Aktivt medborgerskab

På denne side kan du læse om erfaringerne og blive inspireret af indsatsen om aktivt medborgerskab som Slots- og Kulturstyrelsen stod bag mellem 2015 og 2016. Indsatsens overordnede formål var at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller indd

Aktivt medborgerskab – familieklubber, fædreklubber og nyhedslæseklubber

Biblioteker og boligsociale indsatser i ti lokalområder arbejdede i 2015 og 2016 sammen med de lokale beboere om aktiviteter, der byggede på eller inddrog demokratiske processer. Rammen om aktiviteterne var familieklubber, fædreklubber og nyhedslæseklubber for kvinder.

Hensigten var, at flere beboere med en anden etnisk baggrund end dansk blev medlem af og aktive i frivillige organisationer og foreninger. Desuden var det målet at styrke beboernes deltagelse i sociale arrangementer og fællesskaber - blandt andet omkring skole, hjem og arbejdsplads.

De ti boligområder ligger i Aalborg, Esbjerg, Gladsaxe, Horsens, København, Odense, Randers, Roskilde og Viborg.

De ti lokalområder var alle omfattet af en boligsocial helhedsplan støttet af Landsbyggefonden. De har hver modtaget 100.000 kr. til etableringen af mindst to klubber fra en pulje finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (BLIS).

Bag indsatsen stod Slots- og Kulturstyrelsen, BL – Danmarks Almene Boliger og Statsbiblioteket, der også varetog den nationale projektledelse. Alle parter har gode erfaringer med den type klubaktiviteter, som puljen har støttet.

Status på projekterne

Projekterne blev formelt afsluttet den 27. september 2016 med en konference, der formidlede, hvordan samarbejdet mellem biblioteker og en boligsocial indsats kan bidrage til integration. Desuden var formålet at inspirere flere kommuner til at indtænke samarbejdet mellem biblioteker og boligsociale indsatser i integrationsarbejdet. Målgruppen var derfor både kommunale og boligsociale beslutningstagere og aktører, og der er efter konferencen udgivet et koncept for, hvordan man indretter familieklubber, fædreklubber og nyhedsklubber. Find folderen i højre spalte.

Medlemmerne i de 10 klubber besparede et evalueringsskema, som generelt viste rigtigt gode resultater af indsatsen. Se undersøgelsen her.

Se resumé af konferencen her.

Lav jeres egne klubber

Familieklubber er mødesteder, hvor der knyttes nye bånd på tværs af etnicitet, kultur og socialt ståsted. Hensigten er at bidrage til at nedbryde kulturelle fordomme og sociale barrierer ved at tilbyde og facilitere fælles aktiviteter, oplevelser, undervisning og udveksling af erfaringer, blandt andet om de lokale demokratiske fora - herunder skole- og institutionsbestyrelser, beboerdemokrati, lokalråd, kommunalbestyrelser og foreningsarbejde.
Der afholdes klubaftener ca. 1 gang om måneden med en kulturel eller informativ aktivitet med debat eller undervisning i lokale demokratiske fora. Aftenerne kan med fordel indeholde fællesspisning.

Fædreklubber har til formål at skabe dialog og relationer mellem fædre i boligområdet på tværs af etnicitet, så der kan tages initiativer til løsning af udfordringerne med børn og unge i lokalområdet. Samtidig giver organiseringen som klub/forening fædrene mulighed for at kunne agere samlet i et samarbejde med relevante partnere, hvis formål er skabe gode løsninger på udfordringerne for områdets børn og unge. Det er især et mål at få inddraget fædrene i forhold til de lokale sportsforeninger, som typisk har store udfordringer med at tiltrække frivillige forældre. Der afholdes jævnlige klubaftener med aktiviteter, som eksempelvis filmvisning, undervisning, debat, udflugter.

Nyhedslæseklubber for kvinder gør det muligt at inddrage isolerede kvinder i et fællesskab og sætte dem i stand til bedre at indgå i samfundet som aktive medborgere, blandt andet ved at give dem bedre muligheder for at følge med i samfundsdebatten og give dem baggrundsinformation om for eksempel demokrati, rettigheder, pligter og viden om, hvor og hvordan man søger information. Som sidegevinst vil det være muligt for kvinderne at udvikle deres sprogkundskaber.

I kan få mere at vide i de biblioteker, der har været med:

Familieklubber (5)
Horsens, København (Nørrebro), Odense, Roskilde, Viborg

Fædreklubber (7)
Aalborg, Esbjerg, Gladsaxe, København (Tingbjerg), Odense, Randers , Roskilde

Nyhedslæseklubber for kvinder (7)
Aalborg, Esbjerg, Gladsaxe, Horsens, København (Nørrebro), Randers, Viborg

Opdateret 16. marts 2020