Kulturledelse i samspillet mellem staten og kommuner

Slots- og Kulturstyrelsen fokuserer på kulturledelse og ønsker at intensivere dialogen om strategisk ledelse i kulturinstitutioner.

Til seminaret for biblioteks- og museumsområderne blev der udgivet et katalog med seks interviews om ledelse.

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt ledelsesseminar i Mogens Dahls Koncertsal i København d. 19. april 2017, hvor 115 topledere og institutionschefer i kommunale forvaltninger drøftede kulturledelse i samspillet mellem staten og kommunerne. Styrelsens afsæt for seminaret var, at undersøge ledelsesmæssige implikationer ved de strukturelle forandringer på kulturområdet og at intensivere dialogen om strategisk ledelse i kulturinstitutioner. Seminaret rejste spørgsmål om ledelse og styring af kulturinstitutioner, kommunale forvaltningers og politikeres forventninger til kulturinstitutionerne samt hvad det vil sige, at lede en kulturinstitution i samspillet mellem kommunal forvaltning og statslig styring i dag.

Hoveddebatten havde deltagelse af et panel bestående af Laila Kildesgaard, direktør i KL, Søren Friis Møller, pædagogisk udviklingsleder ved Den Danske Filmskole, Keld Møller Hansen, direktør ved Museum Sydøstdanmark og Mette Høxbro, bibliotekschef i Vejle Kommune. Debattens centrale pointer omhandlede

  • Tværsektorielle samarbejder er centrale i arbejdet med at fremme og understøtte kultur.
  • Arbejdsdelingen mellem staten og kommuner kan altid forbedres. Det handler i høj grad om forventningsafstemning, roller og respekt for de forskellige tilgange til at spille sammen – eksempelvis i forbindelse med kvalitetsvurderinger af museer.
  • Staten og kommunerne er fælles om de særlige udfordringer, der er knyttet til kulturledelse.

Rolf Hapel, Forvaltningschef, Aarhus

Vi har stillet følgende spørgsmål: 
Hvilke ledelsesmæssige udfordringer oplever du ift. at navigere i krydsfeltet mellem 
• borgernes forventninger til et kommunalt folkebibliotek?
• de politiske ønsker til folkebiblioteket som kulturinstitution?

Ulla Schaltz, Museums Direktør, Museum Lolland-Falster

Hvilke ledelsesmæssige udfordringer oplever du ift. at navigere i krydspresset mellem 
• kommunens forventninger til Museum Lolland-Falster
• de lovmæssige forpligtelser, der følger med at være et statsanerkendt museum?

 

Opdateret 08. juli 2022