Svar: ansvar for ulovlig kopiering

Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på at en vurdering af disse spørgsmål henhører under domstolene. Der findes så vidt vides ikke nogen domspraksis. Biblioteksstyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelse i sager vedrørende bibliotekers hæftelse for brugeres eventuelle ulovlige kopiering. Vores besvarelse skal således udelukkende opfattes som Biblioteksstyrelsens vurdering af spørgsmålet.

Det er Biblioteksstyrelsens vurdering at det er tvivlsomt om biblioteket kan drages til ansvar for ulovlig kopiering fra Internettet via bibliotekets computere hvis biblioteket har gjort hvad der kan betragtes som rimeligt for at forhindre den ulovlige kopiering. Biblioteket bør gøre opmærksom på at kopiering fra Internettet kan være ulovlig. Dette kan f.eks. ske ved skiltning ved bibliotekets PC'er samt på bibliotekets hjemmeside.

Bibliotekspersonalet bør aktivt forsøge at forhindre ulovlig kopiering i tilfælde hvor biblioteket er opmærksom på at der foregår noget sådant. Det må være klart at I er berettiget (og forpligtet) til at gribe ind hvis I konstaterer at der foretages ulovlig kopiering. Egentlig overvågning (både fysisk og elektronisk) vil imidlertid være betænkeligt, idet dette kan være i konflikt med andre retsregler.

Det fremgår af brevet at I har den regel at én af bibliotekets IT-vejledere skal bistå ved kopiering/brænding, idet I på den måde sikrer, at der ikke foregår ulovlig kopiering fra bibliotekets computer.
Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed skal bibliotekerne stille Internet til rådighed for brugerne.

Der er imidlertid intet krav om at biblioteket skal give adgang til kopiering f.eks. ved at stille en cd-brænder til rådighed for brugerne.
På den baggrund er det Biblioteksstyrelsens opfattelse at I godt kan stille betingelser for brug af det tekniske udstyr. I kan naturligvis stille som betingelse at der ikke må foretages ulovlig kopiering.

I skal imidlertid være opmærksomme på at det fremgår af bemærkningerne til Ophavsretslovens § 12, at der ved digital kopiering til personlig brug kun må benyttes medhjælp af personer som tilhører den pågældende husstand. Dette medfører at reglerne om "fremmed medhjælp" ikke finder anvendelse for så vidt angår digital kopiering. Bibliotekspersonalet kan derfor ikke assistere brugeren med digital kopiering. Hvis brugeren har konkrete forespørgsler om teknikken ved udstyret eller lignende kan I formentlig vejlede om dette uden at det er at betragte som "fremmed medhjælp".

Spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at fraskrive sig det juridiske ansvar via en "disclaimer" på hjemmesiden kan ikke besvares entydigt. I sidste ende er det en domstolsafgørelse hvorvidt en sådan ansvarsfraskrivelse kan gøres gældende overfor 3-mand. Det er Biblioteksstyrelsens opfattelse at et bibliotek ikke alene kan henholde sig til at man har fraskrevet sig ansvaret for brugernes brug af PC'er m.v. Som nævnt ovenfor har bibliotekerne pligt til at gøre hvad der kan betragtes som rimeligt for at forhindre ulovlige kopiering.

For yderligere information kan henvises til vores publikation Ophavsretten på biblioteket.

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)