Støttemuligheder

Fredede og bevaringsværdige bygninger er omfattet af en række direkte og indirekte støtteordninger.

Da fredning af en ejendom ikke udløser erstatning til ejeren, selvom det kan påføre ejeren ekstra udgifter, findes en række forskellige støttemuligheder.

Nedenfor oplyses der nærmere om de forskellige økonomiske ordninger og muligheder, der gælder for fredede og bevaringsværdige ejendomme og den skattemæssige behandling, som knytter sig til de økonomiske ordninger.

Med hensyn til de skattetekniske regler, skal der rettes henvendelse til skattemyndighederne.

Direkte økonomiske tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

En ejer af en fredet bygning kan søge om økonomisk støtte til bygningsarbejder hos Slots- og  Kulturstyrelsen. Støtten kan være i form af tilskud, lån, brugte byggematerialer eller sagkyndig bistand.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til almindelig vedligeholdelse, tekniske installationer eller til modernisering af bygninger, f.eks. etablering af nyt køkken eller lignende.

Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til skattemyndighederne, men støtten er skattefri og skal derfor ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Direkte økonomiske tilskud fra private (fonde)

Undertiden modtager en ejer af en fredet eller bevaringsværdig bygning et økonomisk tilskud til gennemførelse af bygningsarbejder på den pågældende bygning.

Direkte økonomiske tilskud ydet af private - typisk fonde - skal ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der enten er eller kunne være ydet et offentligt økonomisk tilskud til de samme bygningsarbejder.

Hvis der ikke er ydet et offentligt tilskud, må ejeren af den fredede eller bevaringsværdige bygning kunne sandsynliggøre, at der kunne være ydet et offentligt tilskud. For så vidt angår fredede bygninger, kan dette ske ved at indhente en udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Grundskyld - ejendomsskat

Hvis der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration på en fredet ejendom, kan den blive fritaget for at betale grundskyld. Fritagelse for grundskyld kræver, at der indgås og tinglyses en bevaringsdeklaration på ejendommen. Ejeren skal selv søge skattemyndighederne om fritagelse.

En bevaringsdeklaration er en aftale, der indgås mellem ejeren af en fredet ejendom og Slots- og Kulturstyrelsen. Med aftalen fraskriver ejeren sig retten til - nu og fremover - at kunne kræve statslig overtagelse af bygningen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Læs mere om bevaringsdeklaration

Fradrag for faktiske driftsudgifter

Ejere af fredede bygninger kan fradrage de faktisk afholdte driftsudgifter vedrørende disse bygninger i den skattepligtige indkomst.

Faktiske driftsudgifter omfatter udgifter til f.eks. forsikring, vejafgift, kloakafgift, vandafgift - for de to sidstnævnte dog ikke forbrugsafhængige udgifter - samt udgifter til renovation og skorstensfejning.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder, og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler.

Forfald pr. år - fradrag af udgifter til istandsættelse

Ejere af fredede bygninger kan i den skattepligtige indkomst vælge at fradrage de faktisk afholdte udgifter til istandsættelse af disse bygninger efter regler i ligningsloven om forfald pr. år. Udgifter til istandsættelse omfatter både vedligeholdelsesudgifter og forbedringsudgifter.

Fradragsretten finder ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder, der tjener som bolig for ejeren.

Den såkaldte forfald pr. år ordning består i, at der for den enkelte bygning fastsættes et tidsrum for holdbarheden af de enkelte bygningsdele, og at der beregnes en udgift til istandsættelse pr. år pr. bygningsdel, der benævnes forfald pr. år.

Rent praktisk foretages beregning af forfald pr. år og indberetning af fradrag til skattemyndighederne af Historiske Huse, som informerer mere indgående om ordningen.  

Opdateret 03. marts 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Handlingsplan for bevaring

Handleplaner er en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede bygninger, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn. Handleplanen gennemgå ejendommen og de byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte.

Læs mere om handlingsplaner

Ansøg om tilladelse til bygningsarbejder

Ansøgninger til om tilladelse skal ske via styrelsens byggeansøgningsskema. Skemaet sikrer, at ansøgningen er oplyst bedst muligt ved modtagelsen i styrelsen. Både små og store ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse.

Ansøg om tilladelse

Ansøgning om tilskud

Hvis du ansøger om tilskud, skal det ske før bygningsarbejderne påbegyndes.

Du skal udfylde styrelsen budgetskema og indsende det sammen med den ansøgning om tilladelse til bygningsarbejde.

Hent Budgetskema (Excel)
Foto af rapportens forside

Rapport om vilkårene for de fredede bygninger og om de eksisterende støtteordninger. Udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen af konsulenthuset Incentive 2020

Hent Incentives rapport af 14. november 2020