Allégade 24, Tønder Kommune

Villaen Allégade 24 i Tønder

Fredning af Allégade 24 i Tønder

Afgørelse

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede villaen (1910 af Anton Huber) Allégade 24, matr.nr. 891, Tønder, Tønder Kommune.

Beslutningen er truffet efter § 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Baggrund

Kulturarvsstyrelsen underrettede Dem i brev af 11. marts 2010 om, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet villaen til fredning. Samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.

Kulturarvsstyrelsen har modtaget følgende to bemærkninger hertil fra henholdsvis Tønder Kommune og fra ejerne.

Tønder Kommune oplyser i brev af 22. april 2010, at kommunen ser positivt på en fredning af ejendommen.

Marianne og Kresten K. Skrumsager oplyser i brev af 24. juni 2010, at de ikke har indvendinger mod forslaget til fredning. Videre oplyser de, at de også er indstillet på at foretage de af Det Særlige Bygningssyn foreslåede bygningsmæssige ændringer, såfremt der kan skaffes den fornødne finansiering, f.eks. gennem støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

Kulturarvsstyrelsen kan til det sidste oplyse, at Kulturarvsstyrelsen, jf. nedenstående, ligesom Det Særlige Bygningssyn vil anbefale, at spindeltrappen nedtages, at havedør til terrasse mod vest og kælderdør mod øst udskiftes med døre, der i højere grad harmonerer med bygningens oprindelige stil, samt at vinduespartiet mod haven i den tidligere garage i kælder erstattes af porte, som svarer til de tidligere, suppleret med et nyt indadgående vinduesparti.

Kulturarvsstyrelsen finder det meget positivt, at De som ejere er indstillet på at foretage disse ændringer. Som ved alle andre ændringer på ejendommen skal der søges om tilladelse hertil, og i den forbindelse kan der samtidig søges om tilskud til gennemførelsen. Om der kan ydes tilskud og størrelsen af et tilskud, vil afhænge af en konkret vurdering af det indsendte projekt.

Begrundelse

Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen (1910 af Anton Huber), Allégade 24 i Tønder, med stensætningen mod gaden, stensætningen langs Skt. Laurenti Strømmen og den stensatte bro over strømmen har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning.

Bygningen er opført i jugendstil af den sønderjyske arkitekt og kunsthåndværker Anton Huber, som i 1903 blev leder af den nystartede kunsthåndværkerskole ved Flensborg Museum.

Jugendstilen florerede i Europa omkring 1900. Den opstod som en reaktion på 1800-tallets historiske stilarter. Den nye stil lod sig inspirere af natur og teknik. I eftertiden fremstår jugend-perioden (ca. 1890-1915) som et udtryk for de ypperste håndværkstraditioner, inden modernismen og dens fascination af industrialismens massefremstilling tager over. Jugendstilen har regionale variationer og forskelligt navn i de enkelte lande. I Danmark kaldes stilen også ”Skønvirke”, i England ”Arts and Craft” og i Frankrig ”Art Nouveau”.

Stilen var mere udbredt i Tyskland end i Danmark, og der er bevaret flere jugend-bygninger i Sønderjylland fra den tyske periode 1864 til 1920.

Villaen er en helstøbt og velbevaret repræsentant for en jugendbygning. Samtidig er bygningen en god repræsentant for en tyskpræget bygning i Sønderjylland.

Kulturarvsstyrelsen finder, at villaens bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningens ydre samt hovedtrappen med tilknyttede gangarealer.

Derudover vægter Kulturarvsstyrelsen, at bygningens oprindelige rumstruktur, døre, overflader og materialeholdninger respekteres.

Endelig skal Kulturarvsstyrelsen anbefale, at spindeltrappen mod vest fjernes, samt at havedør til terrasse mod vest og kælderdøren mod øst udskiftes med døre, der i højere grad harmonerer med bygningens oprindelige stil. Endvidere anbefaler Kulturarvsstyrelsen, at det nuværende vinduesparti mod haven i den tidligere garage i kælderen fjernes og erstattes af porte, som svarer til de tidligere, suppleret med et nyt indadgående vinduesparti.

Klagevejledning

De kan klage over Kulturarvsstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Kulturarvsstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

Konsekvenser

En fredning betyder bl.a., at De skal søge Kulturarvsstyrelsen om en tilladelse, hvis De vil foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Annoncering og tinglysning

Kulturarvsstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lokale distrikts- og/eller dagblad og tinglyse fredningen. De vil modtage en kopi af tinglysningen, når den foreligger.

Bygningsfredningen skal respekteres af ejendommens ejer, brugere og andre indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er opnået.

Dette følger af § 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

5. juli 2010

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)