svar: podcasts og vodcasts på biblioteket

Såfremt der på bibliotekets område er arrangementer, hvor kunstnere fremfører andre kunstneres/ophavsmænds værker, betegnes disse kunstnere, som biblioteket har indgået aftale med, som udøvende kunstnere, jf. ophavsretslovens § 65. I disse tilfælde vil de udøvende kunstneres virksomhed have karakter af offentlig fremførelse, jf. § 2, stk. 2 og 3, nr. 3. Hertil kommer, at optagelse af aktiviteterne på webcam/video og efterfølgende visning på Internettet via podcast/vodcast eller på storskærm er at betragte som eksemplarfremstilling, jf. § 2, stk. 2.

Disse aktiviteter er omfattet af ophavsmandens eneret og krav om tilladelse. I disse tilfælde skal KODA (og NCB - Nordisk Copyright Bureau) involveres. Tilsvarende er det COPY-DAN, der skal involveres, hvis arrangementet vedrører litterære værker. Biblioteket bør derfor kontakte disse organisationer.

Der foreligger et selvstændigt samtykkekrav i forhold til en udøvende kunstner, såfremt en udøvende kunstner optages på video i forbindelse med fremførelse af andres værker, og at der via podcast/vodcast sker offentliggørelse på Internettet eller visning på f.eks. storskærm, idet værket herved gøres tilgængeligt for almenheden, jf. lovens § 65, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, om andre rettigheder. Disse udøvende kunstneres rettigheder administreres primært af Gramex.

For så vidt angår de situationer, hvor en kunstner på bibliotekets område fremfører egne værker, har kunstneren en dobbeltrolle i form af såvel ophavsmand som udøvende kunstner. I disse tilfælde forholder det sig sådan, at som ophavsmand er kunstnerens egne værker beskyttet således, at samtykke kræves, såfremt biblioteket vil videooptage arrangementet og via podcast lægge det på Internettet. Samtykkekravet for så vidt angår selve fremførelsen af værket som udøvende kunstner følger af § 65, stk. 1, nr. 1, jf. § 65, stk. 2, idet værket gøres tilgængeligt for almenheden. Ligeledes her skal KODA/NCB altså involveres, når et koncertarrangement optages på video og herefter lægges på bibliotekets hjemmeside og gøres tilgængeligt via podcast.

Med hensyn til den software, der skal anvendes i forbindelse med downloading af lyd- eller billedfiler, skal biblioteket sikre sig, at biblioteket har rettighederne hertil, herunder til at gøre lyd- eller videofiler tilgængelige for lånerne. Dette beror på konkrete aftaler med rettighedsindehaverne.

Offentliggørelse via podcast og vodcast på Internettet på bibliotekets hjemmeside medfører, at de pågældende billeder/optagelser fra arrangementerne vil blive tilgængelige for en så bred kreds, at det er sandsynligt, at nogen vil kunne genkende fotograferede personer. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om elektronisk databehandling af personoplysninger omfattet af persondataloven.

Datatilsynet har i en række konkrete sager vurderet en offentliggørelses lovlighed ud fra interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i første omgang biblioteket som dataansvarlige, der skal foretage denne vurdering.

Det er Biblioteksstyrelsens vurdering, at man nok bør sikre, at et web-kamera/videokamera m.v. så vidt muligt udelukkende kan filme de optrædende kunstnere og således ikke kan filme f.eks. lånere, koncertgæster eller andre forbipasserende. Der kan således tilvejebringes en form for afskærmning, og der bør derudover f.eks. opsættes et skilt, hvorpå det tydeligt fremgår, at der her bliver foretaget videooptagelser af arrangementerne. Samtykke fra hver enkelt kan i praksis næppe tilvejebringes.

Det er Datatilsynet og i sidste ende domstolene, der træffer endelig afgørelse i sager af denne karakter.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)