Afgørelser - hvad må man gøre ved digerne?

Museumslovens udgangspunkt er at der ikke må foretages ændringer i sten- og jorddigerne. En række mindre indgreb er dog så beskedne, at de ikke skal betragtes som tilstandsændring.

Her kan du læse om de mest almindelige indgreb, der kræver eller ikke kræver dispensation.

Jordkabler, rørledninger m.v.

Det kræver ikke tilladelse at grave mindre jordkabler eller mindre rørledninger ned og at udføre mindre arkæologiske undersøgelser i form af sonderende snit gennem et dige, hvis diget retableres fuldstændig bagefter. Drænrør eller ledninger kan også frit føres under et dige ved underboring.

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse kræver ikke dispensation. Du må gerne reparere  en kort strækning af et stendige, hvor sten er skredet ned, og du må også udbedre et sammensunkent parti af et jorddige med jord eller græstørv.

Du skal derimod søge dispensation, hvis du planlægger at omsætte et længere parti af et stendige eller udføre en mere omfattende opretning af et jord- eller græstørvsdige.

Du må ikke fjerne sten fra et stendige.

Beskæring af træer

Digets bevoksning med træer og buske er ikke beskyttet. Derfor er der heller ikke et forbud mod at fælde eller beskære i beplantning eller bevoksning.

Traditionel beskæring som styning eller stævning kan ske uden tilladelse. Fældning af træer eller buske ved afsavning ved roden kan også ske uden tilladelse.

Eksisterende levende hegn på et dige kan uden tilladelse fornys eller udbedres ved indplantning af enkelte træer eller buske.

Stød og rødder

Du må ikke trække stød og rødder op af et beskyttet dige, hvis du fx har fældet bevoksningen. Det kræver dispensation. Det skyldes, at optrækning af stød og rødder ødelægger diget, så det falder sammen.

Levende hegn

Det er tilladt at plante hegn op til et beskyttet sten- og jorddige. Det anbefales dog, at udbedre eksisterende levende hegn på diget ved skånsom nyplantning. Ved at plante ved siden af diget vil man på længere sigt ændre diget som levested for dyr og planter. Det mindst ødelæggende for diget som levested for flora og fauna er derfor, hvis det nye hegn bliver plantet på skyggesiden (nordsiden). 

Pløjning og dyrkning

Det er tilladt at dyrke op til et beskyttet dige, men der må ikke dyrkes på selve diget. Der må ikke pløjes, graves eller køres så tæt ind til et dige, at det skrider ud eller falder sammen.

Gødskning og sprøjtning

Du må ikke gødske eller sprøjte et beskyttet dige. Gødskning eller brug af sprøjtemidler kræver dispensation, da det kan beskadige eller nedbryde diget og dets plante- og dyreliv.

Også højtryksspuling og afrensning af stendiger er en ændring af tilstanden, som kræver tilladelse, fordi det ændrer stenenes overflade og digets funktion som vigtigt levested for planter og dyr.

Digegennembrud til gennemkørsel

Hvis du ønsker at lave en gennemkørsel i et dige skal der søges dispensation hos kommunen. Kommunen giver som hovedregel tilladelse til at lave korte åbninger (digegennembrud) i beskyttede diger, hvis fx dyrkning af et tilkøbt areal indebærer kørsel på landevej eller en betydelig omvej.

Antallet af gennembrud og disses bredde og placering vurderes i hvert enkelt tilfælde. Placeringen bør ikke ødelægge strukturer som kryds og hjørner, hvor diger mødes, eller sløre uregelmæssige forløb hos gamle diger.

Et digegennembrud vil altid reducere digets funktion som spredningsvej og ledelinje. Bredden af åbningen bør i rimeligt omfang indrettes i forhold til de køretøjer og landbrugsmaskiner, der skal benytte den, fx en mejetærsker med skærebord. Der gives normalt ikke tilladelse til gennembrud af så stor bredde, at der fx kan køres igennem med en udslået sprøjtebom eller gyllenedfælder.

Den nye åbning i diget bør være dyrknings- og sprøjtefri, så diget i størst muligt omfang opretholder sin funktion som levested og spredningskorridor. Det digestykke som "frigives" til åbning ved dispensation skal således ikke opfattes som en udvidelse af landbrugsarealet. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)