Vestergade 13, Lolland Kommune

Granfeldts Gård på Vestergade 13 i Maribo, Lolland Kommune

Udpegning af dele af Granfeldts Gård som bevaringsværdige bygninger

Afgørelse

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udpege baghuset og det vestre sidehus på Granfeldts Gård, Vestergade 13, matr.nr. 250a, Maribo Bygrunde, Lolland Kommune, som bevaringsværdige.

Beslutningen er truffet i henhold til § 9, nr. 25, i bekendtgørelse nr. 1442 af 12. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, jf. § 19 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Baggrund

Kulturarvsstyrelsen underrettede Dem i brev af 12. april 2011 om, at Kulturarvsstyrelsen havde besluttet ikke at rejse en sag om bygningsfredning for ejendommen, men i stedet ville søge at udpege baghuset og det vestre sidehus på ejendommen som bevaringsværdige, da disse bygninger ikke i forvejen er udpeget som bevaringsværdige i  ”lokalplan nr. 53 for Maribo Bykerne – Østergade/Torvet/Vestergade m.v.”. Samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.

Kulturarvsstyrelsen har modtaget tre bemærkninger hertil, som alle støtter en udpegning:

Museum Lolland-Falster skriver i mail af 18. april 2011 bl.a.: ”Museet kan kun støtte op omkring udpegningen af baghuset og det vestre sidehus som bevaringsværdige bygninger….Museum Lolland-Falster fastholder sin indstilling fra tidligere, nemlig at bygningskomplekset bør bevares i sin helhed, og at der derfor ikke bør gives nedrivningstilladelse. Vi er særdeles tilfredse med, at Kulturarvsstyrelsen påtænker at udpege Granfeldts Gård som bevaringsværdig”.

I brev af 6. juli 2011 konstaterer Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, med beklagelse, at det på grund af forhusets meget ombyggede tilstand ikke har været muligt at indlede en fredningssag. ”Kommunen er naturligvis indforstået med styrelsens afgørelse på dette punkt, da det jo er her den faglige kompetence på området ligger. Bevaringsudpegningen har været til politisk orientering, og Lolland Kommune er indforstået med Kulturarvsstyrelsens beslutning om at udpege de to bygninger som bevaringsværdige”.

Bevaringsforeningen By & Land Maribo ved formand Jan Jørgensen skriver i mail af 25. juli 2011 bl.a.: ”… [foreningen] skal på bedste vis anmode om, at den endnu ikke erklærede bevaringsværdige del af Grandfeldts Gård, udpeges som en bevaringsværdig del af Maribos kulturarv. Grandfeldts Gård er den sidste af mange købmandsgårde i Maribo, den er i sin helhed den sidste vi har i byen fra en gylden tid i 1800 tallet.”

Kulturarvsstyrelsen tager alle tre kommentarer til efterretning.

Begrundelse

Kulturarvsstyrelsen finder, at Granfeldts Gård i sin helhed har så store kulturhistoriske, arkitekturhistoriske og miljømæssige værdier, at det kan begrunde en udpegning som bevaringsværdig bygning. Bygningsanlægget står som et vidnesbyrd om landbrugets og købmandshandelens storhedstid i 1800-tallet. Det er tillige Maribos eneste bevarede repræsentant for de store købmandsgårde med mangfoldige aktiviteter, der tidligere prægede byen.

De to sidehuse mod øst og vest samt baghuset er usædvanlig originalt bevaret og rummer adskillige interessante bygningsdetaljer, bl.a. bindingsværk med gennemstukne bjælkeender og en inskription fra 1815.

De fire bygninger med deres stort set ubrudte tegltage danner ramme om et værdifuldt, historisk gårdmiljø i umiddelbar forbindelse med nutidens travle handelsliv på Vestergade og blot få hundrede meter fra søen, domkirken og klosterruinen.

Det er Kulturarvsstyrelsens opfattelse, at Granfeldts Gård bør bevares i sin helhed. Da forhuset og det østre sidehus (pakhuset) i forvejen er udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan, kan Kulturarvsstyrelsen alene udpege baghuset og det vestre sidehus som bevaringsværdige bygninger.

Klage

De kan klage over Kulturarvsstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klage­fristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Kulturarvsstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Konsekvenser

Udpegningen af baghuset og det vestre sidehus på Granfeldts Gård som bevaringsværdig betyder bl.a., at der igen skal gennemføres en offentlig debat i kommunen, før kommunalbestyrelsen kan give en eventuel tilladelse til nedrivning.

Dette følger af § 19 a stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af byg­ninger.

Annoncering og tinglysning

Kulturarvsstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lo­ka­le distrikts- og/eller dagblad og tinglyse udpegningen. De vil modtage en kopi af tinglysningen, når den foreligger.

26. september 2011

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)