Kunst i offentlige rum

Kunst indgår i mange af de offentlige rum, vi bevæger os i til daglig. Det kan fx være skulpturen på torvet eller malerierne på hospitalets vægge. Det kan også være udsmykningen af skolens kantine, facadens belysning, en bænk vi kan sidde på eller udformningen af loftet på biblioteket. Når kunsten sådan optræder i vores daglige omgivelser, kan den være med til at give os nye perspektiver på vores samtid og hverdag.

Rundt omkring i hele landet er kunst med til at præge steders identitet. Dialogen mellem et kunstværk og stedet, hvor det befinder sig, kan være opstået ved, at kunstneren i udgangspunktet har skabt et værk, der tager afsæt i netop dét sted (et stedsspecifikt værk). Det kan også være, at kunstværket med tiden er blevet en integreret del af vores opfattelse af stedet.

Placeringen af kunst i og omkring bygninger og anlæg med offentlig adgang bygger grundlæggende på et ønske om, at så mange mennesker som muligt skal have glæde af kunsten, der hvor de færdes i deres hverdag. Her udgør kunsten en fælles kulturarv i nærmiljøer, som det er et fælles ansvar at tage vare på.

Slots- og kulturstyrelsen har udarbejdet nogle råd til, hvordan man håndterer forskellige situationer, hvor der er brug for bevaring og vedligeholdelse af kunst i offentlige rum. Rådene omfatter hovedsagelig kunst fra de seneste 100 år.
Rådene er relevante både for kunst udført med støtte fra Statens Kunstfond og for kunst, der er finansieret af kommuner, fonde, boligselskaber eller private midler.

1. Hvad gør vi med kunsten, når vi skal have bygget om, moderniseret eller renoveret?

Stedsspecifik, bygningsintegreret eller flytbar kunst. Hvis I står over for en modernisering, ombygning eller renovering, skal I have afklaret, om der er tale om kunst, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst) eller om det er kunst, som I har mulighed for at genplacere i de nye rammer eller i en anden sammenhæng, uden at det ændrer ved selve kunstværket. Hvis I er usikre på, hvorvidt der er tale om et stedsspecifikt værk, kan I kontakte kunstneren. 

Opmagasinering. Hvis der er tale om flytbar kunst, der kan genanbringes, når arbejdet med bygningen er gennemført, er det væsentligt, at værkerne opbevares forsvarligt, mens renoveringen eller ombygningen pågår. 

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret, hvem der ejer værket. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om en omplacering? Hvis I er i tvivl om ejerskabet, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp. 

Kontakt kunstneren. I skal tage kontakt med den kunstner, der har skabt værket, hvis der er tale om en større ombygning, der medfører ændringer af værket. Jfr. Loven om ophavsret hvor der står at ”værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart.” (§ 3, stk. 2). 

Dokumentation. Det er altid en god idé at fotodokumentere værket inden, I går i gang med en renovering. Fonde, der indkøber kunst, modtager gerne fotografier af værker, de har været med til at støtte. Hvis det drejer sig om kunst, som Statens Kunstfond har været med til at støtte, må I meget gerne fremsende dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst.

2. Hvordan finder vi ud af hvilken kunstner, der har skabt den kunst, vi har?

Hvis I ikke ved, hvem kunstneren er, eller har svært ved at finde frem til ham/hende, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp.

3. Hvem skal vi kontakte, hvis kunstneren ikke lever længere?

Hvis kunstneren ikke lever længere, er det kunstnerens arvinger, der skal kontaktes. I har også mulighed for at kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp.

4. Hvordan finder vi ud af om et værk er stedsspecifikt?

Stedsspecifik kunst. Stedsspecifik kunst er kunst, der er skabt til og forholder sig til et specifikt sted. Historisk set vil megen kunst være knyttet til et specifikt sted. Det vil typisk være bestillingsopgaver, hvor kunsten fx er en integreret del af bygninger eller udformninger af pladser, parker m.m. Kunstneren er blevet bedt om at forholde sig til stedet i udarbejdelsen af sit værk. Stedsspecifik kunst kan både være nagelfast og altså i meget fysisk forstand integreret på stedet, eller kunsten kan være af mere flytbar karakter. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt kunsten er stedsspecifik, kan I kontakte kunstneren. 

Hvis man skal flytte eller ændre ved stedsspecifikke værker eller ændre mærkbart ved det sted værket befinder sig bør man kontakte kunstneren, da dette også vil ændre ved værket.

5. Hvad skal vi gøre med et værk, der trænger til vedligeholdelse?

Vedligeholdelsesplan. Hvis der er tale om en stedsspecifik eller bygningsintegreret udsmykning, bør I undersøge, om der findes en vedligeholdelsesplan. I denne vil I kunne finde råd, krav og vejledning til vedligeholdelse. Hvis der ikke foreligger en vedligeholdelsesplan, eller hvis I finder informationen mangelfuld, bør I kontakte kunstneren bag værket for at lave en plan på baggrund af den nuværende situation.

Kontakt kunstneren. Kunstneren vil ofte have idéer til, hvordan den nødvendige vedligeholdelse skal foretages. I mange tilfælde kan det være en fordel, at kunstneren selv står for den nødvendige vedligeholde af værket mod et honorar. 

Konserverings enheder. Hvis kunstneren ikke længere lever, kan I hente hjælp hos det lokale kunstmuseum eller hos professionelle kunstkonservatorer. Et andet sted I kan henvende jer er Kunstakademiets Konservatorskole. 

6. Hvad kan vi selv gøre når vores udendørs skulpturer trænger til vedligeholdelse?

Man bør altid være varsom med selv at rense kunstværker og man skal undgå brug af kemikalier af nogen som helst art, da dette kan forværre skaden. Men visse situationer kan man selv gøre noget ved:

Lav og alger. Hvis det drejer sig om skulpturer, som er blevet udsat for fx alger eller lav kan man forsigtigt børste skulpturen med en nylonbørste og lunkent vand evt. tilsat lidt sæbespåner. Fugleekskrementer. Hvis skulpturer er blevet ramt af fugleekskrementer er det vigtigt at det fjernes så hurtigt som muligt, da fugleekskrementer har en ætsende effekt på især metal. Husk at bruge handsker og maske når man fjerner fugleekskrementer for at undgå smitte fra ekskrementerne.

Graffiti. Afrensning af graffiti bør altid varetages af professionelle. Allremove er en af de virksomheder, der foretager afrensning af graffiti.

Bronzeskulpturer. Hvis det drejer sig om bronzeskulpturer, der trænger til vedligehold kan man kontakte bronzestøberiet Leif Jensen eller Nationalmuseets bevaringsafdeling. 

7. Hvad gør vi med et værk, som er blevet skadet?

Vurdering af skadens omfang. Der skal foretages en vurdering af skadens omfang. Er det noget, som forholdsvis enkelt kan udbedres, eller er der tale om en totalskade? Afgørelsen om totalskade bør altid ske ud fra en kunstfaglig vurdering.

Kontakt kunstneren. Det kan i langt de fleste tilfælde være en god idé at kontakte kunstneren, der har skabt værket. Han/hun vil ofte have idéer til, hvordan værket kan restaureres. I mange tilfælde kan det være en fordel, at kunstneren selv står for den nødvendige restaurering af værket mod et honorar. 

Vandalisme eller slitage. Institutionen har ansvar for at dække skader. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler derfor, at modtagerinstitutioner sørger for at forsikre værkerne. 

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret værkets ejerforhold. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres, hvis der er tale om en større skade eller totalskade. Hvis I er i tvivl om ejerskabet, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp.

Råd og vejledning. Hvis I har behov for råd og vejledning på dette område, kan I kontakte det lokale kunstmuseum eller Fælleskonserveringen, der er en landsdækkende som bl.a. foretager kunstkonservering og restaurering. Et andet sted I kan henvende jer er Kunstakademiets Konservatorskole.

Fjernelse af værk. I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne et værk, der ikke længere kan vedligeholdes og som derfor ikke længere fremstår, som kunstneren oprindeligt har planlagt det. I disse tilfælde skal Slots- og Kulturstyrelsen eller en anden kunstfaglig instans inddrages i en vurdering af værkets tilstand, og kunstneren skal kontaktes før værket fjernes.

8. Hvordan sikrer vi kunst mod tyveri og hærværk?

Placering. Man bør være opmærksom på anvendelsen af det område, hvor kunstværket er opstillet. Steder kan forandre karakter over tid, så en placering måske bør genovervejes, hvis værket er særlig sart eller står et særlig udsat sted. 

En oplyst placering et sted hvor der færdes mange mennesker vil ofte vanskeliggøre tyveri og hærværk.

Forsikring. I tilfælde af tyveri og hærværk er det institutionens ansvar at dække dette. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler derfor, at modtagerinstitutionen sørger for at forsikre værkerne. 

GPS-chip. Hvis der er tale om meget kostbare kunstværker, kan man i dag forsyne værker med en GPS-chip, så de vil kunne spores. Hvis man forsyner et værk med et GPS-chip, kan det være en fordel, at dette fremgår tydeligt og dermed får en præventiv effekt.

9. Hvad gør vi med kunsten, hvis bygningen skal rives ned?

Stedsspecifik, bygningsintegreret eller flytbar kunst. I skal have afklaret, om der er tale om kunst, som kan flyttes, eller om det fx er et vægmaleri, der kun under store vanskeligheder kan flyttes. Hvis I selv flytter kunstværket, skal I stadig være opmærksomme på, om det er et værk, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst), eller om der er mulighed for at genplacere det i en anden sammenhæng, uden at der foretages ændringer ved selve kunstværket. 

Kontakt kunstneren. Hvis der er tale om stedsspecifik kunst, er det særlig vigtigt, at I kontakter kunstneren. Hvis I ikke ved, hvem kunstneren er, eller ikke kan finde frem til ham/hende, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp.

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret værkets ejerforhold. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om situationen? Hvis I er i tvivl om ejerskabet, kan I kontakte Kulturstyrelsen Kontor for Billedkunst for at få hjælp.

Kunstfaglig vurdering. Hvis der er tale om kunst, som ikke kan flyttes uden videre, bør der foretages en kunstfaglig vurdering af om, der er grundlag for at bevare værket og give det en ny placering.

Værket skal nedtages. Hvis værket skal tages ned, er det vigtigt, at dette sker på en forsvarlig måde. Konservatorskolen eller andre instanser med specifikke faglige kompetencer inden for bevaring bør inddrages. De vil også kunne stå for den nødvendige registrering af værket.

Dokumentation. Hvis bygningen skal rives ned, bør værket fotodokumenteres grundigt. Fonde, der indkøber og støtter kunst, modtager gerne fotografier af værker, de har været med til at støtte. Hvis det drejer sig om kunst, som Statens Kunstfond har været med til at støtte, må I meget gerne fremsende dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst. 

10. Hvad gør vi med kunsten, hvis bygningen skal sælges?

Stedsspecifik, bygningsintegreret eller flytbar kunst. I skal have afklaret, om der er tale om kunst, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst) eller om det er kunst, som I har mulighed for at tage med jer og genplacere i en anden sammenhæng, uden at det ændrer ved selve kunstværket.

Kontakt kunstneren. Kunstneren bør altid kontaktes og orienteres om væsentlige ændringer i de bygninger, hvor han/hendes kunst befinder sig. Dette er særlig vigtigt, hvis det drejer sig om stedsspecifikke værker. Hvis I ikke ved, hvem kunstneren er eller ikke kan finde frem til ham/hende, kan I kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst for at få hjælp.

Information til nye ejere. Hvis der er tale om stedsspecifik kunst i bygningen, der skal sælges, bør I oplyse de kommende ejere om relevante forhold for værket. De kommende ejere bør overtage en eventuel kontrakt omkring værket.

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret værkets ejerforhold. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om situationen og eventuelt godkende en ny placering af flytbar kunst? Både offentlige og private donorer vil mange gange være positive over for, at I selv finder en genplacering.

Returnering. Hvis der er tale om flytbare værker, som er deponeret dvs. langtidslånt hos jer, og I således ikke ejer, skal værkerne returneres til de fonde, som har udlånt dem.

11. Hvad gør vi med kunsten, hvis vores institution skal nedlægges?

Stedsspecifik, bygningsintegreret eller flytbar kunst. I skal have afklaret, om der er tale om kunst, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst) eller om det er kunst, som kan tages ned og placeres et andet sted, uden at det ændrer ved selve kunstværket. 

Information til nye ejere. Hvis bygningen overgår til en anden institution, bør I oplyse de kommende ejere om relevante forhold for værket. De kommende ejere bør overtage en eventuel kontakt omkring værket.

Kontakt kunstneren. Kunstneren bør altid kontaktes og orienteres om væsentlige ændringer i de bygninger, hvor hans/hendes kunst befinder sig. Dette er særlig vigtigt, hvis det drejer sig om stedsspecifikke værker. 

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er væsentligt, at I får afklaret ejerforholdet af værket. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om situationen og eventuelt godkende den ny institution. Både offentlige og private donorer vil mange gange være positive over for, at I selv finder en genplacering.

Returnering. Hvis der er tale om flytbare værker, som er deponeret dvs. langtidslånt hos jer, og I således ikke ejer, skal værkerne returneres til de fonde, som har udlånt dem.

12. Hvad gør vi med kunsten, hvis torvet skal graves op eller lægges om?

Stedsspecifik eller flytbar kunst. Hvis der skal foretages opgravning på et torv, hvor der er kunstnerisk udsmykning, skal I have afklaret, om der er tale om kunst, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst), eller om det er kunst, som I har mulighed for at genplacere i de nye rammer eller i en anden sammenhæng, uden at det ændrer ved selve kunstværket.

Opmagasinering. Hvis der er tale om kunst, som kan placeres på torvet igen, når anlægsarbejderne er gennemført, er det væsentligt, at I finder en forsvarlig opbevaring af værkerne, mens arbejdet pågår. 

Kontakt kunstneren. I skal tage kontakt med den kunstner, der har skabt værket. Det er særligt vigtigt, at kunstneren kontaktes, hvis der er tale om et stedsspecifikt værk. Hvis kunstneren ikke lever længere, er det kunstnerens arvinger, der skal kontaktes.

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret ejerforholdet af værket. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om situationen? Hvis I er i tvivl om ejerskabet, kan I kontakte Statens Kunstfond for at få hjælp.

Både offentlige og private donorer vil mange gange være positive over for, at I selv finder en lokal genplacering, hvis værker ikke kan genanbringes på pladsen.

Dokumentation. Det er altid en god idé at fotodokumentere værket, inden kunstværket fjernes. Fonde, der indkøber kunst, modtager gerne fotografier af værker, de har været med til at støtte. Hvis det drejer sig om kunst, som Statens Kunstfond har været med til at støtte, må I meget gerne fremsende dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsens enhed for billedkunst.

13. Hvad gør vi med kunsten, hvis institutionen skal omorganiseres?

Stedsspecifik, bygningsintegreret eller flytbar kunst. I skal have afklaret, om der er tale om kunst, som er skabt særligt til netop det sted (stedsspecifik kunst), eller om det er kunst, som I har mulighed for at tage med i omorganiseringen og genplacere i en anden sammenhæng, uden at det ændrer ved selve kunstværket. 

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret værkets ejerforhold. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres og eventuelt godkende en ny placering. Både offentlige og private donorer vil mange gange være positive over for, at I selv finder en genplacering. 

14. Hvordan dokumenterer vi bedst kunsten?

Det er altid en god idé at dokumentere et kunstværk ordentligt inden, I går i gang med en renovering el.lign. og I derfor måske også er nødt til at fjerne værket midlertidigt eller helt.

Opmåling. Det vil altid være en god idé at foretage en grundig opmåling af værket på stedet.

Fotografering. Når man fotograferer værket kan det være godt at tage flere billeder, dels nogle der går tæt på værket og nogle hvor man får en fornemmelse af værkets rummæssige placering. Til sidstnævnte kan det være fint hvis der er mennesker eller andet som kan angive skala forhold på billedet. 

Gipsafstøbning. Hvis det drejer sig om skulpturer, relieffer og andre tredimensionelle kunstværker kan det være en god idé at også dokumentere værkerne med afstøbninger i gips. Det vil være et stukkatørfirma, der vil kunne varetage en sådan opgave.

15. Hvad gør vi hvis kunsten er fredet?

Der er meget få fritstående kunstværker, der er fredet i Danmark. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om at bygningsintegreret kunst eller dekorative elementer på en fredet bygning vil være fredet som en del af det samlede bygningsværk. Her vil man i situationer, der vedrører ombygning, modernisering, renovering m.m. skulle henvende sig til Slots- og Kulturstyrelsens enhed for bevaring og plan. Hvis det drejer sig om nagelfast kunst i og på bevaringsværdige bygninger, skal I henvende jer til kommunen.

16. Hvem kan vurdere, om vores værk er bevaringsværdigt? 

Kunstfaglig vurdering. Hvis I er usikre på bevaringsværdien af et kunstværk, bør I altid inddrage kunstfaglige kompetencer. Kontakt Slots- og Kulturstyrelsens museumsudvalg for kunsthistorie, der vil kunne hjælpe jer med en kunstfaglig vurdering af værket. Hvis der er et kunstmuseum i lokalområdet, vil stedets kunsthistoriker muligvis også kunne hjælpe.

17. Hvor kan vi søge om økonomisk hjælp?

Det kan være vanskeligt at opnå økonomisk støtte til restaurering af værker både i offentligt og privat regi. Hvis det drejer sig om værker med særlig lokal bevaringsværdi, kan man søge en fælles finansiering mellem kommunale og lokale private aktører.

Vedligeholdelse. Det er vigtigt, at der løbende føres tilsyn med kunstværkernes tilstand, så man I videst muligt omfang undgår dyre restaureringer.

18. Hvad gør vi med kunst, som vi ikke længere er interesseret i at beholde?

Genplacering. Hvis der er et værk, som har mistet sin aktualitet hos jer, kan det være en mulighed at forsøge at finde en lokal, offentlig genplacering. Både offentlige og private donorer vil mange gange være positive over for, at I selv finder en lokal genplacering. 

Afklaring af ejerforhold og orientering. Det er vigtigt, at I får afklaret værkets ejerforhold. Er der offentlige eller private donorer, der skal orienteres om situationen og eventuelt godkende en ny placering?

19. Hvilke love og regler gælder i forhold til kunst i offentlige rum?

Lov om Ophavsret indebærer at ”værket ikke må ændres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart.” (§ 3, stk. 2). 

I forhold til kunstværker i det offentlige rum betyder det, at kunstneren forventer, at værket forbliver på det sted, hvortil det er skabt, og at ejeren vil tage vare på værket på en måde, som tilgodeser kunstnerens intentioner. Ved ophavsmandens død finder arvelovens almindelige regler anvendelse på ophavsretten. 

Opdateret 13. marts 2019