Bygningsfredningslovens § 7 a

Her kan du læse om bygningsfredningslovens § 7 a og de retsvirkninger, § 7 a har for dig som er ejer eller bruger af en fredet bygning, som er omfattet af bygningsfredningslovens § 7a.

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget en række bygninger til at være omfattet af bygningsfredningslovens § 7 a. Du kan se lovteksten om § 7 a via dette link.

Hvad kendetegner en bygning, som er omfattet af § 7 a?

Fredede bygninger, som er omfattet af bygningsfredningslovens § 7 a, har primært fredningsværdier i det ydre og i hovedstrukturen og begrænsede fredningsværdier i det indre.

Fordi de vigtigste fredningsværdier for bygningerne, som er omfattet af § 7 a knytter sig til bygningernes ydre og deres hovedstruktur, mens der kun er få fredningsværdier i det indre, er det tilladt at udføre en række indvendige ombygninger i disse bygninger uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Bygningernes ydre og deres hovedstruktur er vigtigt at værne om. Der knytter sig væsentlige fredningsværdier til bygningernes ydre, og ofte indgår de i et kulturmiljø eller som en del af en helhed med andre bygninger. Derfor skal man stadig ansøge om tilladelse til at ændre bygningens ydre, så styrelsen kan være med til at sikre, at der kun sker ændringer på bygningens ydre, som understøtter bygningens særlige fortælling. Man skal også fortsat søge om tilladelse til at ændre på bygningens hovedstruktur, fordi bygningens "skelet" fortæller om bygningens oprindelige indretning og derfor har væsentlig kulturhistorisk værdi.

Du kan læse mere om, hvilke arbejder, der kræver tilladelse i vores FAQ herunder.

Hvilke bygninger er omfattet af § 7 a?

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af den landsdækkende fredningsgennemgang udpeget et antal fredede bygninger til at blive omfattet af § 7 a.

Du kan se lister over alle bygninger, som er omfattet af § 7 a nedenfor.

Retsvirkninger

I fredede bygninger, som er omfattet af § 7 a, er det tilladt at udføre visse typer ombygninger i bygningens indre uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, men det er ikke er tilladt at udføre ændringer på bygningens ydre eller hovedstruktur uden tilladelse.

Det er dit ansvar som ejer at sikre dig, at du ikke udfører ulovlige arbejder på den fredede bygning. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen opdager, at der er udført ulovlige arbejder, kan styrelsen kræve forholdet lovliggjort.

Mere information om § 7 a

Du kan læse mere om bygningsfredningslovens § 7 a og de særlige regler, der gælder for bygninger som er omfattet af § 7 a herunder.

Klik på overskrifterne for at folde kategorierne ud.

Bekendtgørelsen

Kapitel 3

Bygningsarbejder i bygninger der er omfattet af bygningsfredningsloven § 7 a

§ 7. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen har truffet beslutning om, at en fredet bygning er omfattet af § 7 a, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, kan bygningsarbejder iværksættes uden forudgående tilladelse og uden forudgående underretning, hvis bygningsarbejderne ikke vedrører bygningens ydre eller hovedstruktur, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En bygnings ydre er sokkel, ydervægge med vinduer og døre, tagflader, skorstenspiber, udvendige trapper og øvrige bygningsdele der støder op til det fri.

Stk. 3. En bygnings hovedstruktur er de indvendige bærende vægge og søjlekonstruktioner, bjælkelag, etageadskillelser med de hertil hørende oprindelige gulve og lofter, tagkonstruktioner, portrum, murede ildsteder, skorstene, trapper og trapperum.

Stk.4. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en vejledning, der nærmere beskriver, hvilke typer bygningsarbejder der ikke vedrører bygningens ydre eller hovedstuktur.

Bekendtgørelsen kan læses i sin fulde form her.

Vejledning til § 7 a

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver formålet med og retsvirkningerne af § 7 a. Vejledningen indeholder også overordnede beskrivelser af, hvilke bygningsarbejder man som ejer af en bygning, der er udpeget til at være omfattet af § 7 a, kan udføre uden forudgående tilladelse og hvilke bygningarbejder, man stadig skal ansøge om tilladelse til at udføre.

Vejledningen kan læses her.

FAQ

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en FAQ, som besvarer de mest stillede spørgsmål vedr. § 7 a.

FAQ'en opdateres løbende og kan læses her

Har du spørgsmål, som ikke besvares i FAQ'en, er du altid velkommen til at kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Lister over udpegede bygninger

Her kan du finde lister over de bygninger, som Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget til at være omfattet af bygningsfredningslovens § 7 a.

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Opdateret 02. februar 2022

Kontakt

Har du spørgsmål, som ikke besvares i FAQ'en? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen