Andre emner

Vejledningens kapitel 7, version 3, sidst opdateret 12. marts 2016

Standsning af et anlægsarbejde

Hvis der under et jordarbejde påtræffes fortidsminder, skal anlægsarbejdet standses ifølge museumsloven, og bygherren skal straks meddele det lokale museum, at der er påtruffet fortidsminder. Det lokale museum kan også standse et anlægsarbejde, hvis bygherren eller entreprenøren ikke selv har standset det, jf. museumslovens § 27, stk. 2.

Museet foretager på Slots- og Kulturstyrelsens vegne i første omgang en midlertidig standsning. Standsningen omfatter kun den del af anlægsarbejdet, der har berørt fortidsminder. Museet har adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der kan formodes at findes arkæologiske fund. Dette sker efter museumslovens § 27, stk. 9.

Museet skal straks, efter at den midlertidige standsning er meddelt bygherren eller dennes repræsentant, indstille til Slots- og Kulturstyrelsen, at styrelsen skal træffe afgørelse om en standsning.

Museet indsender hurtigst muligt en indstilling med oplysninger om karakteren af anlægsarbejdet, de berørte fortidsminder og beskadigelsens omfang. På den baggrund beslutter Slots- og Kulturstyrelsen, om standsningen skal være endelig, og om en undersøgelse gennemføres. 

Denne procedure kan af hensyn til det standsede anlægsarbejde være hastende og kan i så fald gennemføres pr. telefon og e-mail. Museet skal umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse informere bygherren om afgørelsen.

Anlægsarbejdet på det aktuelle fundområde kan først genoptages, når Slots- og Kulturstyrelsen har afgjort, om der skal udføres en arkæologisk undersøgelse, og når denne i så fald er gennemført.

I tilfælde hvor standsningen foretages efter at museet - efter bygherrens anmodning om en udtalelse - har vurderet, at der ikke var væsentlige fortidsminder på arealet, skal Slots- og Kulturstyrelsen betale omkostningerne ved en eventuel undersøgelse, jf. museumslovens § 27, stk. 5, nr. 2.

Har bygherren derimod ikke forinden standsningen anmodet om en udtalelse, og afgør Slots- og Kulturstyrelsen, at anlægsarbejdet har berørt væsentlige fortidsminder, skal bygherren betale omkostningerne ved undersøgelsen. Museet udarbejder et budget for undersøgelse af de fortidsminder, der er berørt af anlægsarbejdet, hvorefter Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende budgettet.

Museet og bygherren kan samtidig indgå en aftale om forundersøgelse på resten af anlægsarealet. Hvis der er tale om en større forundersøgelse, udarbejder museet et særskilt budget. Dette budget skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen og bygherren, inden forundersøgelsen iværksættes.

Til toppen

Uopfordrede henvendelser til bygherren

De arkæologiske museer skal efter museumsloven tage vare på kulturarven. De holder sig derfor orienteret om, hvilke anlægsarbejder der planlægges eller iværksættes inden for deres ansvarsområde. I den forbindelse kan museerne uopfordret oplyse og orientere bygherrer om museumslovens bestemmelser og om risikoen for at berøre væsentlige fortidsminder i forbindelse med et konkret anlægsarbejde.

Til toppen

Kulturarvsarealer

Kulturarvsarealer er kulturhistoriske interesseområder med særlig høj kulturhistorisk og arkæologisk værdi. Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget områderne i samarbejde med de arkæologiske museer og udarbejdet en landsdækkende kortlægning. Kortlægningen er primært tænkt som et arbejdsredskab for bygherrer og planmyndigheder til at vurdere eller revurdere deres anlægsplaner i forhold til eventuelle arkæologiske forekomster og eventuelle undersøgelser heraf. Kortlægningen er endvidere et forsøg på ad denne vej at bevare så mange væsentlige fortidsminder i jorden som muligt.

Begrebet kulturarvsarealer omfatter områder, hvor fortidsminderne indgår i en særlig værdifuld sammenhæng, eller har en specielt stor informationsværdi. De kan være omfattet af beskyttelsen i museumslovens § 27, men bygherrer og planlæggere skal på forhånd være opmærksomme på, at de arkæologiske undersøgelser i sådanne områder kan være særligt kostbare.

Arealer, der er udpeget som kulturarvsarealer, kan ses i databasen "Fund og Fortidsminder".

Ved Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsvurdering i forbindelse med en bygherres udgifter til en arkæologisk undersøgelse indgår det i vurderingsgrundlaget, om et område har status som kulturarvsareal. Læs mere om kulturarvsarealer.

Til toppen

Fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger

Mere end 32.000 fortidsminder er beskyttet efter museumslovens § 29 e. Hovedparten består af oldtidens gravhøje, men også andre fortidsminder som f.eks. middelalderlige voldsteder og ruiner er fredet.

For disse fortidsminder gælder, at deres tilstand ikke må ændres. Indebærer et jordarbejde en ændring af et fredet fortidsminde, skal Slots- og Kulturstyrelsen søges om dispensation. Bestemmelsen administreres restriktivt. Hvis styrelsen giver dispensation til jordarbejdet, er der en 4 ugers tidsfrist fra dispensationen er meddelt, inden den kan benyttes. I denne periode kan de klageberettigede parter klage over afgørelsen til Naturklagenævnet.

Bygherren skal betale for de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med et jordarbejde på et fredet fortidsminde, jf. museumslovens § 29 j, stk. 1. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke yde tilskud hertil.
De fleste fredede fortidsminder er desuden omgivet af en 100 m beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 18. Planlægger man et jordarbejde, herunder en forundersøgelse eller arkæologisk undersøgelse,  inden for denne linje, skal kommunen søges om dispensation. Efter meddelelsen om en dispensation er der 4 ugers frist, hvor klageberettigede parter kan klage til Naturklagenævnet over dispensationen.

Sten- og jorddiger er generelt beskyttet mod ændringer, jf. museumslovens § 29 a. Indebærer et anlægsarbejde, at et beskyttet dige skal fjernes, eller der skal laves et gennembrud eller anden ændring af diget, skal kommunen søges om dispensation. Reglerne om dispensation administreres restriktivt. Hvis kommunen giver dispensation til jordarbejdet, er der fire ugers frist, hvor de klageberettigede parter kan klage til Naturklagenævnet.

Til toppen

Kompensation i forbindelse med landbrug (markskadeerstatning)

Slots- og Kulturstyrelsen kompenserer efter bestemte takster for tab i forbindelse med landbrugsdyrkning, forårsaget ved arkæologiske undersøgelser af fundområder, der er under nedbrydning som følge af dyrkningen.

Til toppen

Dyrkningstruede fortidsminder

Museerne kan søge om tilskud til undersøgelse af områder med væsentlige fortidsminder, der er truet af jorddyrkning eller erosion.

Til undersøgelse af akut truede fortidsminder kan museerne ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud, når behovet opstår.

Til alle andre arkæologiske undersøgelser af dyrknings- eller erosionstruede fortidsminder vil museernes ansøgninger blive behandlet i løbet af foråret efter forudgående indstilling og prioritering i Arkæologiske Arbejdsgruppe.

I forbindelse med sagsbehandling skal følgende fem kriterier være opfyldt:

  • Der skal være et budget for undersøgelsen. Budgettet skal være uden moms.
  • Der skal være optimal viden om fortidsmindet f.eks. gennem en forundersøgelsesrapport.
  • Dyrkningstruslen skal være dokumenterbar.
  • Der skal være beskrevet et forskningsmæssigt perspektiv.
  • Der skal være forventning om en afsluttende publikation.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)