Opdeling i ejerlejligheder

Når en fredet bygning ønskes opdelt i ejerlejligheder, kan Slots- og Kulturstyrelsen give samtykke til det.

Styrelsen vurderer om en opdeling vil forringe eller svække bygningens fredningsværdier. Hvis det er tilfældet, vil styrelsen ikke give samtykke til at opdeling finder sted.

Styrelsens samtykke er kun nødvendigt i de tilfælde, hvor den fredede bygning ikke kan opdeles efter ejerlejlighedslovens regler om ikke-fredede bygninger.

Oplysningsgrundlag for vurdering af sagen

Før styrelsen tager stilling til om en opdeling kan ske bedes ansøger fremsende følgende:

 1. Opmålingstegninger i 1:50 eller 1:100, af alle bygninger, der indgår i opdelingen (alle bygninger på matriklen) og som viser nuværende og ønskede fremtidige forhold.
 2. Bygningshistorisk redegørelse på baggrund af en undersøgelse, der kan godkendes af styrelsen.
 3. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold.

Når styrelsen har modtaget overstående vil vi besigtige ejendommen. Materialet i pkt. 1, 2 og 3 danner grundlag for styrelsens besigtigelse og vurdering af, om opdeling kan ske, uden at fredningsværdierne kompromitteres.

I forbindelse med vurderingen kan styrelsen stille krav om, at der er bygningsarbejder, der skal gennemføres før samtykke til opdelingen vil blive givet.

Betingelser for samtykke

Såfremt styrelsen vurderer, at en opdeling kan finde sted, vil ansøger endvidere blive bedt om at:

 1. Indsende anmærkningsfri tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Størrelsen af grundfonden, indbetalingsperiode o.a. fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra bygningens konkrete forhold efter nærmere aftale med styrelsen.
 2. Indsende anmærkningsfri tinglyst bevaringsdeklaration for ejendommen.
 3. Fremsende dokumentation for de forsikringsmæssige forhold. Det skal fremgå af forsikringspolicen, at bygningen er fredet, og at bygningsfredningen medfører, at der kan blive stillet krav i forbindelse med retablering efter bygningsskade.
 4. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter til godkendelse, idet styrelsen stiller krav om indarbejdelse af bestemmelser med et indhold svarende til følgende:
  • Ejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesejendom. Fællesejendom omfatter bl.a. tag, facader, herunder vinduer og døre, trappeopgange med entredøre mv., fællesarealer, dæk og fundament mv., og defineres i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.
  • Alle byggearbejder i den fredede bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vedligeholdelse skal forstås i snæver forstand, såsom maling, hvidtning og tapetsering, idet udskiftning af gulve, bad og køkken m.v. er byggearbejder, der kræver tilladelse. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.
  • Ejerlejlighedsejeres ønsker om udførelse af byggearbejder på fællesejendom (fx skiltning, belysning, ændring af vinduer og udvendige døre og ændret rørføring til køkken og bad, der berører fællesejendom eller andre lejligheder mv.) kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.
 5. Tilbagebetale tidligere ydet støtte indenfor de sidste 5 år.
 6. Evt. at udarbejde en manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad.

Ovennævnte krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre, at bygningens fredningsværdier fortsat opretholdes, blandt andet ved at sikre, at der er kapital til vedligeholdelse og udbedring af akut opståede skader.

Et eventuelt samtykke til opdeling i ejerlejligheder vil først blive givet, når ovennævnte punkter i 'Oplysningsgrundlaget' og 'Betingelser' er opfyldt og alle eventuelle byggearbejder gennemført. Samtykke fra Slots- og Kulturstyrelsen fritager ikke fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige i henhold til anden lovgivning, herunder bygningsreglementet, hvor tilladelse indhentes hos kommunen.

Opdateret 26. august 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bevaringsdeklaration

Ejere af fredede bygninger kan vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på deres ejendom. En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, og den giver mulighed for at blive fritaget for ejendomsskat og at opdele bygningen i ejerlejligheder.

Ved denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises. Deklarationen skal godkendes af styrelsen inden tinglysning.

Læs vejledning om Bevaringsdeklaration