. Se strategi for tilsyn med folkehøjskolerne.

Opdateret 12. april 2021