Konservering og naturvidenskabelige analyser

Vejledningens kapitel 6, version 3.5, sidst opdateret 12. marts 2016

Efter at den arkæologiske undersøgelse er afsluttet i felten, kan der være behov for en række analyser og specialbistand, der ligger uden for det egentlige feltarbejde. Er der fundet genstande ved udgravningen, kan det være nødvendigt at sikre dem for eftertiden ved konservering. Genstandenes lange ophold i jorden betyder ofte, at de er meget skrøbelige, når arkæologerne finder dem. Desuden forøges genstandenes nedbrydningshastighed ofte drastisk, når de tages op af jorden.

Det kan efter en undersøgelse være nødvendigt at udføre forskellige typer naturvidenskabelige analyser som bidrag til viden om fundet. I mange tilfælde vil der f.eks. være behov for at foretage analyser, der kan belyse fundenes datering (bl.a. dendrokronologiske dateringer og C14 dateringer). I andre tilfælde kan naturvidenskabelige analyser give væsentlige oplysninger om, hvorledes jordlagene på pladsen er opstået og dermed bidrage til en bedre forståelse af tidligere tiders aktiviteter på stedet.

I december 2010 har NatArk og Det Arkæologiske Råd indgået en samarbejdsaftale om vilkår for rapportform og tilgængeliggørelse af naturvidenskabelige analyser foretaget i forbindelse med undersøgelser, der foretages jf. museumslovens kapitel 8.

Samarbejdsaftalen er udformet, så den kan tjene som standardaftale mellem de naturvidenskabelige "leverandører" og arkæologisk ansvarlige museer.

Budget

Ved udarbejdelse af et budget for arkæologisk forundersøgelse kan der som udgangspunkt i følge administrativ praksis afsættes et samlet beløb svarende til 10 % af felttimesummen til konservering og naturvidenskabelige analyser. I et budget for en arkæologisk undersøgelse kan der som udgangspunkt afsættes et samlet beløb svarende til højst 35 % af felttimesummen til konservering og naturvidenskabelige analyser. Hvis museet af særlige årsager ønsker at afsætte en større procentdel eller beløbet overstiger 300.000 kr. eks. moms, skal der udarbejdes særskilt argumentation herfor.

Til toppen

Indstilling

I forlængelse af den arkæologiske undersøgelse skal museet indsende en indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen med redegørelse for behovet for konservering eller naturvidenskabelige analyser på baggrund af bindende tilbud fra den udførende institution. Det bindende tilbud skal være udarbejdet på grundlag af de gældende priser for det ønskede arbejde.

Indstillingen skal indeholde museets faglige argumentation for arbejdets nødvendighed sammen med en komplet liste over det materiale, der ønskes konserveret eller analyseret. Arbejdet kan først igangsættes, når styrelsen har godkendt indstillingen.

Til toppen

Regnskab

Aflæggelse af regnskab sker på baggrund af de faktiske udgifter til konservering eller naturvidenskabelige analyser. For at fremme en hurtig afregning kan regnskabsaflæggelsen, såfremt bygherren ønsker det, ske på baggrund af et bindende tilbud fra den udførende institution.

Konservering

Ved arkæologiske undersøgelser kan der opstå behov for konservering af de fundne genstande. Konservering er en integreret del af den arkæologiske undersøgelse og skal betales af bygherren. Bygherrens udgifter til konservering vil dog kun omfatte en konservering af stabiliserende karakter, der anses for nødvendig for at bevare genstandene for eftertiden. Ekstra konserveringsomkostninger f.eks. som følge af ønske om at gøre genstanden særligt egnet til udstilling kan ikke pålægges bygherren.

Der skal endvidere i museets indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen redegøres for nødvendigheden af konservering af de enkelte genstande. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at konservere enhver genstand, der er fremkommet ved en arkæologisk undersøgelse. For nogle typer genstande gælder, at omkostningerne ved konservering og magasinering kan være for store i forhold til genstandenes informationsværdi. Derfor kan de kasseres efter registrering. En sådan registrering vil typisk omfatte opmåling, fotografering og beskrivelse. Eksempler herpå er genstande af organisk materiale, forarbejdede træstumper, læderaffald o.l. Tilsvarende kan stærkt korroderede metalgenstande kasseres efter dokumentation ved røntgenfotografering. Omkostninger til registrering af genstande forud for kassation er indeholdt i undersøgelsesbudgettet og skal betales af bygherren.

Under udgravningen kan der fremkomme genstande, der kræver hurtig konservering på stedet. Sådan nødvendig feltkonservering kan foretages umiddelbart og uden forudgående indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen inden for budgettets ramme. Styrelsen skal orienteres umiddelbart efterfølgende.

Til toppen

Naturvidenskabelige analyser

Under arkæologiske undersøgelser kan der være behov for naturvidenskabelige analyser af både genstande og materiale, der tages som jordprøver. En række af disse analyser ses som en integreret del af den arkæologiske undersøgelse og skal derfor betales af bygherren. De naturvidenskabelige analyser skal dog kun foretages, hvis de er nødvendige for det samlede resultat af undersøgelsen. Omkostninger til videregående undersøgelser, der har karakter af forskning, kan ikke foretages inden for budgettet. Til nødvendige analyser regnes også en foreløbig gennemgang af de indsamlede prøver for at opnå overblik over undersøgelsens potentiale.

Naturvidenskabelige analyser kan først iværksættes efter indstilling til og godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Prøveudtagning i forbindelse med undersøgelsen kan dog udføres uden godkendelse fra styrelsen.

Særlige forhold kan bevirke, at væsentlige analyser kun kan foretages under udgravningen eller inden nødvendig konservering. I sådanne akutte sager vil der være mulighed for at lade analyser gennemføre uden forudgående indstilling, men med umiddelbart efterfølgende orientering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Efter afslutningen af den arkæologiske undersøgelse indsender museet en indstilling til Slots- og Kulturstyrelsen om behovet for naturvidenskabelige analyser. Dette skal ske på baggrund af bindende tilbud fra den udførende institution. Det bindende tilbud skal være udarbejdet på grundlag af de gældende priser for det ønskede arbejde. Indstillingen skal endvidere indeholde museets faglige argumentation for analysernes nødvendighed for resultatet af undersøgelsen.

Der er stor forskel på, hvilke analyser der er nødvendige ved arkæologiske undersøgelser, men nedenfor er nævnt nogle af de mest udbredte naturvidenskabelige analysemetoder i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Disse analyser kan efter en faglig argumentation til Slots- og Kulturstyrelsen udføres inden for budgettet.

C14-, AMS- og dendrokronologiske dateringer, termoluminiscensundersøgelser o.l.

De naturvidenskabelige dateringsmetoder er et væsentligt supplement til de arkæologiske dateringer, der baserer sig på iagttagelser af både genstande og karakteren af sporene i jorden. Ofte kan naturvidenskabelige dateringer være den eneste mulighed for nærmere datering af de arkæologiske levn.

De nævnte metoder baserer sig på forskellige teknikker. Ved C14- og AMS-dateringer måles på forskellig vis restmængden af kulstof i genstanden, hvorefter forskerne ud fra viden om det oprindelige indhold kan bestemme alderen. Termoluminiscens er en dateringsmetode baseret på måling af baggrundsstråling på stenmaterialer, mens dendrokronologisk datering bygger på måling og optælling af årringene i træ.

Det er sjældent tilstrækkeligt kun at foretage en enkelt datering. For at sikre et pålideligt resultatet er en sekvens af prøver fra et objekt som oftest nødvendig.

Det kan i løbet af udgravningen være vanskeligt at overskue præcist, hvilke og hvor mange prøver, der ved den endelige bearbejdning bliver brug for. Derfor kan der være indsamlet et stort materiale, der potentielt kan anvendes til naturvidenskabelig datering. Kun i sjældne tilfælde vil det være nødvendigt, at alle muligheder for dateringer benyttes. Museet skal udvælge de nødvendige prøver og i indstillingen gøre rede for den faglige baggrund for analyserne.

Til toppen

Analyser af makrofossiler

Makrofossiler er korn, plantefrø, insektrester o.l. De kan bidrage med væsentlig viden om tidligere tiders levevis og miljø. F.eks. kan makrofossilanalyser fortælle om økonomien på en boplads samt indretningen og brugen af de enkelte huse.

Det kan i løbet af udgravningen være vanskeligt at overskue præcist, hvilke og hvor mange prøver, der ved den endelige bearbejdning bliver brug for. Derfor kan der ved udgravningen være indsamlet et stort materiale, der potentielt kan anvendes til makrofossilanalyser. Kun i sjældne tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt, at alle analyser udføres. Museet skal udvælge de nødvendige prøver og i indstillingen gøre rede for den faglige baggrund for analyserne.

Til toppen

Pollenanalyse

Pollenanalyser udføres især i forbindelse med undersøgelser i moser og søer, hvor pollen fra træer og planter kan være bevaret i de fugtige lag. Pollen kan dog også under særlige omstændigheder være bevaret i gravhøje. Pollenanalyserne fortæller, hvilke træer og planter der har vokset i nærheden og giver dermed et billede af menneskenes anvendelse af landskabet i de forskellige perioder. Det har bl.a. betydning for forståelsen af bopladsernes placering og deres økonomi.

Det kan i løbet af udgravningen være vanskeligt at overskue præcist, hvilke og hvor mange prøver med pollen, der ved den endelige bearbejdning bliver brug for. Derfor kan der ved udgravningen være indsamlet et stort materiale, der potentielt kan analyseres. Kun i sjældne tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt, at alle analyser udføres. Museet skal udvælge de nødvendige prøver og i indstillingen gøre rede for den faglige argumentation for analyserne.

Til toppen

Vedbestemmelse

Træstykker og genstande af træ kan være bevaret i fugtigt miljø, f.eks. på bunden af en brønd. Det er som regel muligt at fastslå, hvilken type træ og hvilken del af træet en genstand eller bygningsdel er fremstillet af. Det er vigtigt for at kende trægenstandens funktion og anvendelse. Desuden kan vedbestemmelsen bidrage til oplysninger om, hvor træet har vokset – f.eks. at et vikingeskib fundet i Danmark er bygget i Irland. 

Det kan i løbet af udgravningen være vanskeligt at overskue præcist, hvilke og hvor mange prøver af træ, der ved den endelige bearbejdning bliver brug for. Derfor kan der ved udgravningen være indsamlet et stort materiale, der potentielt kan analyseres. Kun i sjældne tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt, at alle analyser udføres. Museet skal udvælge de nødvendige prøver og i indstillingen gøre rede for den faglige baggrund for analyserne.

Vedbestemmelse kan ligeledes være væsentlig forud for brug til C-14, dateringer, da den bidrager til vurdering af træets alder, da det blev fældet.

Til toppen

Antropologiske analyser

Skeletmaterialet fra f.eks. kirkegårde og gravpladser kan give oplysninger om befolkningens sammensætning og levevis. Det er ofte muligt at bestemme det enkelte individs alder og køn, genkende sygdomstegn eller påvise årsagen til dødsfaldet.

Skeletundersøgelser, der betales af bygherre, vil kun omfatte almindelige antropologiske oplysninger som f.eks. køn, alder, højde etc., idet der tages hensyn til fundforhold og de aktuelle videnskabelige problemstillinger.

Videregående undersøgelser, der har karakter af forskning, kan ikke foretages inden for undersøgelsesbudgettet. Som eksempel kan nævnes patologiske analyser (dvs. kortlægning af spor efter diverse sygdomme), dentalanalyser (beskrivelse af tandskader, slid osv.) og mere omfattende knogleskadeanalyser. Helt overordnede betragtninger, observationer eller simple sammentællinger kan dog medtages i rapporten, såfremt de ikke kræver egentlige analyser.

Til toppen

Zoologiske analyser

Dyreknogler fra undersøgelsen af en boplads kan have betydning for forståelsen af pladsens økonomi. Knoglematerialet fortæller bl.a.,  hvilke dyr der har indgået i kosten, og om slagte- og jagtmetoder. Dyreknogler, der er anvendt som redskaber, indgår også i analyserne.

Zoologiske analyser, der betales af bygherre, vil kun omfatte artsbestemmelse af knogler med relation til den arkæologiske forekomst. En analyse skal resultere i en artsliste med antallet af de registrerede arter. I analysen af knoglematerialet kan endvidere indgå vejning af de enkelte knogler, en knoglebestemmelse samt en simpel registrering af f.eks. snitspor, slagtespor, marvspaltning og  ildpåvirkning.

Videregående undersøgelser, der har karakter af forskning, kan ikke foretages inden for undersøgelsesbudgettet. F.eks. kan køns- og aldersfordeling, slagtetidspunkter og repræsentationsproblemer ikke undersøges inden for rammerne af den bygherrebetalte undersøgelse. Helt overordnede betragtninger, observationer eller simple sammentællinger kan dog medtages i rapporten, såfremt de ikke kræver egentlige analyser.

Til toppen

Metalanalyser

En stor af de genstande, der findes ved udgravninger, er af metal, især jern, men også f.eks. bronze, sølv eller guld. Der udover findes jævnligt materiale fra metalforarbejdning eller metalfremstilling. Dette materiale kan rumme en lang række informationer, som kan være betydningsfulde for forståelsen af udgravningen, hvad enten det drejer sig om en boplads eller en gravplads.

Behovet for metalanalyser kan opstå under selve udgravningen eller som oftest under konserveringen. Visse metalanalyser bør foretages før en evt. konservering. Det gælder særligt, hvis der er tale om jerngenstande, der skal glødes.

Det gælder for metalanalyserne, som med alle øvrige naturvidenskabelige analyser i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, at der skal være tale om analysebehov, der er nødvendige for den umiddelbare forståelse af udgravningen. Dette vil blive vurderet fra sag til sag.

Til toppen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)