Medborgerskab

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at skabe rammer, der kan forstærke bibliotekernes positive rolle i at sikre alle borgeres lige muligheder for at udvikle sig som aktive og demokratiske medborgere.

Sprogcaféer og læseklubber med integration i fokus

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med Det Kgl. Bibliotek og Bibliotekscenter for Integration om inkluderende initiativer samt med organisationer som eksempelvis BL - Danmarks Almene Boliger, hvor det er relevant.

Seneste initiativ er Nordisk Biblioteksnetværk om sprogcaféer, læseklubber og lignende for flygtninge og indvandrere. Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden 2017-2019 bliver varetaget af Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og det norske Kulturrådet.

Via projektet kan blandt andet nordiske biblioteker søge tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med studie- og udvekslingsophold i for eksempel et bibliotek i et andet nordisk land, der arbejder med inkluderingsindsatser - læs mere og søg støtte.

Let adgang til lektiehjælp i hele landet

I 2018 blev statens engagement i Lektier Online afsluttet, og stafetten givet videre til Ungdommens Røde Kors. Lektier Online stiller engagerede, frivillige lektiehjælpere til rådighed for skolebørn i alderen 11-16 år. Lektiehjælpen foregår over nettet, så tilbuddet kan nå børn i hele landet. Lektier Online var et udviklingsprojekt finansieret af satspuljemidler bevilget til Slots- og Kulturstyrelsen, som sammen med Undervisningsministeriet styrede projektet, der i praksis blev udviklet og driftet af af Statsbiblioteket 2009-2016 og af Ungdommens Røde Kors fra 2017. Ungdommens Røde Kors er for tiden ved at udvikle en ny platform til lektiehjælpen. Følg udviklingen her.

Konferencer og videndeling 

Styrelsen sikrer gerne videndeling og erfaringsudveksling via konferencer og temadage. Den sidste store konference "Veje til hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark" blev afholdt i september 2016, hvor samarbejdet mellem bibliotekerne og de boligsociale indsatser var omdrejningspunktet for formidling af en række konkrete integrationsindsatser spredt over hele landet. Læs resuméet af konferencen her.

I 2017 afsluttedes projektet Aktivt medborgerskab til etablering af familieklubber, fædreklubber og nyhedslæseklubber for kvinder, hvor folkebiblioteker i samarbejde med lokale boligsociale indsatser satte fokus på at inddrage beboere med en anden etnisk baggrund end dansk i lokale demokratiske processer.

Samarbejdet bygger på erfaringer fra tidligere integrations- og læringsindsatser fra f.eks. medborgercentre, bydelsmødre  ved biblioteker og etablering af fysiske lektiecaféer.

Opdateret 08. juli 2022

Inkluderende Kulturliv i Norden

Projektet Kulturen og frivillighedens rolle i inkludering og integrering er finansieret halvt af Nordisk Ministerråd og halvt af Norge – i alt 4 mio. kr. i årene 2017-2019. Projektets hovedmålsætninger er blandt andet at give kulturinstitutioner kundskab, værktøj og metoder i arbejdet med at inkludere nye grupper, at udforske kulturens og frivillighedens rolle i inkludering i lokalsamfundet og at give en stemme til unge med indvandrerbaggrund i kulturlivet og se på, hvordan flerkulturelle kompetencer kan bruges i kulturlivet.

Læs mere her, find aktivitetskalenderen og søg rejsestøtte.

http://www.kulturradet.no/inkluderende-norden