Strandvejen 10, Bornholms Regionskommune

Udvidelse af fredningen af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus

Afgørelse

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende byg­nings­fredning på ejendommen til også at gælde mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vandmølle og ør­redhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960'erne), Klækkeriet (1960'erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørred­huset samt stenheller ved overgangene.

Fredningen omfatter herefter: Vandmøllen (ca. 1800), Ørredhuset (ca. 1850), mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vandmølle og ør­redhus indtil sam­menløb med friløbet, omløb med stendæmning og friløb med stemme­værk indtil sammenløb med Øle Å, nyere omløb med ørredtrappe, Kil­dehuset (ca. 1850, genopført i 1960'erne), Klækkeriet (1960'erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolæg­ning og stensætninger ved møllen og ørred­huset samt stenheller ved overgangene, Strand­vejen 10, 3720 Aakirkeby, matr.nr. 19a og 153, Pedersker, Bornholms Regionskom­mune. Jf. kortbilag.

Beslutningen er truffet efter § 3 og § 8, stk. 1, i lov om bygnings­fred­ning og bevaring af bygninger.

Baggrund

Slots- og Kulturstyrelsen underrettede dig i brev af 11. november 2015 om, at Slots- og Kulturstyrelsen med dette brev - og på baggrund af Det Særlige Bygningssyns indstilling af 10. marts 2011 - indledte en fornyet høring om udvidelse af den eksisterende fredning.

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget følgende bemærkninger hertil:

I mail af 5. januar 2016 bifalder Bornholms Kulturmiljøråd den på­tænkte udvidelse af fredningen og har i øvrigt ingen bemærkninger.

I mail af 22. februar 2016 skriver Foreningen Bornholm, at forenin­gen generelt kan tilslutte sig fredningsudvidelsen, men dog har nogle bemærkninger. Foreningen ønsker således nærmere præciseret, hvad der foreslås fredet. Det bemærkes, at den sydlige bro og broen over mølledammen, som er forsvundet for mange år siden, ikke bør omfat­tes af fredningen og i øvrigt heller ikke er nævnt i forslaget.

Foreningen Bornholm sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om det ny­ere omløb fra 1999 [med ørredtrappe] bør være omfattet af frednin­gen, da det ikke hører med til det gamle anlæg, og da det så vidt vides ikke fungerer efter hensigten. En fredning vil forhindre en forbedring til gavn for fiskenes opgang til den øvre del af åen.

Foreningen henviser endvidere til din oplysning om, at der ikke læn­gere findes nogen sandstenstrappe til Slusegård.

Endelig bemærkes det, at rekonstruktionerne af Kildehuset, Ørredhuset og navnlig Klækkehuset er usikre, samt at genopbygningen formentlig er sket i sidste halvdel af 1960'erne.

Slots- og Kulturstyrelsen har følgende kommentarer hertil:

Slots- og Kulturstyrelsen noterer sig, at begge de indkomne hørings­svar støtter, at fredningen af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus udvi­des.

Styrelsen forstår godt Foreningen Bornholms ønske om at få præcise­ret, hvad fredningen omfatter. Styrelsen har derfor i sin afgørelse fo­retaget en sproglig præcisering af fredningsomfanget samt udarbejdet et kort, der vedlægges som bilag.

Hvad angår det nyere omløb med ørredtrappe, fastholder Slots- og Kulturstyrelsen, at det skal indgå i fredningen af vandmøllens omgivel­ser. Selv om omløbet ikke hører til det historiske anlæg, indgår det nu som en integreret del af det fredede omløb. Det nyere omløb med ør­redtrappe udgør imidlertid ikke nogen bærende fredningsværdi for anlægget, og styrelsen vil naturligvis medvirke konstruktivt, hvis der bliver behov for at ændre på forholdene af hensyn til faunapassagen.

Styrelsen tager til efterretning, at der ikke længere findes nogen synlig sandstenstrappe til Slusegård, og har følgelig udtaget den af frednin­gen.

Endelig er styrelsen opmærksom på, at dateringen af Kildehusets og Klækkeriets genopbygning til "ca. 1955" som anført i Det Særlige Byg­ningssyns indstilling er for tidlig. Dateringen er derfor rettet til "1960'erne". For de to bygningers fredningsværdi henvises til begrun­delsen nedenfor.

Begrundelse

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at mølledammen med stigbord til vandmølle og ørredhus, til- og fraløb med stensatte bredder ved vand­mølle og ør­redhus indtil sammenløb med friløbet, omløb med sten­dæmning og friløb med stemmeværk indtil sammenløb med Øle Å, ny­ere omløb med ørredtrappe, Kildehuset (ca. 1850, genopført i 1960'erne), Klækkeriet (1960'erne til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), markstensbrolægning og stensætninger ved møllen og ørred­huset samt stenheller ved overgangene har de kultur­historiske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af Slusegårds Vandmølle og Ørredhus på Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskom­mune.

Formål

Udvidelsen af fredningen skal sikre omgivelserne til Slusegårds Vand­mølle og Ørredhus som en væsentlig del af det samlede anlæg. Omgi­velserne er afgørende for forståelsen af mølledrift og ørredopdræt og for anlæggets mulige fortsatte funktion.

Arkitekturhistorie

Vandmøllen (ca. 1800) er den ene af kun to bevarede re­præsentanter for øens tidligere, mange mindre gårdmøller opført i bindingsværk og med stråtag.

Ørredhuset (ca. 1850) er i sin art enestående og rum­mer samtidig flere traditionelle bygningskomponenter, bl.a. det strå­tækte heltag.

Kildehuset er ligesom Klækkeriet genopført i 1960'erne.

Miljømæssig værdi

Slusegård ligger lige øst for skrænten ned til vandmøllen og ørredhu­set, som ligger nede i ådalen omkring Øle Å. Lige syd for Slusegård findes en gravplads fra jernalderen, og længere mod syd lig­ger rækken af lave klitter, som strækker sig fra Dueodde mod øst til det lille fi­skerleje ved Østre Sømarken mod vest.

De forskellige landskabelige og kulturhistoriske værdier giver området mange og forskelligartede attraktioner af stor betydning for turisme og rekreation. Tilsammen rummer bygninger og de forskellige vandløb i området en tidsmæs­sig lomme, som forstærkes af den ugenerte place­ring i bunden af ådalen - kun med udsigt til Slusegård mod øst og i øvrigt til mere eller mindre selvsåede træer.

Kulturhistorisk værdi

Vandmøllen er et sjældent og velbevaret eksempel på en bornholmsk gårdmølle. Da møllen blev opført ca. 1800, skønnes der at have været ca. 60 vandmøller på øen. Molinologisk er der tale om en underfalds­mølle. Denne mølletype blev de fleste steder afløst af en større mølle med overfaldshjul allerede i 1400- og 1500-tallet. Men da mølleri­næringen på Bornholm var fri, fordi bønderne ikke var underlagt en herremand, blev de mange små møller bibeholdt her.

Den kombinerede udnyttelse af vandkraft og ørredfiskeri er unik. Angi­veligt er ørredfangsten med ørredhus og klækkeri samt forsyning af frisk vand fra Kil­dehuset inspireret af lignende anlæg i Frankrig og fin­des ikke andre steder i Danmark. Det samlede anlæg udgør en funktio­nel helhed, der er en forudsæt­ning for at forstå den oprindelige sam­menhæng mellem mølledriften og ud­nyttelsen af ørredfiskeriet.

Arkitektonisk værdi

Slusegårds Vandmølle er et velbevaret eksempel på en traditionel gårdmølle i bindingsværk med stråtækt heltag med lyngmønning, bræddeklædte gavle med husbrande og hvidkalkede tavl.

Ørredhuset er et enestående eksempel på en bygning, som både inde­holder genkendelige, traditionelle elementer og samtidig er unik. Til det traditionelle hører bindingsværket, det stråtækte heltag med lyngmøn­ning, de bræddeklædte gavle med husbrande, anvendelsen af lerkli­nede tavl og lokale sandsten. Til det unikke hører formen med de to små stensatte tilbygnin­ger i hver ende, skævt placeret i forhold til ho­vedhuset, samt de genanvendte låger fra stolestaderne i Pedersker Kirke i bindingsværket. Bygningen har - med sit helt specielle formål - og med vidtstrakt anvendelse af genbrugsmate­rialer sit helt eget formmæssige udtryk.

Kildehuset er opført efter traditionel byggeskik som en lav stenbygning med et stråtag svarende til møllebygningens, mens Klækkeriet, der er opført med mu­rede vægge og et ensidigt let skrånende bræddetag, fremstår som en tidsneutral, lille udhusbygning.

Bærende fredningsværdier

De bærende fredningsværdier i vandmøllen og ørredhuset omfatter alle ud- og indvendige forhold i begge bygninger. Kildehusets og Klække­riets bærende værdier ligger i deres opretholdelse i det ydre. Hele områdets bærende fredningsværdier ligger i opretholdelsen af til- og fraløbet med sten­satte bredder, stenhellerne ved overgan­gene, stem­meværk, stigbord, stendæmning, omløb og friløb, således at møl­lens funktion kan opretholdes.

Anbefaling

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at det i dialog mellem ejer, For­eningen Bornholm og vandløbsmyn­digheden overvejes, om der er be­hov for at justere den eksisterende plejeplan for Slu­segårds Mølles om­givelser, således at møllemiljøets arkitektoniske og kulturhisto­riske værdier fremhæves.

Klagevejledning

Du kan klage over beslutningen til kulturministeren. Klage­fristen er 4 uger fra den dag, du har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen, der sender klagen vi­dere til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Konsekvenser

En fredning betyder bl.a., at du skal søge Slots- og Kulturstyrelsen om en tilladelse, hvis du skal foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig ved­lige­holdelse.

Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygnin­ger. Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværk­sættes på grundlag af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af byg­ningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underret­ning.

Offentlig bekendtgørelse og tinglysning

Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af be­slutningen på sin hjemmeside, www.slks.dk, og tinglyse fredningsudvi­delsen. Du vil modtage en kopi af tinglysningen, når den foreligger.

Bygningsfredningen skal respekteres af ejendommens ejer, brugere og andre indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er opnået.

Dette følger af § 7, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

17. maj 2016

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)