Er diget væk?

Kontakt kommunen

Hvis du opdager, at et dige er fjernet, kan du kontakte kommunen.

Kommunen undersøger, om diget er beskyttet i henhold til den generelle beskyttelse beskrevet i bekendtgørelsen om beskyttede sten- og jorddiger § 1.

Hvis diget er beskyttet, kan kommunen vejlede ejer/bruger om dispensationsmulighed og klageadgang. Dette gøres for at sikre, at ejer/bruger er bekendt med lovgivningen og muligheden for retlig lovliggørelse. Den retlige lovliggørelse er det mildeste juridiske skridt, og ejer/bruger skal derfor indledningsvist have mulighed for at søge om dispensation.

Kommunen kan orientere styrelsen samtid med, at ejer/bruger kontaktes, eller kommunen kan vente til det er afklaret, om ejer/bruger ønsker at søge om dispensation. Hvis der ikke søges om dispensation, eller der ikke opnås en lovliggørende dispensation, skal Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsmyndighed påbyde fysisk lovliggørelse, altså reetablering af diget, tilbage til den tilstand diget havde inden ændringen/fjernelsen.

Alle kommunens orienteringer og alle afgørelser om dispensation sendes til styrelsens Center for Kulturarv med angivelse af digenummer, matrikelnummer og ejerlav, samt evt. styrelsens journalnummer.

Øjeblikkelig standsning

Hvis du opdager, at et dige er ved at blive fjernet, skal anmeldelsen videregives direkte til Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vil straks vurdere, om diget er beskyttet, og udstede en standsningsmeddelelse.

Samtidig oplyser Slots- og Kulturstyrelsen ejer/bruger om dispensationsmulighed med kopi til kommunen og en orientering til anmelder.

Opdateret 20. februar 2019