svar: cd-rom og musik-dvd'er

For så vidt angår musik-dvd'er, hvor der f.eks. er koncertoptagelser live på film/video, kan det oplyses, at sådanne videooptagelser typisk har karakter af at være musikvideoer og er omfattet af terminologien filmværker som anført i § 1, stk. 1, jf. § 19, stk. 3. Hvor meget, der dog i et konkret tilfælde skal til for, at f.eks. en koncert optaget på video kan karakteriseres som et filmværk, et musisk værk eller begge dele, er dog ikke en afgørelse, som Biblioteksstyrelsen kan foretage. Dette beror på en konkret domstolsafgørelse. Men ofte vil musikvideoer indeholde såvel musikværker som selvstændige filmværker.

Filmværker skal fortolkes bredt, og som filmværker anses ikke alene spillefilm, kortfilm og lign., men også tv-programmer, videogrammer m.v. Afgørende for, om et værk kan anses for at være et filmværk i lovens forstand er, om det består af levende billeder, jf. f.eks. side 99 i ophavsretsloven med kommentarer, 3. udgave, af Peter Schønning (herefter kaldt lovkommentaren).

På denne baggrund er sådanne dvd´er med videooptagelser af koncerter undtaget fra hovedreglen i ophavslovens § 19. De er omfattet af § 19, stk. 3, hvoraf det fremgår, at der kræves samtykke fra ophavsmanden ved spredning af eksemplarer af filmværker. Biblioteket må derfor ikke indkøbe og udlåne disse værker.
 
Du spørger også, om biblioteket lokalt kan indkøbe koncertoptagelser på dvd og fremvise koncertoptagelserne på bibliotekets område. Hertil skal det bemærkes, at offentlig fremvisning af værket generelt og til flere brugere f.eks. på en storskærm på biblioteket betragtes som offentlig fremførelse, jf. f.eks. side 157 og side 306 i lovkommentaren. Dette er ikke reguleret af den mere lempelige visningsret i § 20, hvorfor det er omfattet af rettighedsindehavernes eneret. Biblioteket kan ikke gøre dette uden accept fra rettighedsindehaveren. Det er dog muligt, at gøre originaleksemplarer af værket tilgængeligt for enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studium på biblioteket, f.eks. ved at lade en låner se en koncertoptagelse på en TV-skærm, jf. § 16 a, stk. 1.
 
Endvidere spørger du, om cd-romspil må købes lokalt og udlånes af biblioteket. Cd-rommer er ligesom en diskette et medie, og der gælder ikke særlige regler for disse. For indholdet af cd-rommen gælder de regler, der er for de pågældende værkstyper, der er på cd-rommen. Hvis der er litteratur på cd-rommen, behandles den efter reglerne om litterære værker. Indeholder cd-rommen f.eks. edb-programmer, gælder reglerne for sådanne værker.

For så vidt angår cd-rommer, der indeholder spil, kan det oplyses, at disse henregnes til edb-programmer i digitaliseret form. Ophavsretsloven indeholder ikke nogen definition af, hvad et edb-program er. Det fremgår af lovkommentaren side 130, at computerspil og videospil er beskyttet som edb-programmer.

Man må derfor ikke - uden for de særlige situationer, der er omfattet af reglen i § 19, stk. 3, 2. punktum, hvor edb-programmer i digitaliseret form udgør en del af et litterært værk - uden videre købe cd-rommer lokalt og udlåne dem, uden at der foreligger samtykke hertil fra rettighedshaveren. Der skal derfor i disse tilfælde indgås særskilt aftale med rettighedshaverne om udlån. En sådan aftale vil ofte være indgået, når materialerne indkøbes via f.eks. DBC/Biblioteksmedier eller lignende.

Ud fra det oplyste i din mail er det derfor Biblioteksstyrelsen vurdering, at der kræves samtykke fra rettighedsindehaverne, hvis I vil udlåne cd-rommer med spil på.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)