Hvilke diger er beskyttede?

De beskyttede sten- og jorddiger er menneskeskabte volde opført af sten, jord, tørv, tang eller lignende materialer. De markerer eller har markeret skel og fungerer eller har fungeret som hegning i landskabet.

Digerne er beskyttet i museumslovens § 29a. Det betyder, at digernes tilstand ikke må ændres. Beskyttelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder.

Den generelle beskyttelse

De beskyttede diger er nærmere beskrevet i digebekendtgørelsens § 1 og omfatter:

  • Stendiger. Her skal man være opmærksom på, at diget kan have en kerne eller bagvold af jord. Digeforløb, der kun bestående af et eller to skifter sten, kan også være omfattede af beskyttelsen.
  • Offentligt ejede diger. Her forstås arealer, der ejes af staten, kommunen eller folkekirken.
  • Diger, der ligger på eller afgrænser beskyttede naturtyper. Beskyttede naturtyper er de enge, overdrev, heder og lignende, som er omfattede af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger kan også ligge i internationalt beskyttede områder, der beskytter særlige naturtyper eller levesteder for dyr eller planter. Diger kan også rumme levesteder for generelt beskyttede arter. Her gælder særlige regler.
  • Diger, der er markeret på Geodatastyrelsens kortværk Danmark 1:25.000 (4 cm kort). Kortet skal være den senest reviderede udgave før den 1. juli 1992. Digerne er markeret med en fed sort linje.
  • Ældre diger langs landsbygader, som samtidig afgrænser haven mod gaden. Diger omkring ældre præstegårdshaver og herregårdsparker er også beskyttede.

Hvilke diger er undtaget?

Sten- og jorddiger eller dele af diger, der ligger i en vedtaget byzone eller i et sommerhusområde er ikke omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven, medmindre de afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone. Vær derfor opmærksom på digernes beskyttelsesstatus i en ny lokalplan.

Diger omkring kirkegårde er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkegårde og kirkebygninger.

Diger omkring eller i almindelige haver er også undtaget fra den generelle beskyttelse i museumsloven. Det gælder især nyere stendiger og jordvolde i moderne haveanlæg. Derimod er ældre sten- og jorddiger langs landsbygader, som samtidig afgrænser haven mod gaden, beskyttet. Også diger omkring ældre præstegårdshaver, herregårdsparker og lignende er beskyttet.

Diger langs vandløb, der alene skal beskytte mod oversvømmelse, er ikke beskyttet. Derimod er højvandsdiger, som også markerer sogne-, ejerlavs-, ejendoms- eller andre skel eller kreaturhegning, beskyttede.

Diger, der alene er opført som kystbeskyttelse, er heller ikke generelt beskyttet. De og andre diger, der er etableret i forbindelse med landvindingsprojekter er omfattet af kystbeskyttelsesloven.

Diger langs f.eks. jernbaner og veje, der alene skal forhindre en strækning i at sne eller sande til, er ikke beskyttet. F.eks. er gamle vejdiger, der er opført til at hegne og afgrænse veje eller markere skel, omfattet af den generelle beskyttelse, selvom de også fungerer som snediger.

Diger kan være beskyttede af andre love

Enkelte diger med en særlig historie eller funktion kan være beskyttet som fortidsminder i museumsloven.

Sten- og jorddiger kan også være omfattede af bestemmelser i naturbeskyttelsesloven og kirkelovgivningen.

Diger kan også være beskyttede af en lokalplan, hvis arealet i planlægningen er overført fra landzone til byzone. Lokalplanen vil indeholde nærmere bestemmelser om digerne.

Opdateret 03. februar 2020

Læs mere

""

I "Vejledningen om sten- og jorddiger" kan du læse mere om forvaltningen af diger

Vejledning om diger (pdf)

Kort over beskyttede diger

""

På Miljøportalens arealinformation kan du se om diget er beskyttet. Bemærk at kortet kun er vejledende og kan indeholde fejl og mangler.

Miljøportalens Arealinfomation