Sådan forløber en fredningssag

En fredning gælder som udgangspunkt i al fremtid. Derfor skal beslutninger i en fredningssag foregå på et fagligt solidt grundlag, og processen skal inddrage ejeren, andre med særlig interesse i bygningen og offentligheden i bred forstand. Processen er langvarig på grund af en række lovbestemte faser, ofte omkring et år.

Her beskrives et normalt fredningsforløb:

1. Slots- og Kulturstyrelsen besigtiger

Slots- og Kulturstyrelsen modtager en henvendelse om at frede en bygning. Henvendelsen indeholder fotos og oplysninger om bygningen. Styrelsen indhenter også selv oplysninger, f.eks. om andre bygningsværker af samme arkitekt, om bygningens kulturhistoriske sammenhæng, om tidstypiske træk mv. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at bygningen kan være et fredningsemne, orienterer styrelsen ejer, forslagsstiller (hvis det ikke er ejeren selv) og kommunen om, at bygningen vil blive besigtiget på et senere tidspunkt. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen ikke mener, at bygningen er egnet til fredning, får forslagsstillerne besked om det. Man kan klage til kulturministeren over et afslag på fredning.

2. Sagen forelægges for Det Særlige Bygningssyn

Slots- og Kulturstyrelsen beslutter på baggrund af besigtigelsen og øvrige oplysninger, om der skal indledes en fredningssag eller ej. Er vurderingen positiv, forelægges forslaget om fredning for Det Særlige Bygningssyn, der er kulturministerens rådgiver i spørgsmål om bygningsbevaring. Er vurderingen negativ, får ejer, forslagsstiller og kommune besked herom. Man kan klage til kulturministeren over et afslag på fredning.

3. Nej fra Det Særlige Bygningssyn: Sagen slutter

Det Særlige Bygningssyn vurderer fredningsforslaget. Slots- og Kulturstyrelsen har forud for Bygningssynets behandling udarbejdet er skriftligt oplæg med beskrivelse, tegninger og fotografier af bygningen. Fredningen kan kun gennemføres, hvis Bygningssynet anbefaler det. Hvis Det Særlige Bygningssyn mener, at den foreslåede bygning ikke er egnet til fredning, bortfalder fredningsforslaget. Dette meddeles til ejer, forslagsstiller og kommune. Bygningssynets beslutning kan ikke påklages.

Læs mere om Det Særlige Bygningssyn

4. Offentlig høring

Hvis Det Særlige Bygningssyn mener, at bygningen er fredningsegnet, giver Slots- og Kulturstyrelsen besked til ejeren, evt. brugere (typisk lejere), kommunen, det lokale museum, det lokale kulturmiljøråd, hvis der findes et sådant i kommunen, samt en række bygningskulturelle foreninger. Fredningsforslaget annonceres også på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under Fredninger i høring. Hermed er høringsfasen indledt.

5. I høringsperioden behandles bygningen som fredet

Høringen varer almindeligvis 3½ måned. I den periode kan alle indsende bemærkninger om fredningsforslaget til Slots- og Kulturstyrelsen. Fra høringsbrevet er sendt ud, må man ikke lave bygningsarbejder eller ændringer af bygningen uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Bygningen må naturligvis heller ikke rives ned.

6. Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse

Efter høringsperiodens udløb skal Slots- og Kulturstyrelsen inden 3 måneder beslutte, om styrelsen vil gennemføre fredningen eller ej. Styrelsen inddrager naturligvis de indkomne høringssvar i sin vurdering. Når styrelsen har truffet en afgørelse, får ejeren et brev herom. De øvrige involverede parter, bl.a. dem, der har indsendt høringssvar, får en kopi af dette brev. Afgørelsen offentliggøres også på hjemmesiden under Nye fredninger, ophævelser mv.

7. Afgørelsen kan påklages til kulturministeren

Man kan klage til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Det gælder, uanset om Slots- og Kulturstyrelsen har gennemført fredningen eller har valgt at lade være. Klagefristen er fire uger. Hvis ikke afgørelsen bliver påklaget, tinglyser Slots- og Kulturstyrelsen fredningen på ejendommen.

8. Kulturministeren afgør klagesagen

Hvis Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse bliver påklaget til kulturministeren, afventer styrelsen ministerens stillingtagen. Der er ikke sat tidsbegrænsning på, hvornår ministeren skal behandle klagen. Når ministeren har taget stilling til klagen, offentliggør Slots- og Kulturstyrelsen ministerens beslutning på hjemmesiden under Nye fredninger, ophævelser mv.

I nogle tilfælde ønsker Slots- og Kulturstyrelsen at udvide en gældende fredning. Det sker typisk ved gamle fredninger, som er mere begrænsede end de nyere. Sager om fredningsudvidelse følger samme procedure som beskrevet ovenfor. Se også Fredninger kan ophæves

Opdateret 26. august 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.