Dispensation ved fortidsminder

Ønskede ændringer skal respekterer de restriktive forhold, der gælder for et beskyttet fortidsmind. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt. Det er dog ingen garanti for projektet kan gennemføres, da dispensation kun gives i særlige tilfælde.

Beskyttelsen af fortidsminder er en restriktiv beskyttelse og styrelsen arbejder for at sikre, at de beskyttede fortidsminder bevares med så få ændringer som muligt . Der skal således være særlige forhold tilstede, før der gives dispensation til ændringer.

Hvad er en ændring?

I følge museumsloven må man ikke foretage ændringer af fredede fortidsminder. En ændring kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at ingen tiltag, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt.

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, deponering med videre, er der tale om ændringer, der kræver dispensation. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om. Det er også underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring.

Typiske ændringer af fortidsminder er for eksempel nedlægning af ledninger, opsætning af skilte, borde og bænke, opstilling af jagtskjul og foderanlæg. Også midlertidig eller permanent opstilling af eksempelvis containere, telte, scener, belysning og skraldespande kræver tilladelse, og det samme gælder deponering af materialer, ændringer af bygningsudseende og bygninger beliggende på fortidsmindet, oprensning af voldgrav samt opsætning eller nedrivning af skure, carporte, tilbygninger og meget andet. Åben ild - både som bål, afbrænding og kontrolleret vegetationspleje - er en ændring, der kræver dispensation.

Læs mere om afbrænding som vegetationspleje

Ændring af de matrikulære forhold på fortidsmindet, kræver dispensation.

På fortidsmindet, og inden for en afstand af 2 meter, må der ikke ske jordbehandling i form af dyrke, sprøjte og tilplante uden dispensation.

Brug af metaldetektor på og inder for en af stand af 2 meter, kræver dispensation.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver en dispensation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kan jeg få lov til at ændre mit fortidsminde?

Styrelsen giver kun dispensation til ændringer i særlige tilfælde. Du får derfor kun dispensation til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring. 

Nødvendige ændringer er eksempelvis etablering af anlæg eller installationer, som er pålagt ejer af en anden myndighed. Det kan også være ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre forholdene for fortidsmindet, herunder dets formidling.

Det er vigtigt, at der i ansøgningen argumenteres grundigt for, hvorfor ændringerne skal foretages.

Det er også vigtigt, at de ønskede ændringer respekterer de restriktive forhold, der gælder for fortidsmindet. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt, og de skal udføres, så fortidsmindet påvirkes mindst muligt.

Hvem kan søge 

Fortidsmindets ejer er den eneste, der kan ansøge om ændringer på et fredet fortidsminde. Ejer kan dog bemyndige en anden person til det. Søger du på vegne af ejer, skal du vedlægge en fuldmagt til ansøgningen.

Du kan finde vejledning og link til ansøgning om ændring af et fredet fortidsminde her.

Hvad kan jeg forvente? 

Styrelsen har 12 ugers sagsbehandlingstid, vi anbefaler derfor, at du søger i god tid før et ønskes projekt gennemført, såfremt styrelsen giver dispensation.

Hvis du får dispensation til de ændringer, du har ansøgt om, vil der ofte være knyttet en række vilkår til.

Vilkårene kan være, at anlægsarbejdet skal udføres på en særlig måde eller inden for et bestemt tidsrum. Det kan også være, at der skal være en arkæolog til stede, der kan registrere eventuelle indgreb i fortidsmindet. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af vilkårene skal afholdes af ejer eller den, som ejer har bemyndiget til det.

Du skal være opmærksom på, at en afgørelsen om dispensation fra styrelsen først kan benyttes efter en fire ugers klageperiode, der regnes fra den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt til ansøger.

De klageberettigede i den fire ugers klageperiode er for eksempel landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø,

Se mere om klageberettigede i museumslovens kap. 8a, § 29 u

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Omkring mange fredede fortidsminder findes en beskyttelseslinje på 100 meter.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen fastsættes af naturbeskyttelseslovens § 18, der forvaltes af landets 98 kommuner.

Du kan læse mere om fortidsmindebeskyttelseslinjen her.

Er der offentlig adgang til de fredede fortidsminder?

Mange af landets beskyttede fortidsminder ligger på offentlige arealer og er i de fleste tilfælde tilgængelige for besøgende. 

Hvis du vil besøge et beskyttet fortidsminde, skal du dog være opmærksom på, at det kan være privatejet. Privatejede fortidsminder kan du kun besøge, hvis der er indgået en aftale med ejeren om offentlig adgang eller du på anden måde har fået lov af ejer.

Læs mere om at færdes i naturen

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøg om dispensation

""

Ønsker du at søge om dispensation til ændring på et fredet fortidsminde, skal du udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Husk at orientere dig i vejledning inden du søger.

Sådan søger du

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)