Vejledning til bevaringsdeklaration

Ejere af fredede bygninger kan vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på deres ejendom. En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, og den giver mulighed for at blive fritaget for ejendomsskat og at opdele bygningen i ejerlejligheder.

Vejledning i forbindelse med tinglysning af en særlig bevaringsdeklaration

Tinglysning af en særlig bevaringsdeklaration efter § 15 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer på en bygningsfredet ejendom er en forudsætning for:

  • at den fredede ejendom kan fritages for kommunal grundskyld efter ejendomsskatteloven
  • at der kan gives samtykke til, at fredede bygninger opdeles i ejerlejligheder.

Deklarationens indhold og betydning

Slots- og Kulturstyrelsen har i medfør af lovens § 15 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer fastlagt følgende indhold af en særlig bevaringsdeklaration:

  • oplysninger om ejer, matr.nr., ejerlav, beliggenhed og fredningsomfang i henhold til fredningsbeslutningen
  • kortbilag visende bygningernes placering og fredningens omfang på ejendommen.

Deklarationen er en aftale mellem den enkelte ejer af en bygningsfredet ejendom og Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved at underskive og tinglyse deklarationen fraskriver den til enhver tid værende ejer af den fredede ejendom sig retten til at kræve offentlig overtagelse af ejendommen i medfør af lovens § 12, stk. 1.

Uden den pågældende deklaration kan ejeren kræve offentlig overtagelse såfremt bygningsfredningsmyndigheden meddeler afslag på en ansøgning om nedrivning af samtlige fredede bygninger på en ejendom. Dog skal det kunne påvises, at der på grund af fredningen foreligger et væsentligt misforhold mellem afkastet for den fredede ejendom og afkastet for andre ejendomme med en lignende benyttelse og beliggenhed, som ikke er omfattet af nedrivningsforbud.

Ejendomsskattefritagelse

I medfør af § 7 i lov om kommunal ejendomsskat er fredede bygninger fritaget for kommunal grundskyld, for så vidt angår den bebyggede grund, gårdsplads og have, når der er tinglyst denne særlige deklaration på ejendommen.

Det er de lokale vurderingsmyndigheder, der foretager beregningen af grundskylden

Det anbefales, at ejeren selv kontakter kommunen vedrørende fritagelse for ejendomsbeskatning, idet Slots- og Kulturstyrelsen ikke påtager sig ansvaret for, at denne fritagelse automatisk gennemføres

Ejerlejligheder

For fredede bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder, skal deklarationen omfatte samtlige ejerlejligheder. En bevaringsdeklaration, der alene tinglyses for én enkelt eller et par af bygningens ejerlejligheder, vil ikke kunne godkendes.

For bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder, og hvor kun en del af bygningsmassen på ejendommen er fredet, skal deklarationen omfatte samtlige ejerlejligheder i den fredede del af ejendommen.

Opdateret 10. september 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Praktisk anvisning

Ejeren af den fredede ejendom skal udfylder deklarationen og indsender denne med kortbilag til godkendelse i styrelsen. Deklarationen kan enten sendes via kontaktformularen eller på postadressen:

Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fejøgade 1, 2. sal, 4800 Nykøbing F.

Deklarationen returneres herefter til ejeren, der skal sørge for tinglysning af deklarationen.

Ved tinglysning skal der betales tinglysningsafgift.

Når deklarationen er tinglyst sendes en kopi af Tinglysningsrettens tingbogsattest til styrelsen, så deklarationen kan registreres og indgå i beskrivelsen af de fredede ejendom.

Hent deklaration til udfyldelse

Opdeling af lejligheder

Ønskes en fredet bygning opdelt i ejerlejligheder, kræver det en godkendelse fra styrelsen. Det indbefatter blandt andet en tinglyse en bevaringsdeklaration på deres ejendom. En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, og den giver mulighed for at blive fritaget for ejendomsskat og at opdele bygningen i ejerlejligheder.

Læs mere om krav til opleling i ejerlejligheder