For jer der skal søge Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Der er i år sket flere ændringer for jer, der ønsker at søge Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ud over at fristen er rykket til foråret, gælder det fx egenfinansieringen, som er nedsat til 25 %, samt forskellige ændringer i projektskabelonen og ansøgningsproceduren, hvor I nu skal bruge NemID-medabejdersignatur for at søge puljen. Alt det kan I læse mere om nedenfor.

6 indsatsområder

Indsatsområderne skriver sig igen i år ind i de treårige strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne på biblioteksområdet. Pejlemærkerne fokuserer på biblioteker og pædagogiske læringscentre som en kerneinstitution i demokratiet, en dynamo i den digitale transformation samt en kilde til læring og dannelse hele livet.

Indsatsområderne under pejlemærkerne er:

Pejlemærke 1. En kerneinstitution i demokratiet
1a.  Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund
1b.  Fremme fri og lige adgang til viden

Pejlemærke 2. En dynamo i den digitale transformation
2a. Udbygge data literacy og teknologiforståelse
2b. Udvikle digitale services, platforme og formater

Pejlemærke 3. En kilde til læring og dannelse hele livet
3a. Litteraturen i nye former
3b. Understøtte FN’s verdensmål

Hvad skal ansøgninger forholde sig til?

Når I søger puljen, skal I både forholde jer til det indsatsområde, I søger under, og til kriterierne for tildeling. Både indsatsområder og kriterier er udfoldet i puljevejledningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende ansøgningen til puljen digitalt, og den skal indeholde den obligatoriske skabelon til projektbeskrivelse, et obligatorisk budgetskema og samarbejdsaftaler.

Projektbeskrivelsesskabelon – et hjælpeværktøj for ansøgere

Projektbeskrivelsesskabelonen er et understøttende redskab for jer, der søger puljen. Ved at tage udgangspunkt i tekstfelterne og hjælpeteksterne i skemaet får I hjælp til at forme projektbeskrivelsen og forholde jer til de kriterier, som udvalget lægger vægt på i sin vurdering af ansøgningerne. Det er derfor en god idé at kigge ansøgningsskemaet igennem tidligt i ansøgningsprocessen.

Projektbeskrivelsesskabelonen indeholder desuden i år bedre mulighed for at beskrive projekterne mere udfoldet.

Timeløn og budgetskema

Som noget nyt i år er loftet for den timelønsats, der kan gives tilskud til, fjernet. Dette er for, at timelønsatserne i højere grad skal afspejle de reelle lønomkostninger knyttet til de enkelte medarbejdere og følge de gældende overenskomster. Timeforbruget og timelønsatsen skal udspecificeres i det obligatoriske budgetskema.

Egenfinansiering er reduceret

I år er kravet om egenfinansiering reduceret til at udgøre minimum 25 procent af projektets udgifter, modsat tidligere hvor egenfinansieringen har udgjort 40 procent af projektets udgifter.

For at imødekomme mindre institutioner med gode projektideer er der fortsat ingen egenfinansiering for projekter under 100.000 kroner.

Informationsmøde for ansøgere

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt et digitalt informationsmøde for ansøgere til puljen fredag d. 25. marts. Du kan kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, hvis I ønsker at modtage optagelsen af webinaret. 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist d. 9. maj kl. 14.

Som ansøger skal I være særligt opmærksom på, at puljen lukker kl. 14 på dagen for ansøgningsfrist. Dette er for, at vi kan være tilgængelige for spørgsmål i forhold til indsendelse af ansøgninger helt frem til, at puljen lukker.

Tilskudsportalen – ny praksis for ansøgere

I skal søge Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre gennem en ny Tilskudsportal, hvor man skal benytte NemID medarbejdersignatur.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om I har brug for at bestille NemID medarbejdersignatur forud for ansøgningen, da det kan tage op til flere uger at få oprettet.

Med Tilskudsportalen bliver ansøgningsprocessen mere fleksibel. Portalen gør det blandt andet muligt at rette i sine indsendte ansøgninger helt frem til ansøgningsfristen.

Læs mere og søg Udviklingspuljen

Opdateret 04. april 2022