Fredninger kan ophæves

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde ophæve en fredning, hvis bygningen ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier til, at en fredning giver mening.

Der kan være flere grunde til at ophæve en fredning:

Brand, stormskade e.l.

Det sker desværre af og til, at fredede bygninger brænder ned eller vælter i stormvejr. Hvis skaderne er så store, at bygningen reelt skal nyopføres, vil Slots- og Kulturstyrelsen i mange tilfælde indlede en sag om fredningsophævelse. Det kan også ske, hvis bygningen af andre grunde er stærkt nedbrudt, f.eks. ved angreb af ægte hussvamp.

Ombygninger

Den mest almindelige årsag til fredningsophævelse er dog ombygninger, navnlig i bygningernes indre. En mindre del af de fredede bygninger er desværre ændret så voldsomt, at deres fredningsværdier er afgørende forringet eller helt forsvundet.

Slots- og Kulturstyrelsen foretager frem til udgangen af 2016 en landsdækkende gennemgang af de fredede bygninger for at beskrive deres fredningsværdier. Formålet er ikke at ophæve fredninger. Men ved ca. 7% af de fredede bygninger konstaterer styrelsen, at de pågældende bygninger ikke hører hjemme som bygningskultur af national betydning. I disse tilfælde vil Slots- og Kulturstyrelsen indlede en sag om fredningsophævelse.

Når en fredning ophæves

En fredningsophævelse følger samme procedure som en nyfredning. Se oversigt over sagsforløbet

Det Særlige Bygningssyn skal udtale sig om fredningsophævelsen, men Slots- og Kulturstyrelsen kan godt gennemføre ophævelsen, selv om Bygningssynet er imod.

Inden Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om at ophæve en fredning, kan ejeren - og andre med interesse i spørgsmålet - komme med bemærkninger i en høringsperiode på tre måneder. Slots- og Kulturstyrelsen tager bemærkningerne med i sin vurdering af sagen. Man kan klage over styrelsens afgørelse til kulturministeren.

I nogle tilfælde udpeger Slots- og Kulturstyrelsen en bygning som bevaringsværdig, samtidig med at fredningen ophæves. Det sker ofte, hvis bygningen har en velbevaret facade med betydning for det omgivende miljø.

De økonomiske særregler, der gælder for fredede bygninger, bortfalder, når fredningen ophæves. Der er dog en overgangsordning for de bygninger, der samtidig udpeges som bevaringsværdige.

Opdateret 02. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.